ORDIN pentru stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la specia ovine/caprine

| Actualitate, Politici agricole | de

Actualizat: 10 august 2019

Etichete: , , ,

Descarcă ordinul pentru stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la specia ovine/caprine.

Având în vedere prevederile art. 1 şi art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.139/2007, ale art.105 din Regulamentul (CE) nr.73/2009 al Consiliului de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituiré a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr.1290/2005, (CE) nr.247/2006, (CE) nr.378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1782/2003, ale art.65, art.66 şi art.67 din Regulamentul Consiliului (CE) nr.1122/2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr.73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr.1234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol, precum şi ale art.22 din Regulamentul (CE) nr.796/2004 al Comisiei.

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

ORDIN

Art. 1. Se stabilesc modul de implementare, condiţiile specifice şi criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, în acord cu reglementările comunitare în domeniu, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 295/2007 pentru stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, în acord cu reglementările comunitare în domeniu , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 27 aprilie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

MINISTRU Mihail DUMITRU

—-

ANEXA

MODUL DE IMPLEMENTARE, condiţiile specifice şi criteriile de eligibilitate pentru
aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul
zootehnic la specia ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în
domeniu
Art. 1.(1) În cadrul plăţilor naţionale directe complementare în sectorul zootehnic
(PNDC), primele se acordă producătorilor agricoli definiţi la art. 9 alin. (3) din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi
plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul
2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi
alte forme de asociere în agricultură, crescători de ovine/caprine.
(2) Persoanele fizice autorizate vor fi tratate în mod similar persoanelor
juridice.
Art. 2.(1) Prima pe cap de animal se acordă producătorilor agricoli menţionaţi la
art. 1, o singură dată pe an, pentru femele ovine şi/sau femele caprine care îndeplinesc
cumulativ următoarele condiţii:
a) efectivul din exploataţie să fie de minimum 50 de capete femele de ovine/25 de
capete femele de caprine, care au împlinit vârsta de minimum un an până la data de 31
martie a anului în care se face solicitarea primei;
b) efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită prima să fie înscris în
Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitării primei;
c) efectivul de femele ovine / femele caprine pentru care se solicită prima să fie
menţinut în exploataţie la adresa menţionată în cerere, în perioada 1 iunie – 31 august;
(2) Pentru a beneficia de prima prevăzută la alin. (1), solicitanţii trebuie să
depună cererea la centrul local / judeţean al Agenţiei de Plăţi şi intervenţie pentru
Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, după caz, în perioada 26 aprilie – 31 mai
2010, cerere al cărei model este prevăzut în anexele nr.1 şi nr.2, însoţită de
următoarele documente:
a) copie de pe buletinul de identitate/cartea de identitate/codul unic de
înregistrare/certificatul de înregistrare;
b) declaraţie pe propria răspundere că nu au datorii restante la bugetul de stat şi la
bugetul local, la data solicitării primei.
c) în cazul în care sunt membrii ai unei asociaţii de crescători de ovine/caprine legal
constituită, o adeverinţă emisă de către asociaţia respectivă, din care să rezulte
calitatea de membru al asociaţiei şi efectivele de ovine/caprine pentru care poate
solicita primă.
(3) Depunerea cererilor se poate face individual sau prin reprezentant legal.
Art. 3.(1) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură întocmeşte şi transmite
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, până în data de 15 octombrie 2010 pentru
ovine / caprine, situaţia centralizatoare cu efectivele eligibile la plata primelor pentru
anul 2010, în vederea stabilirii primei pe cap de animal în funcţie de efectivele de
ovine/caprine eligibile la plată.
(2) Acordarea primelor de la bugetul de stat, în cadrul plăţilor naţionale
directe complementare în sectorul zootehnic, pentru efectivele eligibile la plată, se face
începând cu luna noiembrie a anului 2010.
Art. 4.(1) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură verifică în baza
naţională de date a Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor:
– existenţa înregistrării exploataţiilor de ovine femele / caprine femele cu
minimum 50/25 de capete care au vârsta de minimum un an la data de 31 martie a
anului în care se face solicitarea primei;
– existenţa înregistrării animalelor pentru care se solicită prima;
– corespondenţa următoarelor date din cerere:
