Regulament privind ocuparea prin examen a posturilor aferente funcțiilor publice supuse reorganizării

| Actualitate, Politici agricole | de

Actualizat: 10 august 2019

Etichete:

Regulament privind ocuparea prin examen a posturilor aferente funcțiilor publice supuse reorganizării prin reducere din cadrul aparatului propriu al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi din cadrul instituţiilor aflate în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

icon.pdf BIBLIOGRAFIE

Art.1.- (1) Prezentul regulament se aplică în cazul reorganizării aparatului central al Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi în cadrul instituţiilor aflate în subordinea Ministerului Agriculturii și
Dezvoltării Rurale, prin reducerea posturilor și a existenței mai multor funcționari publici care pot ocupa postul
aferent funcției publice, rămas în urma reorganizării.
(2) Ocuparea postului aferent funcției publice, rămas în urma reorganizării se face prin examen, pe
baza criteriilor de selecţie stabilite prin prezentul regulament, în raport cu cerinţele postului.
(3) La examenul organizat pentru ocuparea postului pot participa funcționarii publici din cadrul
structurii(compartiment, birou, serviciu, etc.) supuse reorganizării din cadrul aparatului propriu al autorității
sau instituției publice, care îndeplinesc condițiile specifice stabilite pentru ocuparea respectivei funcţii publice
în conformitate cu prezentul regulament.
Art. 2.- (1) În vederea participării la examen, funcționarii publici de execuție trebuie să îndeplinească
cumulativ urmatoarele condiţii specifice:
a) să aibă cel puțin clasa și gradul profesional ale funcţiei publice de execuție pentru care se
organizează examen;
b) să îndeplinească condițiile de studii de specialitate necesare exercitării funcției publice;
c) să îndeplinească condițiile specifice din fișa postului.
(2) În vederea participării la examen, funcționarii publici de conducere trebuie să îndeplinească
cumulativ urmatoarele condiţii specifice:
a) să fi deținut cel puțin funcția publică de conducere pentru care se organizează examen;
b) să îndeplinească condițiile de studii de specialitate necesare exercitării funcției publice;
c) să îndeplinească condițiile specifice din fișa postului.
(3) Condiţiile specifice referitoare la studiile necesare pentru ocuparea funcţiei publice pentru
care se organizează examen pentru care sunt necesare studii superioare de lungă sau scurtă durată, se stabilesc
în conformitate cu nomenclatoarele domeniilor şi specializărilor din învăţământul universitar de lungă durată şi
scurtă durată, respectiv nomenclatoarele domeniilor de studii universitare de licenţă şi specializărilor şi
programelor de studii din cadrul acestora.
Art.3. -(1) În vederea organizării şi desfăşurării examenului, cu minimum 5 zile calendaristice înaintea
desfăşurării acestuia, se constituie comisii de examen, respectiv comisii de soluţionare a contestaţiilor, formate
din câte 3 membri:
a) prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, pentru aparatul propriu al ministerului
și pentru direcțiile agricole județene și a municipiului București;
b) prin act administrativ al conducătorului instituției publice, pentru celelalte instituții din
subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
(2) Preşedintele comisiei de examen, respectiv al comisiei de soluţionare a contestaţiilor, se
desemnează prin actul administrativ de constituire a comisiilor.
(3) Fiecare comisie de examen, respectiv comisie de soluţionare a contestaţiilor, are un secretar
numit prin actul administrativ prevăzut la alin. (1).
(4) Din comisiile de examen face parte un reprezentant al sindicatului reprezentantiv pe
ramură.
(5) În situația în care, sindicatul nu și-a desemnat reprezentantul în comisie, locul acestuia va
fi ocupat de o persoană nominalizată de ministrul agriculturii și dezvoltării rurale din cadrul Agenției de Plăți și
Intervenție în Agricultură.
Art.4 –
(1) Membrii desemnaţi în comisiile de examen sau de soluţionare a contestaţiilor, trebuie să
îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să aibă o probitate morală recunoscută;
b) să nu se afle în cazurile de incompatibilitate sau conflict de interese prevăzute de art.6
