HOTĂRÂRE nr. 759 din 21 iulie 2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică

| Actualitate, Politici agricole | de

Actualizat: 10 august 2019

Etichete: ,

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi având în vedere prevederile art. 68 alin. (1) lit.
a) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune
pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a
anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE)
nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1
Prezenta hotărâre stabileşte cadrul juridic de acordare de plăţi anuale suplimentare exploataţiilor
înregistrate în sistemul de agricultură ecologică din producţia vegetală şi animalieră, în conformitate cu
prevederile art. 68 alin. (1) lit. (a) (ii) – îmbunătăţirea calităţii produselor agricole din Regulamentul (CE) nr.
73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor
direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor
pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr.
378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 al Consiliului în ceea ce priveşte ajutorul,
denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 73/2009.
Art. 2
Ajutorul specific se acordă sub formă de plăţi anuale suplimentare exploataţiilor din producţia vegetală şi
animalieră, care sunt înregistrate în sistemul de agricultură ecologică, se află în perioada de trecere de la
agricultura convenţională la agricultura ecologică – perioadă numită în continuare conversie – în
conformitate cu prevederile art. 17 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007
privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului
(CEE) nr. 2.092/91 şi ale art. 36 din Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de
stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia
ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi
controlul, care deţin un contract încheiat cu un organism de inspecţie şi certificare şi se angajează să
rămână în acest sistem de agricultură pe o durată de 5 ani.
Art. 3
(1)Beneficiarii ajutorului specific sunt producătorii agricoli, persoane juridice şi/sau persoane fizice
autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate,
întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare, active, înregistrate în fiecare
an în sistemul de agricultură ecologică şi care se află sub contract cu un organism de inspecţie şi
certificare aprobat în România, denumiţi în continuare beneficiari.
(2)Beneficiarii din producţia vegetală trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a)să aibă în folosinţă suprafeţe agricole de cel puţin 0,30 ha;
b)să fie înregistraţi, în fiecare an pentru care solicită ajutorul specific, la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale ca producători în agricultura ecologică;
c)să încheie un contract cu un organism de inspecţie şi certificare, organism aprobat de Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
d)să deţină un certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei emis
producătorului de organismul de inspecţie şi certificare cu care a încheiat contractul;
e)să nu aibă datorii restante la bugetul de stat sau la bugetul local.
(3)Beneficiarii din producţia animalieră pentru speciile: păsări, bovine şi ovine/caprine trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
a)să fie înregistraţi, în fiecare an pentru care solicită ajutorul specific, la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale ca producători în agricultura ecologică;
b)să aibă încheiat un contract cu un organism de inspecţie şi certificare, organism aprobat de Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
c)să deţină un certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei emis
producătorului de organismul de inspecţie şi certificare cu care a încheiat contractul;
d)să nu aibă datorii restante la bugetul de stat sau la bugetul local.
(4)Beneficiarii din apicultură trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a)să fie înregistraţi, în fiecare an pentru care solicită ajutorul specific, la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale ca producători în agricultura ecologică;
b)să aibă încheiat un contract cu un organism de inspecţie şi certificare, organism aprobat de Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
c)să deţină un certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei emis
producătorului de organismul de inspecţie şi certificare cu care a încheiat contractul;
d)să nu aibă datorii restante la bugetul de stat sau la bugetul local.
Art. 4
(1)Valoarea ajutorului specific, în cuantum total de 3.098.000 euro, va fi calculată la un curs euro – leu ce
este stabilit de Banca Central Europeană la ultima cotaţie a lunii septembrie şi care este publicat în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(2)Plafoanele alocate anual pentru producţia vegetală în conversie şi producţia animalieră în conversie pe
specii, în funcţie de dimensiunea exploataţiei, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
(3)Cuantumul plăţii anuale suplimentare pe exploataţie se calculează de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură, după finalizarea verificărilor, prin raportarea plafoanelor alocate prevăzute în anexă la
numărul de beneficiari eligibili, pentru fiecare dimensiune a exploataţiei din producţia vegetală şi
animalieră, în limita plăţii anuale suplimentare maxime/exploataţie.
(4)În situaţia în care, având în vedere plafoanele maxime alocate pe fiecare categorie, beneficiarii dintr-o
anumită categorie, atât din producţia vegetală, cât şi din producţia animalieră şi apicultură, nu utilizează în
totalitate plafonul alocat anual pe această categorie, diferenţa se redistribuie la celelalte categorii.
Art. 5
(1)Beneficiarii prevăzuţi la art. 3 completează şi depun cererea de solicitare a ajutorului specific la centrul
judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pe raza
teritorială unde se află exploataţia, însoţită de următoarele documente:
a)copie de pe buletinul/cartea de identitate a titularului, a administratorului sau a împuternicitului;
b)copie de pe certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului/certificatul de înregistrare
fiscală, după caz;
c)copie de pe documentele care fac dovada folosinţei terenului;
d)copie de pe fişa de înregistrare în agricultura ecologică a beneficiarului, pe anul pentru care solicită
ajutorul specific, aprobată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
e)copie de pe contractul încheiat între beneficiar şi un organism de inspecţie şi certificare, organism
aprobat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
f)copie de pe certificatul de conformitate/master certificatul/certificatul de confirmare a conversiei emis
producătorului de organismul de inspecţie şi certificare, în care să se menţioneze: statutul exploataţiei în