a) denumirea exploataţiei;
b) C.U.I./C.N.P.;
c) codul exploataţiei;
d) numărul de identificare al ovinei/caprinei;
e) sexul şi varsta.
(2) Dupã finalizarea verificãrii în baza de date a animalelor pentru care se solicită
primă în anul 2010, conform procedurii elaborate de Agenţia de Plãţi şi Intervenţie
pentru Agriculturã, va fi întocmit un document care atestă controlul administrativ, care
va fi ataşat la dosar.
(3) În cadrul controlului la faţa locului în perioada 1 iunie – 31 august 2010 pentru
speciile ovine şi caprine, conform procedurii de control la faţa locului elaborată de
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, se verifică următoarele aspecte:
a) existenţa reală a efectivului pentru care se solicită prima;
b) corespondenţa dintre efectivul înscris în cerere şi cel existent în exploataţie la data
controlului.
Art. 5.(1) În cazul în care centrele judeţene ale Agenţiei de Plãţi şi Intervenţie
pentru Agriculturã, respectiv al municipiului Bucureşti, după caz, constată diferenţe între
numărul de animale solicitat şi numărul de animale determinat în urma verificării
îndeplinirii tuturor condiţiilor de eligibilitate pentru prima pe cap de animal specia ovine
şi caprine, vor aplica reduceri sau excluderi la suma totală a primei pe cap de animal de
care poate beneficia solicitantul, după cum urmează:
a) Dacă diferenţa dintre numărul de animale solicitat în cerere şi numărul de animale
determinat este mai mică sau egală cu 3 animale, nu se aplică nicio penalizare, iar
prima totală pe cap de animal se calculează la numărul de animale determinat;
b) Dacă diferenţa dintre numărul de animale solicitat în cerere şi numărul de animale
determinat este mai mare de 3 animale, prima totală se reduce astfel:
1. cu un procent de 5% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi
numărul de animale determinat este mai mic sau egal cu 10%;
2. cu un procent de 10% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi
numărul de animale determinat este mai mare de 10% dar mai mic sau egal
cu 20%;
3. cu un procent de 15% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi
numărul de animale determinat este mai mare de 20% dar mai mic sau egal
cu 30%;
4. cu un procent de 20% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi
numărul de animale determinat este mai mare de 30% dar mai mic sau egal
cu 50%;
5. cu exculdere de la plată pentru anul în care se face solicitarea primei pe cap
de animal, dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de
animale determinat este mai mare 50%.
(2) Reducerile și excluderile nu se aplică în cazurile în care, din cauza
efectelor unor circumstanțe naturale asupra turmei, solicitantul nu-și poate respecta
angajamentul de a păstra animalele pentru care solicită prima pe cap de animal, pe tot
parcursul perioadei de1 iunie – 31 august 2010, cu condiția să fi informat în scris în
acest sens centrul judeţean al Agenţiei de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã,
respectiv al municipiului Bucureşti, dupã caz, în termen de zece zile lucrătoare de la
constatarea oricărei reduceri a numărului de animale. Circumstanţele naturale sunt
următoarele:
a) moartea unui animal ca urmare a unei boli;
b) moartea unui animal ca urmare a unui accident pentru care solicitantul nu poate fi
considerat responsabil.
Art. 6.(1) Persoanele desemnate pentru primirea solicitãrilor din cadrul centrelor
locale/ judeţene ale Agenţiei de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã, respectiv al
municipiului Bucureşti, după caz, înregistrează cererile în Registrul de înregistrare a
cererilor / Registrul electronic de înregistrare a cererilor şi le clasifică separat pentru
ovine şi caprine.
(2) Persoanele desemnate pentru verificarea solicitãrilor din cadrul
centrelor locale/ judeţene ale Agenţiei de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã, respectiv
al municipiului Bucureşti, după caz, verifică corectitudinea înscrisurilor din cererea de
solicitare a primei cu documentele anexate acesteia, conform procedurii elaborate de
Agenţia de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã.
(3) Persoanele desemnate pentru verificarea solicitãrilor din cadrul
centrelor judeţene ale Agenţiei de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã, respectiv al
municipiului Bucureşti, după caz, au obligaţia de a înregistra şi de a monitoriza toţi
beneficiarii primelor.
Art. 7.(1) După înregistrarea tuturor solicitărilor, centrele judeţene ale Agenţiei
de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã, respectiv al municipiului Bucureşti, după caz,
întocmesc şi transmit Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură o situaţie
centralizatoare cu efectivele de ovine şi caprine pentru care se solicită prime.
(2) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură întocmeşte şi
transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale o situaţie centralizatoare cu
efectivele ovine şi caprine pentru care se solicită prime pentru anul 2010, până în data
de 1 iulie 2010.