c) să deţină o funcţie publică cel puţin din aceeaşi clasă cu funcţia publică pentru care se
organizează examenul.
Art. 5 – (1) Nu poate fi desemnată membru în comisia de examen sau în comisia de soluţionare a
contestaţiilor persoana care a fost sancţionată disciplinar și a cărui sancțiune nu a fost radiată, în condițiile legii.
(2) Calitatea de membru în comisia de examen este incompatibilă cu calitatea de membru
în comisia de soluţionare a contestaţiilor.
Art.6 – Nu poate fi desemnată membru în comisia de examen sau în comisia de soluţionare a
contestaţiilor persoana care se află în următoarele cazuri de conflict de interese:
a) are relaţii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidaţi sau interesele patrimoniale ale
sale ori ale soţului sau soţiei pot afecta imparţialitatea şi obiectivitatea evaluării;
b) este soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidaţi ori cu
un alt membru al comisiei de examen sau al comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
Art. 7 –
(1) Situaţiile de incompatibilitate prevăzute la art. 5, precum şi situaţiile de conflict de
interese prevăzute la art. 6 se sesizează de persoana în cauză, de oricare dintre candidaţi sau de orice altă
persoană interesată, în orice moment al organizării şi desfăşurării examenului.
(2) Membrii comisiei de examen sau ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor au obligaţia
să informeze, în scris, cu celeritate, persoanele care i-au desemnat despre orice conflict de interese care a
intervenit sau ar putea interveni. În aceste cazuri, membrii comisiei de examen sau ai comisiei de soluţionare a
contestaţiilor au obligaţia să se abţină de la participarea ori luarea vreunei decizii cu privire la examenul în
cadrul căruia a intervenit conflictul de interese.
(3) În cazul constatării existenţei unei situaţii de incompatibilitate sau conflict de interese,
actul de numire a comisiei se modifică, în termen de cel mult 2 zile calendaristice de la data constatării, prin
înlocuirea persoanei aflată în respectiva situaţie.
(4) În cazul în care situaţia de incompatibilitate sau conflictul de interese se constată ulterior
desfăşurării uneia dintre etapele examenului, procedura de desfăşurare a examenului se reia cu noua
componenţă a comisiei.
Art. 8 – (1) Înainte cu cel puţin 5 zile calendaristice de la data stabilită pentru proba scrisă, instituţia
are obligaţia asigurării publicităţii examenului la sediul instituţiei care organizează examenul.
(2) Odată cu publicitatea examenului se vor publica şi data şi locul susţinerii examenului,
bibliografia precum şi modalităţile de informare privind condiţiile de participare prevăzute la art. 2.
Art. 9 – (1) Comisia de examen pentru aparatul propriu al ministerului sau pentru direcțiile agricole
județene și a municipiului București are următoarele atribuţii principale:
a) selectează dosarele de examen ale candidaţilor pe baza condiţiilor de participare la examen
stabilite;
b) selectează două seturi de subiecte pentru proba scrisă, dintre subiectele elaborate de către
direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, aprobate de
ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, și stabilește punctajul maxim pentru fiecare subiect;
c) stabileşte planul interviului, punctajul maxim şi realizează interviul;
d) notează, pentru fiecare candidat, proba scrisă și interviul;
e) transmite secretarului comisiei rezultatele examenului pentru a fi comunicate candidaţilor.
(2) Direcțiile de specialitate din cadrul ministerului vor elabora propuneri de subiecte pentru
proba scrisă, în patru variante.
Art.10 – Comisia de examen pentru celelalte instituții din subordinea ministerului, are următoarele
atribuţii principale:
a) selectează dosarele de examen ale candidaţilor pe baza condiţiilor de participare la examen
stabilite;
b) stabileşte subiectele pentru proba scrisă și stabilește punctajul maxim pentru fiecare subiect ;
c) stabileşte planul interviului, punctajul maxim pentru fiecare criteriu şi realizează interviul;
d) notează pentru fiecare candidat proba scrisă și interviul;
e) transmite secretarului comisiei rezultatele examenului pentru a fi comunicate candidaţilor.
Art.11 – Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii principale:
a) soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la selecţia dosarelor şi cu privire la
notarea probei scrise şi a interviului;
b) transmite secretarului comisiei rezultatele contestaţiilor pentru a fi comunicate candidaţilor.
Art. 12 – Secretarul comisiei de examen şi secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor au
următoarele atribuţii principale:
a) primesc dosarele de examen ale candidaţilor;
b) convoacă membrii comisiei de examen, respectiv membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor;
c) întocmesc, redactează şi semnează alături de comisia de examen, respectiv comisia de soluţionare a
contestaţiilor, întreaga documentaţie privind activitatea specifică a acesteia;
d) asigură transmiterea rezultatelor examenului, respectiv rezultatelor contestaţiei candidaţilor;
e) îndeplinesc orice sarcini specifice necesare pentru buna desfăşurare a concursului.
Art. 13 – (1) Examenul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:
a) selecţia dosarelor de înscriere;
b) proba scrisă;
c) interviul.
(2) Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.
Art. 14 – Etapele examenului se evaluează de fiecare membru al comisiei de examen, respectiv de
fiecare membru al comisiei de soluţionare a contestaţiilor, independent.
Art. 15 – În vederea participării la examen, în termen de 2 zile calendaristice de la data publicării
anunţului la sediul instituţiei, candidaţii depun dosarul de examen, care va conţine în mod obligatoriu:
a) cerere de înscriere;
b) copiile diplomelor de studii în domeniul solicitat, în conformitate cu fișa postului, precum şi ale
altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
c) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
d) declarație pe propia răspundere că nu a defășurat activitate de poliție politică, astfel cum este
definită prin lege.
Art. 16 – (1) În termen de maximum 2 zile calendaristice de la data expirării termenului de depunere a
dosarelor, comisia de examen are obligaţia de a selecta dosarele de examen pe baza îndeplinirii condiţiilor de
participare la examen.
(2) Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de
examen, cu menţiunea „admis” sau „respins”, însoţită de motivul respingerii dosarului, la sediul instituţiei care
organizează examenul.
(3) Până în ultima zi prevăzută pentru selecţia dosarelor, membrii comisiei de examen pot
solicita candidaţilor informaţii sau alte documente relevante, de natura celor prevăzute la art. 15, pentru
desfăşurarea examenului.
Art. 17 – (1) Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă.
(2) Prin proba scrisă se testează cunoştinţele teoretice şi abilităţile practice/manageriale
necesare ocupării funcţiei publice pentru care se organizează examenul, după caz.
Art. 18 – (1) Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei şi a tematicii de examen,
astfel încât să reflecte capacitatea de analiză şi sinteză a candidaţilor, în concordanţă cu nivelul şi specificul
funcţiilor publice pentru care se organizează concursul.
(2) Pentru candidaţii la ocuparea aceluiaşi post, subiectele sunt identice în cadrul aceluiaşi
examen.
(3) Membrii comisiei de examen răspund individual pentru asigurarea confidenţialităţii
subiectelor propuse.
(5) Comisia de examen comunică punctajul maxim pentru fiecare subiect odată cu
subiectele.
Art. 19 – (1) Înainte de începerea probei scrise, la locul desfăşurării acesteia, dacă este cazul, se
afişează repartizarea pe săli a candidaţilor.
(2) Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaţilor, în vederea
îndeplinirii formalităţilor prealabile, respectiv verificarea identităţii. Verificarea identităţii candidaţilor se face
numai pe baza buletinului, a cărţii de identitate sau a oricărui document care atestă identitatea, potrivit legii.
Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identităţii prin
prezentarea buletinului, a cărţii de identitate sau a oricărui document care să ateste identitatea sunt consideraţi
absenţi.
(3) După verificarea identităţii candidaţilor, ieşirea din sală a acestora atrage eliminarea din
examen, cu excepţia situaţiilor de urgenţă în care aceştia pot fi însoţiţi de unul dintre membrii comisiei de
examen sau de persoanele care asigură supravegherea.
