Ordinul 22/2011 al MADR: Registrul Fermelor a fost reorganizat şi a devenit Registrul Unic de Identificare

| Actualitate, Politici agricole | de

Actualizat: 10 august 2019

Etichete: , ,

Guvernul a aprobat reorganizarea Registrului Fermelor, care devine Registrul Unic de Identificare (RUI), in vederea accesarii masurilor reglementate de politica agricola comuna, potrivit unui ordin publicat luni in Monitorul Oficial.

„Se aproba reorganizarea Registrului Fermelor, care devine Registrul Unic de Identificare, denumit in continuare RUI, ca element component al Sistemului integrat de administrare si control si element comun cu aplicatiile aferente masurilor de piata, cotei de lapte, comertului exterior cu produse agricole si promovarii acestora pe piata interna si in tari terte, ajutoarelor de stat, masurilor cuprinse in Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013, denumit in continuare PNDR, in vederea identificarii solicitantilor care acceseaza masuri reglementate de politica agricola comuna”, se precizeaza Monitorul Oficial, consultat de Recolta.

Registrul Unic de Identificare preia integral datele existente in Registrul Fermelor, in aplicatiile aferente masurilor reglementate de politica agricola comuna comuna si cuprinde informatii referitoare la identificarea agricultorilor, indentificarea solicitantilor care depun cereri de ajutor (inclusiv a solicitantilor care depun cereri de finantare pentru masurile din PNDR), precum si indetificarea solicitantilor pentru ajutoarele de stat.

RUI se realizeaza in format electronic si este gestionat de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA).

Actiunea de inregistrare in Registrul Fermelor a demarat la 1 octombrie 2005. Registrul fusese creat in vederea identificarii fermierilor care pot beneficia de sprijin comunitar la data integrarii Romaniei in Uniunea Europeana si de sprijin national, precum si pentru utilizarea informatiilor dobandite in cadrul acestui proces in vederea realizarii sistemului de identificare a parcelelor agricole.

Ordinul 22 din 27 ianuarie 2011 (Ordinul 22/2011)

privind reorganizarea Registrului fermelor, care devine Registrul unic de identificare, in vederea accesarii masurilor reglementate de politica agricola comuna

Publicat in Monitorul Oficial 127 din 21 februarie 2011 (M. Of. 127/2011)