Art. 8. (1) Centrele judeţene ale Agenţiei de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã,
respectiv al municipiului Bucureşti, dupã caz, după verificarea cererilor şi stabilirea
numărului de animale eligibile la plată, întocmesc şi transmit Agenţiei de Plãţi şi
Intervenţie pentru Agriculturã o situaţie centralizatoare a sumelor solicitate pentru plata
primelor, conform modelului prevãzut în anexa nr. 3.
(2) Agenţia de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã întocmeşte şi transmite
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale o situaţie centralizatoare a sumelor
solicitate pentru plata primelor, conform modelului prevăzut în anexa nr.4.”
Art. 9. În baza situaţiilor centralizatoare ale sumelor solicitate pentru plata
primelor, transmise de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanţelor Publice cererea de
deschidere a creditelor bugetare, însoţită de situaţia centralizatoare a sumelor solicitate
pentru plata primelor, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5.
Art. 10.Dupã aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către
Ministerul Finanţelor Publice, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale se
alimenteazã contul Agenţiei de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã, care, în baza
situaţiilor centralizatoare primite de la centrele judeţene ale Agenţiei de Plãţi şi
Intervenţie pentru Agriculturã, respectiv a municipiului Bucureşti, dupã caz, confom
modelului prevăzut în anexa nr. 3, vireazã sumele cuvenite în conturile beneficiarilor
primelor, conform legislaţiei în vigoare.
Art. 11. Orice cerere de solicitare a plăţilor naţionale directe complementare
poate fi retrasă în scris de către solicitant, în orice moment, cu excepţia cazurilor în
care Agenţia de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã a notificat deja solicitantul asupra
unor nereguli identificate sau asupra intenţiei de a realiza un control.
Art. 12. În sensul prezentului ordin, următorii termeni se definesc după cum
urmează :
a) animal determinat înseamnă orice animal pentru care sunt îndeplinite
toate condițiile de eligibilitate pentru acordarea primei pe cap de animal;
b) animal cu nereguli înseamnă orice animal solicitat în cerere şi inexistent
în Registrul naţional al exploataţiilor la controlul administrativ şi / sau la
controlul la faţa locului.
Art. 13. Anexele nr.1 – 5 fac parte integrantă din prezenta anexă.
.
Anexa nr. 1
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
“Operator de date cu caracter personal”:
9 5 9 6
Centrul Judeţean …………………………………………….
Nr. ………………. data …………………………
CERERE
de solicitare a primei pe cap de animal specia ovine
pentru anul 2010
I.
DATE DE IDENTIFICARE SOLICITANT / EXPLOATAŢIE
A. PERSOANE FIZICE
Nume*)
Prenume*)
CNP*)
Act identitate BI/CI seria*)
nr.
Cod ţară şi nr. act identitate(altă cetăţenie) *)
Cod exploataţie*)
R
O
al ANSVSA
B. PERSOANE JURIDICE şi PFA / ÎI/ ÎF:*)
Denumire exploataţie / PFA / ÎI / ÎF*)
Cod unic identificare (CUI)*)
Nume administrator/reprezentant legal*)
Prenume administrator/reprezentant legal*)
CNP administrator / reprezentant legal*)
Tip de organizare*)
SEDIUL EXPLOATAŢIEI ANSVSA:*)
Judeţ*)
Localitate*)
Cod siruta*)
Nr.
Sat *)
Cod poştal *)
/ Strada
Tel. *)
Fax
E-mail
ADRESA DE DOMICILIU / ADRESA SEDIULUI SOCIAL :*)
Judeţ*)
Localitate*)
Cod siruta*)
Nr.
Sat *)
25. Bl.
26. Sc.
Tel.*)
Fax
Nr. total ovine solicitat*)
27. Ap.
/ Strada
Cod poştal *)
E-mail
capete
II. COORDONATE BANCARE:*)
Banca *)
Filiala *)
Nr. cont IBAN*)
Solicit : *)
– prima pe cap de animal pentru un număr de …………*) capete femele ovine care au împlinit
vârsta de minimum un an până la data de 31 martie 2010, care în perioada de control, 01 iunie
– 31 august 2010
se găsesc la adresa ………………………………………. *) /
(localitatea,…………………/judetul
sau
păşune
pe
raza
localităţii,
după
caz)
……………………………………………………….. *) conform codurilor de identificare cuprinse în Lista
animalelor anexată cererii;
III. ANGAJAMENTE ŞI DECLARAŢII
Subsemnatul ……………………………………………………………………………, declar următoarele:
1. Am luat la cunoştinţă:
Condiţiile şi modalităţile de acordare a plăţilor naţionale directe complementare, conform
reglementărilor naţionale şi europene, pe care mă angajez să le respect:
a) efectivul din exploataţie să fie de minimum 50 de capete femele de ovine care au împlinit
vârsta de minimum un an până la data de 31 martie 2010;
b) efectivul de femele ovine pentru care se solicită prima să fie înscris în Registrul naţional
al exploataţiilor la data solicitării primei;
c) efectivul de femele ovine pentru care se solicită prima să fie menţinut în exploataţie la
adresa menţionată în cerere, în perioada 01 iunie – 31 august 2010;
d) să nu aibă datorii restante la bugetul de stat şi la bugetul local, la data solicitării primei.
Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru acordarea primei pe cap de animal,
precum şi înscrierea cu intenţie în formular a informaţiilor incomplete/ neconforme cu
realitatea, atrag după sine sancţiuni conform prevederilor legale.