(4) Durata probei scrise se stabileşte de comisia de examen în funcţie de gradul de dificultate şi
complexitate al subiectelor, dar nu poate depăşi 3 ore.
(5) La ora stabilită pentru începerea probei scrise, comisia de examen prezintă candidaţilor
seturile de subiecte şi invită un candidat să extragă un plic cu subiectele de concurs.
(6) După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidaţilor care întârzie sau al
oricărei persoane, în afara membrilor comisiei de examen, precum şi a persoanelor care asigură secretariatul
comisiei de examen, respectiv supravegherea desfăşurării probei.
(7) În încăperea în care are loc examenul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a
formalităţilor prealabile şi a celor ulterioare finalizării probei, candidaţilor nu le este permisă deţinerea sau
folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţă.
(8) Nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (7) atrage eliminarea candidatului din proba de
examen. Comisia de examen, constatând încălcarea acestor dispoziţii, elimină candidatul din sală, înscrie
menţiunea „anulat” pe lucrare şi consemnează cele întâmplate în procesul-verbal.
(9) Lucrările se redactează, sub sancţiunea anulării, doar pe seturile de hârtie asigurate de
minister sau instituţia organizatoare a concursului, purtând ştampila acesteia pe fiecare filă. Prima filă, după
înscrierea numelui şi a prenumelui în colţul din dreapta, se lipeşte astfel încât datele înscrise să nu poată fi
identificate şi se aplică ştampila autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a examenului.
(10) Candidatul are obligaţia de a preda comisiei de examen lucrarea scrisă, respectiv testul-
grilă, la finalizarea lucrării ori la expirarea timpului alocat probei scrise.
Art.20 – Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă.
Art. 21- (1) Interviul se susţine într-un termen de maximum 2 zile calendaristice de la data susţinerii
probei scrise.
(2) Data şi ora susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.
Art. 22 – (1) Fiecare membru al comisiei de examen poate adresa întrebări candidatului. Nu se pot
adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, starea
materială, originea socială sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex.
(2) Întrebările şi răspunsurile la interviu se consemnează în anexa la procesul verbal al
examen, întocmită de secretarul comisiei de examen, şi se semnează de membrii acestei comisii şi de candidat.
Art. 23 – Punctajul maxim pentru proba scrisă sau interviu este de 100 de puncte.
Punctajele se acordă de fiecare membru al comisiei de examinare. Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie
să obţină la fiecare probă cel puţin 50 de puncte. Rezultatul examenului se va consemna intr-un proces-verbal
semnat de toţi membrii comisiei de examinare. Pe baza notelor obţinute, comisia de examen va stabili ordinea
candidaților declarați admiși.
Art. 24 – (1) Anterior începerii corectării lucrărilor la proba scrisă, fiecare lucrare va fi numerotată.
(2) Notarea probei scrise sau a interviului se face în termen de maximum 24 de ore de la
finalizarea fiecărei probe.
(3) Lucrările de la proba scrisă se corectează sigilate.
(4) Punctajele se acordă de către fiecare membru al comisiei de concurs în parte, pentru
fiecare lucrare scrisă.
(5) Lucrările care prezintă însemnări în scopul identificării candidaţilor se anulează şi nu se
mai corectează consemnându-se aceasta în procesul-verbal prevăzut la art. 23.
Art. 25 – Lucrările scrise, după acordarea punctajelor finale, se desigilează.
Art. 26 – Interviul se notează pe baza criteriilor şi a punctajelor maxime stabilite pentru aceste criterii
prin planul de interviu.
Art. 27 – (1) Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a examenului, inclusiv a rezultatelor finale ale
examenului, se face prin menţionarea punctajului obținut de fiecare candidat şi a sintagmei „admis” sau
„respins”, prin afişare la locul desfăşurării examenului. Comunicarea rezultatelor finale se face în termen de
maximum 3 zile calendaristice de la data susţinerii interviului.
(2) Se consideră câștigător la examenul pentru ocuparea postului funcționarul public care a
obţinut cel mai mare punctaj cu condiţia ca acesta să fi obţinut punctajul minim necesar, potrivit prevederilor