Vazand Referatul de aprobare nr. 39.907 din 27 ianuarie 2011,
avand in vedere prevederile:
-Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori in cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului in ceea ce priveste ecoconditionalitatea, modularea si sistemul integrat de administrare si control in cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevazute de regulamentul respectiv, precum si de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului in ceea ce priveste ecoconditionalitatea in cadrul schemei de ajutoare prevazute pentru sectorul vitivinicol, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizari comune a pietelor agricole si privind dispozitii specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP), cu modificarile si completarile ulterioare;
-Regulamentului (CE) nr. 612/2009 al Comisiei din 7 iulie 2009 de stabilire a normelor comune de aplicare a sistemului de restituiri la export pentru produsele agricole, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Regulamentului (CE) nr. 3/2008 al Consiliului din 17 decembrie 2007 privind actiunile de informare si promovare pentru produsele agricole pe piata interna si in tarile terte, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Regulamentului (CE) nr. 501/2008 al Comisiei din 5 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 al Consiliului privind actiunile de informare si promovare pentru produsele agricole pe piata interna si in tarile terte, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Regulamentului (CE) nr. 1.301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licente de import, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Regulamentului (CE) nr. 1.975/2006 al Comisiei din 7 decembrie 2006 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului in ceea ce priveste punerea in aplicare a procedurilor de control si a ecoconditionalitatii in ceea ce priveste masurile de sprijin pentru dezvoltarea rurala, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Regulamentului (UE) nr. 825/2010 al Comisiei din 20 septembrie 2010 de stabilire a formei si continutului informatiilor contabile care trebuie transmise Comisiei in scopul inchiderii conturilor FEGA si FEADR, precum si in scopuri de monitorizare si prognoza;
-Regulamentului (CE) nr. 884/2009 al Comisiei din 23 septembrie 2009 de stabilire a formei si a continutului informatiilor contabile care trebuie prezentate Comisiei in scopul inchiderii conturilor FEGA si FEADR, precum si in scop de monitorizare si prognoza;
-Programului national de dezvoltare rurala 2007-2013, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2008) 3.831 din 16 iulie 2008, notificata Romaniei prin Adresa nr. 204.671 din 17 iulie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legii nr. 1/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) si (6) din Hotararea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. –
(1) Se aproba reorganizarea Registrului fermelor, care devine Registrul unic de identificare, denumit in continuare RUI, ca element component al Sistemului integrat de administrare si control si element comun cu aplicatiile aferente masurilor de piata, cotei de lapte, comertului exterior cu produse agricole si promovarii acestora pe piata interna si in tari terte, ajutoarelor de stat, masurilor cuprinse in Programul national de dezvoltare rurala 2007-2013, denumit in continuare PNDR, in vederea identificarii solicitantilor care acceseaza masuri reglementate de politica agricola comuna.
(2) RUI preia integral datele existente in Registrul fermelor, in aplicatiile aferente masurilor reglementate de politica agricola comuna si cuprinde informatii referitoare la:
a) identificarea agricultorilor;
b) identificarea solicitantilor care depun cereri de ajutor, inclusiv a solicitantilor care depun cereri de finantare pentru masurile din PNDR;
c) identificarea solicitantilor pentru masurile de piata, cota de lapte, comertul exterior cu produse agricole si promovarea acestora pe piata interna si in tari terte;
d) identificarea solicitantilor pentru ajutoarele de stat, altii decat cei prevazuti la lit. a)-c).
(3) RUI se realizeaza in format electronic de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, denumita in continuare APIA, ca o aplicatie informatica unitara si va fi gestionat de APIA.
Art. 2. – Codul unic de identificare nu se acorda pentru puncte de lucru si/sau sucursale.
Art. 3. –
(1) Atribuirea de catre APIA a codului unic de identificare in RUI se face o singura data, pentru fiecare solicitant, pe baza unuia dintre urmatoarele documente:
a) formularul de inscriere in RUI, care este prevazut in anexa nr. 1*);
b) cererea unica de sprijin pe suprafata, care se constituie si in cerere de inscriere in RUI;
c) cererea pentru aprobarea solicitantului, pentru programul de incurajare a consumului fructelor in scoli si pentru acordarea ajutorului comunitar pentru furnizarea laptelui in institutiile scolare, care se constituie si in cerere de inscriere in RUI;
d) cerere de finantare pentru potentialii beneficiari ai masurilor din cadrul PNDR;
e) notificare privind selectia solicitantului, care la data depunerii cererii de finantare prin PNDR era persoana fizica si care avea obligatia autorizarii conform prevederilor legale la data semnarii Contractului de finantare/Deciziei de finantare, insotita de formularul prevazut in anexa nr. 3;
f) cerere pentru solicitantii ajutoarelor de stat prevazuti la art. 1 alin. (2) lit. d);
g) solicitare de validare a datelor inregistrate, transmisa de celelalte institutii catre APIA, aprobata printr-o procedura stabilita de comun acord.
(2) Documentele prevazute la alin. (1) lit. a)-c) se depun la sediile APIA.
(3) Documentele prevazute la alin. (1) lit. d) si e) se depun la sediile Agentiei pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, denumita in continuare APDRP.
(4) Documentele prevazute la alin. (1) lit. f) se depun la sediile APIA sau ale celorlalte institutii aflate in coordonarea sau subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, denumit in continuare MADR, dupa caz.
(5) Solicitantii deja inregistrati in RUI, care intentioneaza sa desfasoare si activitati de comert exterior si/sau de promovare a produselor agricole pe piata interna si in tari terte, depun la sediul central al APIA formularul prevazut in anexa nr. 1 si ataseaza documentele mentionate la pct. 37 din aceasta.
(6) Solicitantul este responsabil de realitatea datelor inscrise in documentele prevazute la alin. (1) lit. a)-f), cunoscand prevederile Codului penal.
(7) Solicitantul are obligatia de a declara orice modificare intervenita asupra situatiei existente la data inregistrarii in RUI in termen de 10 zile lucratoare de la producerea acesteia, depunand in acest sens documente justificative.
(8) APDRP va transmite prin intermediul interfetei realizate intre cele doua sisteme informatice, in tabela-tampon din baza de date existenta la APIA, toate informatiile necesare, in vederea validarii codurilor unice de identificare asociate solicitantilor de fonduri FEADR.
___________
*)Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