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură poate solicita solicitantului documente
suplimentare în orice moment.
În cazul apariţiei unor suspiciuni privind eventuale nereguli/fraude, Agenţia de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură va întreprinde, după caz, demersurile necesare recuperării
sumelor sau acţionării în justiţie a solicitantului.
Nu se acordă sprijin dacă se constată existenţa unor condiţii artificial create, de natură
să ducă la obţinerea unor plăţi necuvenite.
În cazul în care controlul la faţa locului nu a putut fi efectuat din motive generate de
solicitant, cererea de solicitare a primei pe cap de animal va fi respinsă.
Persoanele responsabile de la nivelul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură,
Curţii de Conturi, etc. au dreptul de a verifica informaţiile conţinute în formularul cererii de
solicitare a plăţilor naţionale directe complementare, documentul care atestă controlul la faţa
locului, precum si alte documente aferente dosarului.
Orice animal solicitat în cerere care nu a fost găsit la controlul administrativ în Registrul
naţional al exploataţiilor şi /sau la faţa locului este considerat animal nedeterminat şi nu
poate fi eligibil la prima pe cap de animal.
Pentru animalele la care se constată nereguli suma totală de plată se reduce şi se
aplică sancţiuni după cum urmează:
a) Dacă diferenţa dintre numărul de animale solicitat în cerere şi numărul de animale
determinat este mai mică sau egală cu 3 animale, nu se aplică nicio penalizare, iar prima
totală pe cap de animal se calculeaza la numărul de animale determinat;
b) Dacă diferenţa dintre numărul de animale solicitat în cerere şi numărul de animale
determinat este este mai mare de 3 animale, prima totală se reduce astfel:
1 cu un procent de 5% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de
animale determinat este mai mic sau egal cu 10%;
2 cu un procent de 10% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de
animale determinat este mai mare de 10% dar mai mic sau egal cu 20%;
3 cu un procent de 15% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de
animale determinat este mai mare de 20% dar mai mic sau egal cu 30%;
4 cu un procent de 20% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de
animale determinat este mai mare de 30% dar mai mic sau egal cu 50%;
5 cu exculdere de la plată pentru anul în care se face solicitarea primei pe cap de animal
dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale determinat
este mai mare 50%.
Reducerile și excluderile nu se aplică în cazurile în care, din cauza efectelor unor
circumstanțe naturale asupra turmei, solicitantul nu-și poate respecta angajamentul
de a păstra animalele pentru care solicită prima pe cap de animal, pe tot parcursul
perioadei de 01 iunie – 31 august 2010, cu condiția să fi informat în scris în acest
sens centrul judeţean al Agenţiei de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã, respectiv
al municipiului Bucureşti, dupã caz, în termen de zece zile lucrătoare de la
constatarea oricărei reduceri a numărului de animale. Circumstanţele naturale sunt
următoarele:
a) moartea unui animal ca urmare a unei boli;
b) moartea unui animal ca urmare a unui accident pentru care solicitantul nu poate fi
considerat responsabil.
2. Drept pentru care mă angajez şi declar următoarele:
Mă angajez ca în cazul în care, între data depunerii solicitării şi data acordării plăţii au
intervenit modificări ale informaţiilor declarate în cerere (schimbări referitoare la
exploataţie, transferarea proprietăţii exploataţiei şi animalelor către un alt producător
agricol, alte schimbări ale datelor din formularul de cerere), în termen de 10 zile, să
comunic în scris aceste schimbări Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.
Mă angajez să comunic în scris Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură dacă
exploataţia a fost afectată de un caz de forţă majoră, în termen de 10 zile lucrătoare de
la data la care pot face acest lucru (art. 31 din Regulamentul CE nr.73/2009). În acest
sens voi prezenta dovezile cerute de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
privind apariţia cazului de forţă majoră sau circumstanţa excepţională. Cazurile de forţă
majoră sunt: calamităţile naturale, decesul solicitantului, distrugerea accidentală a
adăposturilor destinate creşterii animalelor, epizootiile afectând total sau parţial
animalele din exploataţie.
Mă angajez să păstrez şi să furnizez toate documentele cerute de către Agenţia de Plăţi
şi Intervenţie pentru Agricultură şi să permit accesul în exploataţie, precum şi toate
verificările necesare efectuate de autorităţile competente pentru controalele privind
prima pe cap de animal pe care o solicit.
Declar pe propria răspundere că datele înscrise în formularul de cerere privind
solicitarea primei pe cap de animal şi în documentele anexate acesteia, sunt reale,
complete, corecte şi valabile, în caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în
vigoare privind falsul în declaraţii.
