Legislatie in silvicultura: Procedura privind constituirea si autorizarea ocoalelor silvice

| Actualitate | de

Etichete: , ,

Ordinul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr. 696/2008 pentru aprobarea Procedurii privind constituirea si autorizarea ocoalelor silvice si atributiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare si functionare, precum si continutul Registrului national al administratorilor de paduri si al ocoalelor silvice, a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 827 din 9.12.2008.

Vazand Referatul de aprobare nr. 97.351 din 12 noiembrie 2008 al Directiei politici, strategii si reglementari forestiere, in baza prevederilor art. 13 alin. (3) si al art. 15 alin. (1) si (4) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic,

in temeiul art. 7 alin. (7) din Hotararea Guvernului nr. 385/2007 pentru organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se aproba Procedura privind constituirea si autorizarea ocoalelor silvice si atributiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare si functionare, precum si continutul Registrului national al administratorilor de paduri si al ocoalelor silvice, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. – Se abroga Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 196/2006 pentru aprobarea Instructiunilor privind avizarea si autorizarea functionarii ocoalelor silvice pentru gospodarirea padurilor proprietate privata a persoanelor fizice si juridice si a celor proprietate publica apartinand unitatilor administrativ-teritoriale si pentru autorizarea personalului silvic, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 268 din 24 martie 2006, cu modificarile ulterioare.
Art. 3. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

p. Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
Cornelia Mihai,
secretar de stat

Bucuresti, 18 noiembrie 2008.
Nr. 696.

ANEXA

PROCEDURA
privind constituirea si autorizarea ocoalelor silvice si atributiile
acestora, modelul documentelor de constituire, organizare si
functionare, precum si continutul Registrului national al
administratorilor de paduri si al ocoalelor silvice

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. – (1) Gestionarea durabila a padurilor, indiferent de forma de proprietate, se face prin ocoale silvice autorizate.
(2) Pentru constituirea si functionarea ocoalelor silvice se acorda asistenta tehnica de specialitate de catre inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vanatoare.

Art. 2. – Asistenta tehnica de specialitate acordata de inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vanatoare consta in oferirea de informatii referitoare la:
a) prevederile legale in vigoare privind constituirea si functionarea ocoalelor silvice;
b) drepturile si obligatiile pe care le au detinatorii de paduri, referitoare la respectarea si aplicarea regimului silvic;
c) autorizarea de practica a personalului silvic;
d) intocmirea si promovarea documentatiilor necesare avizarii si autorizarii functionarii ocoalelor silvice;
e) sprijinul acordat de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura pentru constituirea in asociatii, potrivit reglementarilor legale.

CAPITOLUL II
Constituirea si autorizarea functionarii ocoalelor silvice

Art. 3. – (1) Constituirea ocoalelor silvice prevazute la art. 1 se face de catre:
a) unitatile administrativ-teritoriale care au in proprietate publica sau privata terenuri forestiere;
b) persoanele fizice si/sau persoanele juridice care au in proprietate terenuri forestiere;
c) persoanele juridice rezultate in urma asocierii persoanelor prevazute la lit. a) si b);
d) administratorul padurilor proprietate publica a statului.
(2) Ocoalele silvice au ca diviziuni tehnico-administrative districte si/sau cantoane silvice.
(3) Autorizarea functionarii unui ocol silvic se face cu avizul inspectoratului teritorial de regim silvic si de vanatoare in a carui raza isi are sediul ocolul silvic care solicita autorizarea.
(4) Functionarea ocoalelor silvice se autorizeaza de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, in termen de 60 de zile de la depunerea documentelor necesare in vederea inscrierii in Registrul national al administratorilor de paduri si al ocoalelor silvice.

Art. 4. – (1) Criteriile minime care trebuie indeplinite pentru avizarea si autorizarea ocoalelor silvice sunt prevazute in anexa nr. 1.
(2) Numarul minim de cantoane silvice care constituie un ocol silvic este de 4, iar pentru structura silvica de rang superior este de doua ocoale silvice.
(3) Un ocol silvic se poate constitui pentru suprafete de teren forestier situate in judetul in care isi are sediul ocolul silvic si pentru suprafetele de teren forestier din judetele limitrofe acestuia.