Art. 4. –
(1) In cazul solicitantilor pentru masurile de comert exterior si/sau de promovare a produselor agricole pe piata interna si in tari terte, APIA genereaza codul unic de identificare folosind aplicatia IT in termen de 5 zile lucratoare de la depunerea de catre solicitant a documentatiei complete si comunica solicitantului codul atribuit.
(2) In cazul in care documentatia depusa de solicitant este incompleta, in termen de 5 zile de la primirea solicitarii, APIA notifica solicitantul asupra necesitatii completarii documentatiei, precizand documentele care trebuie depuse la APIA.
(3) APIA comunica in scris solicitantului acceptul de utilizare a codului unic de identificare pentru activitatea de comert exterior sau de promovare a produselor agricole pe piata interna sau in tari terte, in termen de 5 zile lucratoare de la primirea documentatiei complete.
Art. 5. – Informatiile minime pe care trebuie sa le cuprinda RUI sunt prevazute in anexa nr. 2.
Art. 6. – Codul unic de identificare la APIA se va mentiona in toate cererile adresate APIA sau celorlalte institutii aflate in coordonarea sau subordinea MADR, dupa caz.
Art. 7. – APIA si celelalte institutii abilitate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 8. – Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. 9. – La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 302/2005 privind realizarea Registrului fermelor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 401 din 12 mai 2005, si Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.054/2005 privind organizarea completarii Registrului fermelor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 933 din 19 octombrie 2005.
Art. 10. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
Valeriu Tabara

Bucuresti, 27 ianuarie 2011.
Nr. 22.

ANEXA Nr. 1

SIGLA APIA FORMULAR STEMA
de inscriere in Registrul unic de identificare

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA
+———————————————————————————————————————-+
|Judetul Nr. inscriere |
| cerere/data ………………….. |
|Centrul judetean/Local |
|………………………………………. |
+————————————————————————-+——————————————–+
Chenarul gri se completeaza de catre autoritati. |Data primirii – Centrul local/judetean |
|Numele si prenumele |
|……………………………….. |
|Semnatura |
|……………………………….. |
+——————————————–+
+—————————-+—————————————————————————————–+
|01. Nr. unic de identificare| la modificarea datelor |
| solicitant | |
+—————————-+—————————————————————————————–+