Declar pe propria răspundere că sunt / nu sunt membru al unei asociaţii de crescători de
ovine legal constituită.
LISTA
animalelor pentru care se solicită prima pe cap de animal*)
Nr.
crt..
Numărul de identificare (până la 12
caractere alfanumerice) *)
Rasa şi sexul
Data naşterii
(ziua/luna/anul) *)
Total capete solicitate
NOTĂ: Câmpurile notate cu „*) ” sunt OBLIGATORII de completat.
Semnătura titular cerere/
reprezentant, administrator desemnat
/ împuternicit:
Ştampila:
În caz de împuternicire,
Data:
………………………………./
2010
Nume şi prenume în clar
împuternicit:
Centrul judeţean/ local APIA:
Controlul vizual a fost făcut şi cererea poate fi verificată administrativ.
Numele şi prenumele funcţionarului APIA care generează cererea şi realizează controlul vizual:
Nume: ………………………………………..
Prenume …………………………………….
Semnătura
Data
Anexa nr. 2
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
“Operator de date cu caracter personal”:
9 5 9 6
Centrul Judeţean …………………………………………….
Nr. ………………. data …………………………
CERERE
de solicitare a primei pe cap de animal specia caprine
pentru anul 2010
I.
DATE DE IDENTIFICARE SOLICITANT / EXPLOATAŢIE
A. PERSOANE FIZICE
Nume*)
Prenume*)
CNP*)
Act identitate BI/CI seria*)
nr.
Cod ţară şi nr. act identitate(altă cetăţenie) *)
Cod exploataţie*)
R
O
al ANSVSA
B. PERSOANE JURIDICE şi PFA / ÎI/ ÎF:*)
Denumire exploataţie / PFA / ÎI / ÎF*)
Cod unic identificare (CUI)*)
Nume administrator/reprezentant legal*)
Prenume administrator/reprezentant legal*)
CNP administrator / reprezentant legal*)
Tip de organizare*)
SEDIUL EXPLOATAŢIEI ANSVSA:*)
Judeţ*)
Localitate*)
Cod siruta*)
Nr.
Sat *)
Cod poştal *)
/ Strada
Tel. *)
Fax
E-mail
ADRESA DE DOMICILIU / ADRESA SEDIULUI SOCIAL :*)
Judeţ*)
Localitate*)
Cod siruta*)
Nr.
Sat *)
25. Bl.
Tel.*)
26. Sc.
Fax
Nr. total caprine solicitat*)
27. Ap.
/ Strada
Cod poştal *)
E-mail
capete
II. COORDONATE BANCARE:*)
Banca *)
Filiala *)
Nr. cont IBAN*)
Solicit : *)
– prima pe cap de animal pentru un număr de ………… *) capete femele caprine care au
împlinit vârsta de minimum un an până la data de 31 martie 2010, care în perioada de control,
01 iunie – 31 august 2010 se găsesc la adresa ……………………………………… *) / (localitatea,
strada, nr. sau păşune pe raza localităţii, după caz) ……………………………… *), conform codurilor
de identificare cuprinse în Lista animalelor anexată cererii.
III. ANGAJAMENTE ŞI DECLARAŢII
Subsemnatul ……………………………………………………………………………, declar următoarele:
1. Am luat la cunoştinţă:
Condiţiile şi modalităţile de acordare a plăţilor naţionale directe complementare, conform
reglementărilor naţionale şi europene, pe care mă angajez să le respect,:
a) efectivul din exploataţie să fie de minimum 25 de capete femele de caprine, care au
împlinit vârsta de minimum un an până la data de 31 martie 2010;
b) efectivul de femele caprine pentru care se solicită prima să fie înscris în Registrul
naţional al exploataţiilor la data solicitării primei;
c) efectivul de femele caprine pentru care se solicită prima să fie menţinut în exploataţie la
adresa menţionată în cerere, în perioada 01 iunie – 31 august 2010;
d) să nu aibă datorii restante la bugetul de stat şi la bugetul local, la data solicitării primei.
Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru acordarea primei pe cap de animal,
precum şi înscrierea cu intenţie în formular a informaţiilor incomplete/ neconforme cu
realitatea, atrag după sine sancţiuni conform prevederilor legale.
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură poate solicita solicitantului documente
suplimentare în orice moment.
În cazul apariţiei unor suspiciuni privind eventuale nereguli/fraude, Agenţia de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură va întreprinde, după caz, demersurile necesare recuperării
sumelor sau acţionării în justiţie a solicitantului.
Nu se acordă sprijin dacă se constată existenţa unor condiţii artificial create, de natură
să ducă la obţinerea unor plăţi necuvenite.
În cazul în care controlul la faţa locului nu a putut fi efectuat din motive generate de
solicitant, cererea de solicitare a primei pe cap de animal va fi respinsă.
Persoanele responsabile de la nivelul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură,
Curţii de Conturi, etc. au dreptul de a verifica informaţiile conţinute în formularul cererii de
solicitare a plăţilor naţionale directe complementare, procesul verbal de control la faţa
locului, precum şi alte documente aferente dosarului.
Orice animal solicitat în cerere care nu a fost găsit la controlul administrativ in RNE si
/sau la fata locului este considerat animal nedeterminat şi nu poate fi eligibil la prima pe cap
de animal.
Pentru animalele la care se constată nereguli suma totală de plată se reduce şi se
aplică sancţiuni după cum urmează:
a) Dacă diferenţa dintre numărul de animale solicitat în cerere şi numărul de animale
determinat este mai mică sau egală cu 3 animale, nu se aplică nicio penalizare, iar prima
totală pe cap de animal se calculează la numărul de animale determinat;
b) Dacă diferenţa dintre numărul de animale solicitat în cerere şi numărul de animale