conversie anul 1, anul 2, anul 3, cultura, suprafaţa, numărul de animale, numărul de familii de albine;
g)o notificare emisă beneficiarului de către organismul de inspecţie şi certificare, care să ateste
următoarele:
(i)nu a intervenit nicio cauză de încetare ori de desfiinţare a contractului încheiat între beneficiar şi
organismul de inspecţie şi certificare;
(ii)beneficiarul se află în continuare integrat în sistemul de control al organismului respectiv;
h)angajamentul beneficiarului prin care acesta se obligă să se menţină în sistemul de agricultură ecologică
pe o perioadă de 5 ani de la data solicitării sprijinului specific şi să aplice în exploataţiile sale regulile şi
principiile agriculturii ecologice stabilite în Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului;
i)certificate care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale, emise de direcţiile generale ale
finanţelor publice şi de primăriile de pe raza cărora îşi au sediul social beneficiarii de ajutor specific.
(2)Beneficiarii care solicită ajutor specific pentru păşuni permanente (păşuni şi fâneţe) şi nu deţin animale
crescute în sistem ecologic trebuie să depună copii de pe facturile fiscale, din care să rezulte că livrează
furajele în conversie, recoltate de pe păşune, unui crescător de animale înregistrat în sistemul de
agricultură ecologică sau o copie de pe contractul încheiat cu un crescător de animale ecologice pentru
utilizarea păşunii respective. În acest sens beneficiarul depune şi o copie de pe fişa de înregistrare a
crescătorului de animale căruia îi livrează furajele sau cu care a încheiat contractul.
(3)Beneficiarii pot depune o singură cerere de solicitare a ajutorului specific, fie pentru o exploataţie din
producţia vegetală, fie numai pentru una dintre speciile din producţia animalieră sau numai pentru o
exploataţie din apicultură.
(4)Toate documentele depuse în copie vor purta sintagma „conform cu originalul”, vor fi semnate şi
ştampilate.
(5)Persoanele fizice neautorizate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările
ulterioare, pot depune cererea, cu obligaţia să se autorizeze şi să depună copie de pe certificatul de
înregistrare la registrul comerţului până la data de 15 octombrie 2010.
Art. 6
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură elaborează modelul cererii, care cuprinde datele de
identificare ale beneficiarului şi/sau exploataţiei, suprafaţa în conversie anul 1, anul 2, anul 3, numărul de
animale din speciile păsări, bovine, ovine/caprine, numărul de familii de albine pentru care se solicită
ajutorul specific, coordonatele bancare, angajamente şi declaraţii, precum şi instrucţiuni de completare.
Art. 7
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pune la dispoziţia beneficiarilor, prin centrele
locale/judeţene, formularele de cereri, care se completează, se depun, se înregistrează, se verifică, se
aprobă şi se centralizează la centrele judeţene, conform procedurilor interne.
Art. 8
(1)Termenul-limită de depunere a cererilor este data de 31 august a fiecărui an.
(2)Beneficiarii solicită organismelor de inspecţie şi certificare eliberarea, până la data de 15 august a
fiecărui an, a certificatului de conformitate/master certificatului/certificatului de confirmare a conversiei.
Art. 9
Ajutorul specific prevăzut la art. 1 se acordă anual, începând cu anul 2010, şi reprezintă un sprijin financiar
aferent Fondului European de Garantare Agricolă, care se acordă temporar de la bugetul de stat, prin
bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Art. 10
Plăţile pentru ajutorul specific prevăzut la art. 1 se efectuează începând cu data de 1 decembrie a fiecărui
an, până la sfârşitul trimestrului I al anului următor.
Art. 11
(1)În aplicarea prezentei hotărâri, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură elaborează proceduri
detaliate de verificare a cererilor şi a condiţiilor de eligibilitate, proceduri care sunt aduse la cunoştinţa
beneficiarilor prin afişare la sediile Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi pe site-ul oficial al
instituţiei.
(2)În vederea respectării îndeplinirii tuturor condiţiilor de eligibilitate, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură poate solicita beneficiarilor documente justificative suplimentare.
Art. 12
(1)În aplicarea prezentei hotărâri, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură efectuează un control la
faţa locului la minimum 5% din beneficiarii care au depus cererea pentru ajutor specific.
(2)Controlul la faţa locului se efectuează până la data de 15 octombrie a fiecărui an, conform manualului
de proceduri elaborat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.
(3)După fiecare control efectuat la faţa locului se întocmeşte un raport de control, conform manualului de
proceduri elaborat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.
(4)În cazul în care între data depunerii cererii şi data de 15 octombrie a aceluiaşi an au intervenit modificări
ale informaţiilor declarate în cerere, în termen de 7 zile lucrătoare de la data apariţiei acestora, beneficiarul
notifică în scris aceste modificări centrului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti al Agenţiei de Plăţi
şi Intervenţie pentru Agricultură, anexând documentele justificative.
Art. 13
(1)Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite, până la data de 15 iulie a fiecărui an sau ori de
câte ori este nevoie, Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Lista beneficiarilor care nu au
respectat angajamentul prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. h) şi au ieşit din sistemul de agricultură ecologică.
(2)În urma comunicării primite de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Agenţia de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură procedează la recuperarea sumelor încasate necuvenit de către beneficiari,
ca urmare a nerespectării angajamentului prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. h), conform legislaţiei în vigoare.
Art. 14
(1)Reducerile şi excluderile aplicabile cererilor de ajutor specific se aprobă prin ordin al ministrului
agriculturii şi dezvoltării rurale, având în vedere prevederile art. 69 din Regulamentul Consiliului (CE) nr.
1.122/2009 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009
al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi
control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum
şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea
în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol.
(2)Prevederile alin. (1) nu se aplică situaţiilor prevăzute la art. 67 şi 73 din Regulamentul (CE) nr.
1.122/2009 al Consiliului, iar pentru cazurile de forţă majoră se aplică prevederile art. 75 din acelaşi
regulament.