Art. 5 – (1) In vederea obtinerii avizului pentru autorizarea infiintarii si functionarii unui ocol silvic privat se depune la inspectoratul teritorial de regim silvic si de vanatoare in a carui raza isi are sediul administrativ ocolul silvic o cerere la care se anexeaza urmatoarea documentatie:
a) un memoriu in care este prezentat modul de asigurare a surselor financiare pentru aplicarea regimului silvic in situatia avizarii si autorizarii;
b) copie legalizata de pe actul constitutiv/actul de identitate al persoanei prevazute la art. 3 alin. (1) si copie de pe actele de proprietate a terenurilor;
c) regulamentul de organizare si functionare al ocolului silvic, aprobat de persoana prevazuta la art. 3 alin. (1);
d) statutul ocolului silvic, aprobat de persoana prevazuta la art. 3 alin. (1), in forma autentica;
e) organigrama si statul de functii ale ocolului silvic, din care sa rezulte existenta numarului minim de posturi corespunzator ocolului silvic, in conformitate cu prevederile anexei nr. 1;
f) actul constitutiv al ocolului silvic si statul de personal; in situatia in care nu au fost facute angajari de personal, nu se depune stat de personal;
g) copii de pe descrierile parcelare din amenajamentele silvice in vigoare, pentru unitatile amenajistice pentru care se constituie ocolul silvic;
h) copii de pe hartile amenajistice la scara 1:20.000 sau 1:10.000 si 1:5.000;
i) lista cuprinzand mijloacele fixe si lista cuprinzand obiectele de inventar din dotarea ocolului silvic, conform conditiilor minime de logistica, la care se anexeaza copii de pe documentele de inregistrare contabila sau de pe facturi. In situatia in care mijloacele fixe si obiectele de inventar nu se afla in dotarea ocolului silvic, procurarea lor se face in termenele stabilite prin programul de conformare care se prezinta de ocolul silvic.
(2) La documentele prevazute la alin. (1) lit. a) se anexeaza:
a) borderoul actelor de punere in valoare a masei lemnoase neautorizate la taiere, aferenta fondului forestier ce se preia, certificat prin semnatura sefului ocolului silvic de la care se preiau suprafetele. Borderoul cuprinzand actele de punere in valoare si lista cuprinzand unitatile amenajistice se transmit de catre ocolul silvic care le intocmeste ocolului silvic care solicita avizul, in termen de 30 de zile de la data solicitarii scrise;
b) copii de pe descrierile parcelare si planurile decenale aferente suprafetelor care fac obiectul predarii-primirii sau retrocedarii.
(3) Programul de conformare elaborat de ocolul silvic si aprobat de inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vanatoare se refera la bunurile pentru dotarea ocolului silvic si la termenele de procurare a acestora, termene ce nu pot depasi 6 luni de la data autorizarii. Programul de conformare cuprinde si termenul de ocupare a posturilor vacante prevazute in statul de personal, ce nu poate depasi 60 de zile de la data autorizarii. Programul de conformare se analizeaza si se aproba de inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vanatoare. La eliberarea avizului se face mentiune in acest sens, urmand ca inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vanatoare, daca programul de conformare nu este respectat, sa dispuna ridicarea si sigilarea dispozitivelor de marcat pana la indeplinirea conditiilor prevazute in program.
(4) Inspectoratul teritorial de regim silvic si de vanatoare stabileste, daca este cazul, impreuna cu ocoalele silvice implicate, documentele si documentatiile tehnice ce urmeaza sa fie predate/preluate in situatia autorizarii functionarii noului ocol silvic, facand mentiuni detaliate despre acestea in avizul pentru autorizarea functionarii, prevazut in anexa nr. 2. Mentiunile contin in mod obligatoriu numele si functia persoanelor responsabile de predarea/preluarea documentatiilor, atat din partea ocolului silvic care preda, cat si din partea ocolului silvic care se autorizeaza, precum si termenul de finalizare a preluarii, care nu poate depasi 45 de zile de la data avizarii.
(5) In vederea obtinerii avizului necesar reautorizarii functionarii unui ocol silvic privat, persoana fizica sau juridica care il constituie depune la inspectoratul teritorial de regim silvic si de vanatoare in a carui raza isi are sediul administrativ ocolul silvic o cerere la care se anexeaza urmatoarea documentatie:
a) actul constitutiv si statutul ocolului silvic in forma autentica si copie de pe documentele care fac dovada suprafetei, pentru ocoalele silvice autorizate dupa data de 20 octombrie 2005;
b) actul constitutiv si statutul ocolului silvic in forma autentica, copie de pe documentele care fac dovada suprafetei, precum si documentele prevazute la alin. (1) lit. c) si e), pentru ocoalele silvice autorizate inainte de data de 20 octombrie 2005;
c) hotararea Consiliului de administratie al Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva privind aprobarea constituirii ocolului silvic, documentele prevazute la alin. (1) lit. c), e), f) si i) si documentele care fac dovada suprafetei de padure proprietate publica a statului, cel putin la nivelul minim prevazut de Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, pentru ocoalele silvice din structura Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva.
(6) In vederea obtinerii avizului pentru autorizarea functionarii, structura silvica de rang superior depune la inspectoratul teritorial de regim silvic si de vanatoare o cerere la care se anexeaza:
a) un memoriu din care sa rezulte necesitatea autorizarii functionarii acesteia;
b) actul constitutiv al structurii;
c) statul de personal;
d) acordul persoanelor prevazute la art. 3 alin. (1).