prezentului regulament.
(3) La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba
scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma
căruia comisia de examen va decide asupra candidatului câştigător, cu respectarea termenului prevăzut la alin.
(1).
Art. 28 – După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidaţii
nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei
dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului la proba scrisă sau a interviului, la sediul instituţiei
organizatoare a examenului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Art. 29 – (1) În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor, comisia de
soluţionare a contestaţiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru
participare la examen în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
(2) În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise sau a interviului,
comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru
candidatul contestatar în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
Art. 30 – Comisia de soluţionare a contestaţiilor admite contestaţia modificând punctajul final acordat
de comisia de examen în situaţia în care:
a) candidatul îndeplineşte condiţiile pentru a participa la concurs, în situaţia contestaţiilor formulate
faţă de rezultatul selecţiei dosarelor;
b) constată că punctajele nu au fost acordate potrivit baremului și răspunsurilor din lucrarea scrisă
sau punctajele de la interviu nu au fost acordate potrivit planului de interviu, întrebărilor formulate şi
răspunsurilor candidaţilor în cadrul interviului;
c) constată că există o diferenţă mai mare de 10 puncte la proba scrisă între punctajele acordate de
comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor;
d) ca urmare a recorectării lucrării de la proba scrisă, respectiv a analizării consemnării răspunsurilor
la interviu, candidatul declarat iniţial „respins” obţine cel puţin punctajul minim pentru promovarea probei
scrise sau a interviului.
Art. 31 – Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul instituţiei
organizatoare a examenului, imediat după soluţionarea contestaţiilor, în maxim 24 de ore.
Art. 30 – În cazul respingerii contestaţiei candidatul se poate adresa instanţei de contencios
administrativ, în condiţiile legii.
Art. 32- Examenele pentru ocuparea posturilor publice supuse reorganizării/reducerii din cadrul
ministerului sau in cadrul instituţiilor aflate în subordinea acestuia, organizate cu nerespectarea prevederilor
prezentului regulament, sunt nule de drept. Nulitatea se constată de instanţa de contencios administrativ.
Art. 33 – (1) În cazul în care, din motive obiective, nu se pot respecta data şi ora desfăşurării
examenului:
a) examenul se amână pentru o perioadă de maximum 7 zile calendaristice;
b) se reia procedura de organizare şi desfăşurare a acestuia dacă amânarea nu poate fi dispusă
conform lit. a).
(2) În situaţia constatării necesităţii amânării examenului, instituţia organizatoare a
examenului are obligaţia:
a) anunţării prin aceleaşi mijloace de informare prevăzute la art. 10 a modificărilor intervenite în
desfăşurarea examenului;
b) informării candidaţilor ale căror dosare au fost înregistrate, dacă este cazul, prin orice mijloc de
informare care poate fi dovedit.
Art. 34 – (1) Funcționarul public declarat admis va fi numit prin act administrativ al conducătorului
instituției publice organizatoare a examenului, în termen de maxim 5 zile lucrătoare.
(2) În cazul neprezentării la post în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data luării la
cunoștiință de actul administrativ emis în condițiile alin. (1), instituția organizatoare a examenului va comunica
următoarei persoane clasate și care a obținut punctajul minim necesar, potrivit prevederilor prezentului
regulament, posibilitatea ocupării postului, în maxim 10 zile de la comunicare.
Art. 35 – (1) În situația reorganizării Agenției de Plăți și Intervenție în Agricultură sau a Agenției
Naționale pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie, aceste instituții își vor aproba propriul regulament
privind ocuparea prin examen a posturilor aferente funcțiilor publice supuse reorganizării prin reducere.