icon.pdfDescarca textul integral

Care este opinia ta?

Pe acelasi subiect:

FORUM

06.11.2019 - 2:32
Georgi spune: Am si eu o mica ferma de iepuri mat interesa cit oferiți pe kg si ce rase cumpărați sa ma contactati 0754431439 raspunde

07.05.2019 - 10:05
Bejan gheorghe spune: As dori sa imi spuneti informatii despre abatorul dumneavoastra raspunde

28.04.2019 - 5:20
Nelu spune: Intr. O livada de 7 ha de par am pus 3000 cutii ieftine din plastic, de culoare albastra, 1l capacitate, pe care le. Am umplut cu apa in care am pus lenor pentru rufe, cu mirosuri de diferite flori, Cutiile din plastic folosite la ciuperci, se gasesc in comert, la pretul de 200 lei, 900 cutii. In primul an am pescuit aprox. 40.000 gandaci parosi. In al doilea an s. Au redus la 2 sau 3000 pentru ca nu a mai avut cine depune oua in sol si nu s. Au mai inmultit. Sper ca anul urmator sa fie inttr. Un numar care nu conteaza. Solutia este deci reducerea an de an a populatiei de gandaci pana la disparitia lor, alta solutie nu exista. Daca sint prea multi, intr. Un an culesul manual poate da roade. Succes, merita incercat, eu i. Am invins, la 30 ha livada, sunt atat de putini ca nu conteaza. M. A costat 600 lei caserolele 60 lei lenor si salariul a 3 oameni timp de 2 zile raspunde

19.02.2019 - 8:01
Anonim spune: Carcasa de iepure,pentru cei interesati 0760510528 raspunde

03.01.2019 - 3:00
DIANA spune: BUNA Am si eu cativa urechiati dc as avrea unde sa ii vand as axtinde numarul lor ,imi poate oferi cineva detaliile necesare ? raspunde

21.11.2018 - 11:39
Popescu Emilian spune: Parerea mea este ca, fiind o cultura mai putin cunoscuta suprafetele vor fi restranse si pe piata nu se vor cauta. Apropo de suprafete, in zona Oltenieii si in mod special in zona Dabuleni ,unde conditile pedo-climatice sunt favorabile cultivarii, la ce suprafete s-a ajuns? Multumim! raspunde