DATE DE IDENTIFICARE
PERSOANE FIZICE SI FORME DE ASOCIERE SIMPLA FARA PERSONALITATE JURIDICA:*)
+———-+————————————–+————+——————————————————-+
|*02. Nume | |*3. Prenume | |
|*04. CNP |
+———————————————————————————————————————-+
|*05. Denumirea formei de asociere simpla ……………………………………….. |
|*06. Documente de identificare BI/CI seria ….. nr. ………. |
|*07. Codul tarii ………… si nr. act de identitate ……………………. |
| (alta cetatenie) |
|*08. Activitatea pentru care se solicita inregistrarea in Registrul unic de identificare |
| 09. Beneficiar de renta viagera DA [ ] NU [ ] |
+———————————————————————————————————————-+
Pentru cazul de solicitare prin reprezentare se anexeaza procura notariala de imputernicire.
*10. Categoria de pensie (daca este cazul) ………………………………………….
PERSOANE JURIDICE/PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, INTREPRINDERI INDIVIDUALE/INTREPRINDERI FAMILIALE:*)
+———————————————————————————————————————-+
|*11. Denumirea |
|*12. Adresa sediului social: ……………………………………………………………………………..|
| Tara ………………., Judetul ……………………….., Orasul/comuna/satul ………………………,|
| Strada …………………. nr. ……, bl. ……., et. …., ap. ….., sectorul …., cod postal ………..|
| Nr. tel. ………………., Fax ………………., E-mail …………………………………………..,|
+————————————————————————-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+
|*13. Cod unic identificare (CUI) eliberat de Registrul Comertului | | | | | | | | | |
|*14. Cod identificare fiscala (CIF) numai pentru institutiile de cult, | | | | | | | | | |
| invatamant, penitenciar si altele asemenea care nu detin (CUI) | | | | | | | | | |
|*15. Cod CAEN pentru activitatea principala | | | | | | | | | |
|*16. Cod CAEN pentru activitatea secundara pentru care se solicita | | | | | | | | | |
| inregistrarea in Registrul unic de identificare | | | | | | | | | |
| +—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+
|*17. Nume administrator/reprezentant legal | |*15. Prenume |
| | | |
| +—–+–+–+–+–+–+–+–+–+–+–+–+–+–+
|*18. CNP administrator/reprezentant legal | | | | | | | | | | | | | |
+——————————————————————————-+–+–+–+–+–+–+–+–+–+–+–+–+–+
Pentru cazul de solicitare prin reprezentare se anexeaza delegatia de imputernicire, semnata si parafata.

*19. Tip de organizare [ ] [ ]
Se va completa cu unul din urmatoarele coduri: 01 – Regii autonome si companii nationale; 02 – Societati comerciale
cu profil agricol; 03 – Societati agricole; 04 – Institute, centre si statiuni de cercetare; 05 – Unitati de
invatamant cu profil agricol; 06 – Unitati de cult; 07 – Penitenciare; 08 – Consilii locale, Consilii Municipale;
09 – Alte institutii publice; 10 – Asociatii si fundatii; 11 – Forme asociative de administrare/proprietate in
comun (obsti de mosneni in devalmasie, obsti razesesti nedivizate, composesorate, obsti de cumparare, cooperative,
grupuri de producatori, etc.); 12 – Alte forme de organizare
20. Cod de exploatatie ANSVSA (se completeaza de detinatorii de animale identificate si inregistrate in SNIIA)
RO …………………………..
*DENUMIRE EXPLOATATIE/SEDIUL EXPLOATATIEI/ADRESA DE DOMICILIU A PERSOANEI FIZICE SAU A FORMEI DE ASOCIERE SIMPLA FARA
PERSONALITATE JURIDICA
+———————————————————————————————————————-+
|*21. Denumirea exploatatiei *22. Judetul/sectorul *23. Localitatea ………………………………..|
| ……………………. ………………….. |
|*24. Satul/Strada 25. Nr. ………. *26. Cod postal ……….. 27. bl. ….. 28. sc. …. 29. ap. …..|
| ……………………. |
| 30. Telefon …………….. 31. Fax ………………….. 32. E-mail …………………………………….|
+———————————————————————————————————————-+
COORDONATE BANCARE:*)
+———————————————————————————————————————-+
|*33. Banca *34. Filiala/Sucursala |
|*35. Nr. cont +—————————————+————-+————+
|*36. Trezorerie | | | | | |
+——————————–+———+——–+—————————————+————-+————+
*37. Activitatea pentru care solicit inscrierea in RUI▪)
– comert exterior cu produsul/produsele ……………………………………………. [ ]
– promovare a produselor agricole …………………………………………………. [ ]
Atasez in copie certificata pentru conformitatea cu originalul, dupa caz:
– act constitutiv [ ]
– act de recunoastere de catre MADR [ ]
– certificat eliberat de registrul comertului [ ]
– certificat eliberat de Registrul asociatiilor si fundatiilor [ ]
– certificat de inregistrare in scopuri de TVA in Romania [ ]
▪) Acest camp este obligatoriu numai in cazul desfasurarii activitatilor de comert exterior si/sau de promovare a
produselor agricole.
▪ Formularul de inscriere si documentele atasate se depun la sediul central al APIA.