  1. mita - 17-8-2010, 13:31

    De ce la DADR dau examen numai unii, cei de la prod traditionale nu dau exanem, in schim in tematica este inclus si un ordin privind produsele traditionale. De ce ati amestecat compartimentele la inspectie numai ca sa dam examen?, pentru ca in legea 188 se spune ca dau examen numai daca se modifica denumirea, atributiile compartimentului, in cazul institutiile iaflate in reorganizare. Liderii de sindicat care sunt niste comunisti au ajuns sa fie in comisie de examinare, iar ei nu dau examen. Domnule ministru in institutiile europene unde pretindeti ca ati lucrat asa discriminare se face. Daca aveti ceva cu cei de la inspectie, mai bine le defiintati, le faceti private. poate este interesat domul radulescu marele specialit, care sta la minister pe banii statului, sa se duca la ferma, sa nu manance banii statului ca inginerii de la DADR.

  2. popescu alexandra - 17-8-2010, 19:05

    La fel se intampla si la Dadr Timis, unde majoritatea posturilor de consilieri superiori sunt ocupate(fara concurs) tot de fostii directori si sefii de servicii care au fost si sunt numiti politic. Culmea tupeului este ca unii dintre acestia sunt cadre universitare sau au pensii militare. Acesti indivizi care nu obisnuiesc sa stea mai mult de 3 ore pe saptamana in institutie vin sa ocupe posturile adevaratilor specialisti care au trudit pentru renumele institutiei.
    Culmea insa este alta, „Dl director al DADR TIMIS care este si vicepresedinte al PDL TIMIS in ultimile 8 luni a avut grija sa angajeze 10 persoane in cadrul instutiei, care numai agronomi nu sunt (se poate si verifica)”.
    Oare dl director nu stia ca urmeaza sa se faca disponibilizari si reorganizari in cadrul institutiei domniei sale?

Care este opinia ta?

Pe acelasi subiect:

FORUM

05.03.2020 - 12:35
Anonim spune: Sunt foarte interesat de ceea ce oferiți și aș aprecia un apel pentru mai multe informații. Numarul meu este 0905286325 raspunde

14.02.2020 - 12:14
Anonim spune: Sunt foarte interesat de ceea ce oferiți și aș aprecia un apel pentru mai multe informații. Numărul meu este 0905287606. raspunde

25.01.2020 - 5:00
Anonim spune: Am pus feromoni si i -am atras din toata pasunea.De cinci ani nj ne ramane un fruct ña livada .Cu insecticid mor dupa ce mananca florile chimizate.Jale fac !!! raspunde

06.11.2019 - 2:32
Georgi spune: Am si eu o mica ferma de iepuri mat interesa cit oferiți pe kg si ce rase cumpărați sa ma contactati 0754431439 raspunde

07.05.2019 - 10:05
Bejan gheorghe spune: As dori sa imi spuneti informatii despre abatorul dumneavoastra raspunde

28.04.2019 - 5:20
Nelu spune: Intr. O livada de 7 ha de par am pus 3000 cutii ieftine din plastic, de culoare albastra, 1l capacitate, pe care le. Am umplut cu apa in care am pus lenor pentru rufe, cu mirosuri de diferite flori, Cutiile din plastic folosite la ciuperci, se gasesc in comert, la pretul de 200 lei, 900 cutii. In primul an am pescuit aprox. 40.000 gandaci parosi. In al doilea an s. Au redus la 2 sau 3000 pentru ca nu a mai avut cine depune oua in sol si nu s. Au mai inmultit. Sper ca anul urmator sa fie inttr. Un numar care nu conteaza. Solutia este deci reducerea an de an a populatiei de gandaci pana la disparitia lor, alta solutie nu exista. Daca sint prea multi, intr. Un an culesul manual poate da roade. Succes, merita incercat, eu i. Am invins, la 30 ha livada, sunt atat de putini ca nu conteaza. M. A costat 600 lei caserolele 60 lei lenor si salariul a 3 oameni timp de 2 zile raspunde