determinat este este mai mare de 3 animale, prima totală se reduce astfel:
1. cu un procent de 5% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul
de animale determinat este mai mic sau egal cu 10%;
2. cu un procent de 10% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi
numărul de animale determinat este mai mare de 10% dar mai mic sau egal cu 20%;
3. cu un procent de 15% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi
numărul de animale determinat este mai mare de 20% dar mai mic sau egal cu 30%;
4. cu un procent de 20% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi
numărul de animale determinat este mai mare de 30% dar mai mic sau egal cu 50%;
5. cu exculdere de la plată pentru anul în care se face solicitarea primei pe cap de
animal dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale
determinat este mai mare 50%.
Reducerile și excluderile nu se aplică în cazurile în care, din cauza efectelor unor
circumstanțe naturale asupra turmei, solicitantul nu-și poate respecta angajamentul
de a păstra animalele pentru care solicită prima pe cap de animal, pe tot parcursul
perioadei de 01 iunie – 31 august 2010, cu condiția să fi informat în scris în acest
sens centrul judeţean al Agenţiei de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã, respectiv
al municipiului Bucureşti, dupã caz, în termen de zece zile lucrătoare de la
constatarea oricărei reduceri a numărului de animale. Circumstanţele naturale sunt
următoarele:
a) moartea unui animal ca urmare a unei boli;
b) moartea unui animal ca urmare a unui accident pentru care solicitantul nu poate fi
considerat responsabil.
2. Drept pentru care mă angajez şi declar următoarele:
Mă angajez ca în cazul în care, între data depunerii solicitării şi data acordării plăţii au
intervenit modificări ale informaţiilor declarate în cerere (schimbări referitoare la
exploataţie, transferarea proprietăţii exploataţiei şi animalelor către un alt producător
agricol, alte schimbări ale datelor din formularul de cerere), în termen de 10 zile, să
comunic în scris aceste schimbări Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.
Mă angajez să comunic în scris Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură dacă
exploataţia a fost afectată de un caz de forţă majoră, în termen de 10 zile lucrătoare de
la data la care pot face acest lucru (art. 31 din Regulamentul CE nr.73/2009). În acest
sens voi prezenta dovezile cerute de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
privind apariţia cazului de forţă majoră sau circumstanţa excepţională. Cazurile de forţă
majoră sunt: calamităţile naturale, decesul solicitantului, distrugerea accidentală a
adăposturilor destinate creşterii animalelor, epizootiile afectând total sau parţial
animalele din exploataţie.
Mă angajez să păstrez şi să furnizez toate documentele cerute de către Agenţia de Plăţi
şi Intervenţie pentru Agricultură şi să permit accesul în exploataţie, precum şi toate
verificările necesare efectuate de autorităţile competente pentru controalele privind
prima pe cap de animal pe care o solicit.
Declar pe propria răspundere că datele înscrise în formularul de cerere privind
solicitarea primei pe cap de animal şi în documentele anexate acesteia, sunt reale,
complete, corecte şi valabile, în caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în
vigoare privind falsul în declaraţii.
Declar pe propria răspundere că sunt / nu sunt membru al unei asociaţii de crescători de
caprine legal constituită.
LISTA
animalelor pentru care se solicită prima pe cap de animal*)
Nr.
crt..
Numărul de identificare (până la 12
caractere alfanumerice) *)
Rasa şi sexul
Data naşterii
(ziua/luna/anul) *)
Total capete solicitate
NOTĂ: Câmpurile notate cu „*) ” sunt OBLIGATORII de completat.
Semnătura titular cerere/
reprezentant, administrator desemnat
/ împuternicit:
Ştampila:
În caz de împuternicire,
Data:
………………………………./
2010
Nume şi prenume în clar
împuternicit:
Centrul judeţean/ local APIA:
Controlul vizual a fost făcut şi cererea poate fi verificată administrativ.
Numele şi prenumele funcţionarului APIA care generează cererea şi realizează controlul vizual:
Nume: ………………………………………..
Prenume …………………………………….
Semnătura
Data
Anexa nr.3
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
“Operator de date cu carácter personal”:
9 5 9 6
Centrul Judeţean …………………………………………….
SITUAŢIE CENTRALIZATOARE
privind încasarea de la bugetul de stat a primelor
pentru efectivele de ovine/caprine, astfel cum este prevăzut la art. 2 din anexa
„Modul de implementare, condiţiile specifice şi criteriile de eligibilitate pentru aplicarea
schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la specia
ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu”
Nr.
crt.
Denumirea
Codul
beneficiarilor exploataţiei
Numărul de
animale
pentru care
se acordă
prima
Valoarea
unitară a
primei
Valoarea primei acordate
(lei)
(lei / cap)
(capete)
ovine caprine
0
1
2
3
4
ovine caprine
5
ovine
(col.3xcol.5)
6
7
caprine
(col.4xcol.6)
8
1
2