Am luat la cunostinta ca orice modificare a informatiilor de mai sus trebuie furnizata APIA in termen de 10 zile
lucratoare de la producerea acesteia.
Sub sanctiunea aplicata faptei de fals in declaratii in acte publice, declar pe propria raspundere ca datele inscrise
in acest formular sunt corecte si complete.
Declar pe propria raspundere ca cele de mai sus sunt conforme cu realitatea si sunt de acord ca datele din cerere sa
fie introduse in baza de date a Sistemului Integrat de Administrare si Control, procesate si verificate in vederea
inscrierii in Registrul unic de identificare si transmise autoritatilor responsabile in vederea elaborarii de studii
statistice si de evaluari economice, in conditiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile
ulterioare.

Campurile notate cu „*” sunt obligatorii.
+———————————————+—————————————-+——————————-+
|Semnatura solicitantului/ |Stampila |Data |
|reprezentantului/imputernicitului |(daca este cazul) | |
+———————————————+ +——————————-+
| | | |
+———————————————+—————————————-+——————————-+

ANEXA Nr. 2

INFORMATIILE MINIME
pe care trebuie sa le cuprinda Registrul unic de identificare

A. Persoane fizice, cetateni straini, forme de asociere simpla fara personalitate juridica
-CNP (nr. pasaport – pentru cetatenii straini)
-BI/CI seria ………. nr. ……………
-numele
-prenumele
-denumirea formei asociative simple
-codul tarii (alta cetatenie)
-activitatea pentru care se solicita inregistrarea in Registrul unic de identificare
-judetul
-localitatea
-sectorul
-satul
-strada
-codul postal
-numar strada/bloc/apartament/scara
-telefon/e-mail/fax
-banca
-filiala
-numar cont IBAN
-centrul local al APIA
-cod unic de identificare
B. Pentru persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale
-denumirea
-cod unic de identificare (CUI) eliberat de registrul comertului sau cod de identificare fiscala (CIF) numai pentru institutiile de cult, invatamant, penitenciar si altele asemenea care nu detin (CUI)
-cod CAEN pentru activitatea principala
-cod CAEN pentru activitatea secundara pentru care se solicita inregistrarea in Registrul unic de identificare
-nume administrator/reprezentant legal
-prenume administrator/reprezentant legal
-CNP administrator/reprezentant
-tip organizare
-tip administrator (roman/strain)
-sediul social:
▪ tara
▪ judetul
▪ satul/comuna
▪ strada
▪ sectorul
▪ codul postal
▪ numar strada/bloc/apartament/scara
▪ telefon/e-mail/fax
-sediul exploatatiei:
▪ judetul
▪ localitatea
▪ satul/strada
▪ sectorul
▪ codul postal
▪ numar strada/bloc/apartament/scara
▪ telefon/e-mail/fax
-coordonate bancare
-numar cont IBAN
-banca
-filiala
-trezorerie
-centrul local al APIA
-cod unic de identificare

ANEXA Nr. 3

FORMULAR
de inscriere in Registrul unic de identificare pentru solicitantii
de finantare prin masurile Programului national
de dezvoltare rurala 2007-2013