Art. 6. – (1) In perioada procesului de avizare inspectorulsef poate solicita persoanei care solicita autorizarea sa puna la dispozitie, gratuit, documente suplimentare necesare avizarii.
(2) Documentele prevazute la alin. (1) se depun la sediul inspectoratului teritorial de regim silvic si de vanatoare care emite avizul.

Art. 7. – (1) In urma analizarii documentatiei, inspectoratul teritorial de regim silvic si de vanatoare decide dupa cum urmeaza:
a) admite solicitarea si emite avizul pentru autorizarea functionarii ocolului silvic;
b) respinge motivat solicitarea.
(2) Termenul de comunicare a raspunsului prevazut la alin. (1) este de 30 zile de la depunerea solicitarii.

Art. 8. – (1) Autorizarea functionarii ocolului silvic/structurii silvice de rang superior se face de catre directia care coordoneaza activitatea de reglementare in domeniul silviculturii din cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, dupa inscrierea in Registrul national al administratorilor de paduri si al ocoalelor silvice.
(2) Daca se apreciaza ca este necesar, anterior emiterii autorizatiei de functionare pot fi solicitate documente din care sa rezulte ca sunt indeplinite conditiile de avizare. Directia prevazuta la alin. (1) poate respinge motivat eliberarea autorizatiei de functionare.
(3) Modelul autorizatiei de functionare este prezentat in anexa nr. 3.
(4) Ocolul silvic autorizat are obligatia, sub sanctiunea suspendarii autorizatiei de practica a sefului de ocol, de a aduce la cunostinta anual, in perioada 1-31 ianuarie, inspectoratului teritorial de regim silvic si de vanatoare competent orice modificare a criteriilor din documentatia depusa pentru avizare, referitoare la:
a) suprafata de padure care a stat la baza constituirii ocolului silvic;
b) organizarea si functionarea ocolului silvic.
(5) Pentru modificarile prevazute la alin. (4) directia care coordoneaza activitatea de reglementare in domeniul silviculturii din cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura emite un certificat de mentiuni pe baza avizului suplimentar emis de inspectoratul teritorial de regim silvic si de vanatoare.
(6) Modelul certificatului de mentiuni este prezentat in anexa nr. 4.
(7) Pentru terenurile forestiere aflate in administrare sau pentru care realizeaza servicii silvice, ocolul silvic autorizat are obligatia sa realizeze lucrarile silvice in conformitate cu reglementarile privind aplicarea regimului silvic in vigoare.

Care este opinia ta?

Pe acelasi subiect:

FORUM

05.03.2020 - 12:35
Anonim spune: Sunt foarte interesat de ceea ce oferiți și aș aprecia un apel pentru mai multe informații. Numarul meu este 0905286325 raspunde

14.02.2020 - 12:14
Anonim spune: Sunt foarte interesat de ceea ce oferiți și aș aprecia un apel pentru mai multe informații. Numărul meu este 0905287606. raspunde

25.01.2020 - 5:00
Anonim spune: Am pus feromoni si i -am atras din toata pasunea.De cinci ani nj ne ramane un fruct ña livada .Cu insecticid mor dupa ce mananca florile chimizate.Jale fac !!! raspunde

06.11.2019 - 2:32
Georgi spune: Am si eu o mica ferma de iepuri mat interesa cit oferiți pe kg si ce rase cumpărați sa ma contactati 0754431439 raspunde

07.05.2019 - 10:05
Bejan gheorghe spune: As dori sa imi spuneti informatii despre abatorul dumneavoastra raspunde

28.04.2019 - 5:20
Nelu spune: Intr. O livada de 7 ha de par am pus 3000 cutii ieftine din plastic, de culoare albastra, 1l capacitate, pe care le. Am umplut cu apa in care am pus lenor pentru rufe, cu mirosuri de diferite flori, Cutiile din plastic folosite la ciuperci, se gasesc in comert, la pretul de 200 lei, 900 cutii. In primul an am pescuit aprox. 40.000 gandaci parosi. In al doilea an s. Au redus la 2 sau 3000 pentru ca nu a mai avut cine depune oua in sol si nu s. Au mai inmultit. Sper ca anul urmator sa fie inttr. Un numar care nu conteaza. Solutia este deci reducerea an de an a populatiei de gandaci pana la disparitia lor, alta solutie nu exista. Daca sint prea multi, intr. Un an culesul manual poate da roade. Succes, merita incercat, eu i. Am invins, la 30 ha livada, sunt atat de putini ca nu conteaza. M. A costat 600 lei caserolele 60 lei lenor si salariul a 3 oameni timp de 2 zile raspunde