Total
Data …………
Director centru judeţean,
…………………………………………..
Verificat,
Şef serviciu
……………………………….

Anexa nr. 4
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
“Operator de date cu carácter personal”:
9 5 9 6
SITUAŢIE CENTRALIZATOARE
privind încasarea de la bugetul de stat a primelor
pentru ovine/caprine, astfel cum este prevăzut la art. 2 din anexa
„Modul de implementare, condiţiile specifice şi criteriile de eligibilitate pentru
aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul
zootehnic la specia ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în
domeniu”
Nr.
Judeţul
Crt.
Numărul de
beneficiari
Numărul de
animale pentru
care se acordă
prima
Valoarea
unitară a primei
Valoarea primei
acordate
(lei / cap)
(lei)
(capete)
ovine
0
1
caprine
2 3
ovine caprine
4
ovine caprine
5
6
7
ovine caprine
8 9
1
2

Total
Director general,
…………………………………………..
……………………………….
Data ………………
Anexa nr. 5
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
SITUAŢIE CENTRALIZATOARE
privind încasarea de la bugetul de stat a primelor pentru bovine
şi pentru ovine/caprine, astfel cum este prevăzut la art. 2 din anexa
„Modul de implementare, condiţiile specifice şi criteriile de eligibilitate pentru
aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul
zootehnic la specia ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în
domeniu”
Nr.
Judeţul
Crt.
Numărul de
beneficiari
Numărul de
animale pentru
care se acordă
prima
Valoarea Valoarea primei
unitară a
primei
(lei / cap) (lei)
acordate
(capete)
ovine
0
1
caprine
2 3
ovine caprine
4
5
ovine caprine
6
1
2