Persoana juridica/Persoana fizica/Alta categorie de solicitant PNDR ……………………………………………….. (se va preciza, dupa caz)
Sediul/Adresa:
Tara ………………………, judetul …………………., orasul …………………….., comuna …………………………….., satul ……………………., str. …………………….. nr. ……., bl. ……, et. ….., ap. …., sectorul ………………………, codul postal ………………………………………………….
Numar de telefon/fax/e-mail …………………………………………………………………………………………………………..
Numar de inregistrare la registrul comertului/Registrul asociatiilor si fundatiilor ………………………………………………………….. (se completeaza, dupa caz)
CUI …………………………………………………………………………………………
Cod CAEN pentru activitatea principala …………………………………………………………..
Cod CAEN pentru activitatea secundara pentru care se solicita inregistrarea in Registrul unic de identificare …………………………………………………..
CNP …………………………………………………………………………
COD IBAN ……………………………………………………………….,
deschis la Banca ……………………………………………………….
Sucursala/Agentia ……………………………………………………..
Prin reprezentant legal, doamna/domnul ……………………………………………………………………………, solicit inscrierea in Registrul unic de identificare – Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura.
Am luat cunostinta ca orice modificare a informatiilor de mai sus trebuie furnizata catre APIA in termen de maximum 10 zile lucratoare de la producerea acesteia.
Declar pe propria raspundere ca cele de mai sus sunt conforme cu realitatea.
Sunt de acord ca datele din cerere sa fie introduse in baza de date a Sistemului Integrat de Administrare si Control, procesate si verificate in vederea inscrierii in Registrul unic de identificare si transmise autoritatilor responsabile in vederea elaborarii de studii statistice si de evaluari economice, in conditiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.
Reprezentantul legal …………………………………..
Numele si prenumele ……………………………………
Semnatura …………………………………………….

Data ……………….

Care este opinia ta?

Pe acelasi subiect:

FORUM

05.03.2020 - 12:35
Anonim spune: Sunt foarte interesat de ceea ce oferiți și aș aprecia un apel pentru mai multe informații. Numarul meu este 0905286325 raspunde

14.02.2020 - 12:14
Anonim spune: Sunt foarte interesat de ceea ce oferiți și aș aprecia un apel pentru mai multe informații. Numărul meu este 0905287606. raspunde

25.01.2020 - 5:00
Anonim spune: Am pus feromoni si i -am atras din toata pasunea.De cinci ani nj ne ramane un fruct ña livada .Cu insecticid mor dupa ce mananca florile chimizate.Jale fac !!! raspunde

06.11.2019 - 2:32
Georgi spune: Am si eu o mica ferma de iepuri mat interesa cit oferiți pe kg si ce rase cumpărați sa ma contactati 0754431439 raspunde

07.05.2019 - 10:05
Bejan gheorghe spune: As dori sa imi spuneti informatii despre abatorul dumneavoastra raspunde

28.04.2019 - 5:20
Nelu spune: Intr. O livada de 7 ha de par am pus 3000 cutii ieftine din plastic, de culoare albastra, 1l capacitate, pe care le. Am umplut cu apa in care am pus lenor pentru rufe, cu mirosuri de diferite flori, Cutiile din plastic folosite la ciuperci, se gasesc in comert, la pretul de 200 lei, 900 cutii. In primul an am pescuit aprox. 40.000 gandaci parosi. In al doilea an s. Au redus la 2 sau 3000 pentru ca nu a mai avut cine depune oua in sol si nu s. Au mai inmultit. Sper ca anul urmator sa fie inttr. Un numar care nu conteaza. Solutia este deci reducerea an de an a populatiei de gandaci pana la disparitia lor, alta solutie nu exista. Daca sint prea multi, intr. Un an culesul manual poate da roade. Succes, merita incercat, eu i. Am invins, la 30 ha livada, sunt atat de putini ca nu conteaza. M. A costat 600 lei caserolele 60 lei lenor si salariul a 3 oameni timp de 2 zile raspunde