Total
Aprobat
Ordonator principal de credite,
…………………………………………….
Data ……………….
7
ovine caprine
8 9
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI
DEZVOLTĂRII RURALE
B-dul Carol I, nr. 24, Bucureşti, Sector 3
Tel: 021.3072.435; Fax: 021.3078.635
DIRECŢIA GENERALĂ POLITICI AGRICOLE
Nr.
/
. .2010
Listei
SE APROBĂ,
SECRETAR DE STAT
Adrian RĂDULESCU
REFERAT DE APROBARE
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1043 din data de 29 decembrie 2006, a
fost publicată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor
de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură
începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind
societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură.
În conformitate cu prevederile art.1 şi ale art.13 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 125/2006, modul de implementare, condiţiile specifice şi criteriile de
eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul
zootehnic, în acord cu Reglementările comunitare în domeniu, au fost aprobate prin
Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr.295/2007, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din data de 27 aprilie 2007.
În urma numeroaselor consultări, atât în şedinţe de lucru, cât şi prin adrese scrise şi
e-mail, reprezentanţii crescătorilor de ovine/caprine au solicitat elaborarea unui ordin care
să reglementeze modul de implementare, condiţiile specifice şi criteriile de eligibilitate
pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic
la specia ovine/caprine, precum şi completarea documentaţiei cu o adeverinţă din partea
asociaţiilor şi federaţiilor pentru toţi solicitanţii schemei de plată. De asemenea, la sancţiuni
au propus următoarele:
– pentru depăşirea cu până la 10% a animalelor cu nereguli din efectivul
solicitantului să nu se aplice sancţiuni;
– pentru depăşirea între 10%-20% a animalelor cu nereguli din efectivul
solicitantului, să se aplice procente diferenţiate în funcţie de gradul de depăşire;
– pentru depăşirea cu peste 20% a animalelor cu nereguli din efectivul
solicitantului, să fie excluşi de la plată.
Conducerea ministerului a decis completarea documentaţiei cu o adeverinţă din
partea asociaţiilor şi federaţiilor pentru solicitanţii schemei de plată care sunt membrii ale
acestora, adeverinţă care poate sprijini controlul ulterior şi indicarea eşantionului cu gradul
cel mai mare de risc. Din experienţa anului 2009, viza asociaţiilor pe cererea de plată a
tuturor solicitanţilor s-a dovedit a fi ineficientă, deoarece nu a confirmat siguranţa declarării
efectivelor eligibile.
Referitor la penalizări, proiectul de ordin introduce sancţiuni stricte aşa cum sunt
reglementate în Regulamentul (CE) nr.73/2009.
Faţă de cele prezentate şi având în vedere că Ordinul ministrului agriculturii,
pădurilor şi dezvoltării rurale nr.295/2007 a suferit foarte multe modificări şi completări, se
propune abrogarea acestuia şi elaborarea unui nou ordin care să reglementeze modul de
implementare, condiţiile specifice şi criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de
plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la specia ovine/caprine,
urmând ca ulterior să se elaboreze şi un nou ordin care să reglementeze modul de
implementare, condiţiile specifice şi criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de
plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine.
Prevederile propuse prin prezentul proiect de ordin au fost dezbătute cu
reprezentanţii crescătorilor de animale.
În acest sens, am elaborat prezentul ordin pentru stabilirea modului de
implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea
schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la specia
ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu, pe care îl supunem
spre aprobare.
DIRECTOR GENERAL,
Daniela GIURCĂ

Care este opinia ta?

Pe acelasi subiect:

FORUM

05.03.2020 - 12:35
Anonim spune: Sunt foarte interesat de ceea ce oferiți și aș aprecia un apel pentru mai multe informații. Numarul meu este 0905286325 raspunde

14.02.2020 - 12:14
Anonim spune: Sunt foarte interesat de ceea ce oferiți și aș aprecia un apel pentru mai multe informații. Numărul meu este 0905287606. raspunde

25.01.2020 - 5:00
Anonim spune: Am pus feromoni si i -am atras din toata pasunea.De cinci ani nj ne ramane un fruct ña livada .Cu insecticid mor dupa ce mananca florile chimizate.Jale fac !!! raspunde

06.11.2019 - 2:32
Georgi spune: Am si eu o mica ferma de iepuri mat interesa cit oferiți pe kg si ce rase cumpărați sa ma contactati 0754431439 raspunde

07.05.2019 - 10:05
Bejan gheorghe spune: As dori sa imi spuneti informatii despre abatorul dumneavoastra raspunde

28.04.2019 - 5:20
Nelu spune: Intr. O livada de 7 ha de par am pus 3000 cutii ieftine din plastic, de culoare albastra, 1l capacitate, pe care le. Am umplut cu apa in care am pus lenor pentru rufe, cu mirosuri de diferite flori, Cutiile din plastic folosite la ciuperci, se gasesc in comert, la pretul de 200 lei, 900 cutii. In primul an am pescuit aprox. 40.000 gandaci parosi. In al doilea an s. Au redus la 2 sau 3000 pentru ca nu a mai avut cine depune oua in sol si nu s. Au mai inmultit. Sper ca anul urmator sa fie inttr. Un numar care nu conteaza. Solutia este deci reducerea an de an a populatiei de gandaci pana la disparitia lor, alta solutie nu exista. Daca sint prea multi, intr. Un an culesul manual poate da roade. Succes, merita incercat, eu i. Am invins, la 30 ha livada, sunt atat de putini ca nu conteaza. M. A costat 600 lei caserolele 60 lei lenor si salariul a 3 oameni timp de 2 zile raspunde