În dezbatere: condiţiile sanitare veterinare în care se poate efectua vânzarea directă a laptelui crud prin intermediul automatelor

| Actualitate, Politici agricole | de

Actualizat: 10 august 2019

Etichete: , , , ,

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Marian Zlotea, în acest sfârşit de săptămână, cea mai mare expoziţie de taurine din România, organizată în judeţul Braşov, în localitatea Râşnov. Cu această ocazie, preşedintele ANSVSA a discutat cu reprezentanţi ai asociaţiilor de crescători de bovine şi producători din piaţa autohtonă a laptelui, prezenţi la expoziţie. Tema principală de discuţie a fost proiectul de act normativ iniţiat de aceasta institutie privind condiţiile sanitare veterinare în care se poate efectua vânzarea directă a laptelui crud prin intermediul automatelor. agromonitor.ro/arhiva vă prezintă textul acestui act normativ, aflat, în prezent, în dezbatere publică.

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare
privind condiţiile sanitare veterinare în care se poate efectua
vânzarea directă a laptelui crud prin intermediul automatelor

Văzând Referatul de aprobare nr. ………….. din ………2010 întocmit de Direcţia de Igienă Veterinară şi Epidemiologie;
în temeiul Regulamentului (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 31 din 01.02.2002, cu amendamentele ulterioare;
în temeiul Regulametului (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului privind igiena produselor alimentare publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 139/1 din 30.04.2004, cu amendamentele ulterioare;
în temeiul Regulametului (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 139/55 din 30 aprilie 2004, cu amendamentele ulterioare;
ţinand cont de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 57/2002 republicată;
în baza art. 10 lit. b din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificările şi completările ulterioare prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul art. 3, alin. (1), pct. 3 şi (3) şi art. 4 alin (3) din Hotărarea Guvernului nr. 1415/2002 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitatilor din subordinea acesteia,

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul

Ordin:

Art. 1 – Se aprobă Norma sanitar-veterinară privind condiţiile sanitar- veterinare în care se poate efectua vânzarea directă a laptelui crud prin intermediul automatelor, prevăzută în anexa la prezentul ordin.

Art. 2 – Direcţiile Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor judeţene respectiv a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3 – Pentru asigurarea unui autocontrol al calităţii laptelui crud conform prevederilor legale, operatorii economici pot încheia contracte cu laboratoarele sanitare veterinare din cadrul Direcţiilor Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor judeţene respectiv a municipiului Bucureşti pentru efectuarea de analize.

Art. 4 – Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 5 – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREŞEDINTE – SECRETAR DE STAT,

MARIAN ZLOTEA

ANEXA

NORMA SANITARĂ VETERINARĂ

privind condiţiile sanitare veterinare în care se poate
efectua vânzarea directă a laptelui crud prin intermediul automatelor.

Capitolul I.
Dispoziţii generale.

Art. 1 – (1) Prezenta normă sanitară veterinară stabileşte condiţiile în care se poate efectua vânzarea directă a laptelui crud prin intermediul automatelor.
(2) Principalul obiectiv al prezentei norme este asigurarea unui nivel ridicat de protecţie a consumatorului din punct de vedere al siguranţei alimentare; Fiecare operator din sectorul alimentar de-a lungul lanţului alimentar trebuie să asigure respectarea siguranţei alimentare.
(3) Riscurile alimentare existente în etapa de producţie primară trebuie identificate şi controlate; Pentru situaţiile în care mici cantităţi de produse primare sunt livrate direct consumatorilor de către operatorul care le produce se impune că protecţia să fie asigurată prin intermediul legislaţiei naţionale, în special datorită legăturii strânse dintre producător şi consumator.

Art. 2 – Vânzarea directă a laptelui crud prin intermediul automatelor se efectuează în limita cotei de lapte obţinută în conformitate cu prevederile Hotărarii de Guvern nr. 852/2006 privind aprobarea Metodologiei de acordare a cotei individuale de lapte, precum si a modului de alocare si reconstituire a rezervei nationale de lapte.

Capitolul II.
Condiţii pentru echipamentele automate de vânzare directă a laptelui crud (automatele pentru vânzarea directă de lapte).

Art. 3 – Operatorii din sectorul alimentar care comercializează lapte crud prin intermediul automatelor, trebuie să asigure ca automatele:
a)sunt construite din materiale care pot fi uşor de curăţat, dezinfectat atât la interior cât şi la exterior şi să respecte prevederile capitolului V Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, cu amendamentele ulterioare;
b)sunt prevăzute cu sisteme de răcire care să permită menţinerea laptelui crud la o temperatură de maxim până la +4°C şi minimum 0°C; Temperaturile de depozitare pentru laptele crud trebuie asigurate, chiar şi în tubulatura dintre rezervorul de lapte şi căile de distribuţie, până la robinet;
c)suprafeţele care vin în contact direct cu laptele crud trebuie să fie în bună stare uşor de curăţat şi, dacă este cazul de dezinfectat; În acest scop se acceptă materilale netede, lavabile, rezistente la coroziune şi netoxice.
d)robinetul de curgere trebuie să fie construit astfel încât să nu permită contaminarea microbiologică, să fie usor detaşabil pentru a permite curătarea şi dezinfectarea; Sub robinetul de curgere este obligatoriu să existe o tavă pentru colectarea oricărei scurgeri sau picături, care trebuie păstrată curată;
e)rezervoarele de depozitare a laptelui crud trebuie să fie uşor de curăţat şi dezinfectat;
f)automatele pentru vânzarea directă a laptelui trebuie să fie dotate cu un sistem exterior de afişare a temperaturii şi după caz cu un sistem de înregistrare a temperaturi, care se verifică periodic pentru recalibrare de către un organism specializat şi acreditat în acest scop;
g) înregistrarea temperaturilor trebuie să fie păstrate de către operatorul de industrie alimentară de la care provine laptele crud cel puţin un an.
h)automatele pentru vânzarea laptelui crud trebuie să fie prevăzute cu un sistem care să nu permită vânzarea în cazul întreruperii curentului electric care implică o creştere a temperaturi laptelui peste valoarea maximă de +4°C.

Art. 4 – Automatele pentru vânzarea directă a laptelui trebuie să prezinte în mod obligatoriu vizibil, lizibil şi permanet actualizarea următoarelor informaţii:
a) descrierea produsului – „lapte crud de la ….”(specia);
b)denumirea exploataţiei de origine a laptelui crud care face obiectul vânzării directe;
data mulgerii;
c)data la care a fost alimentat automatul;
d)data expirării valabilităţi laptelui;
e)instrucţiuni pentru depozitarea laptelui la domiciliu (exemplu: a se păstra în frigider la o temperatură cuprinsă între 0°C şi +4°C);
f) numărul de înregistrare sanitară veterinară acordat de direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană pentru fiecare automat în parte, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008, privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedura de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor a activitatilor de obtinere si de vanzare directa si/sau cu amanuntul a produselor alimentare de origine animala sau nonanimala, precum si a activitatilor de productie, procesare, depozitare, transport si comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5 – La automatele pentru vânzarea directă a laptelui crud prevăzute cu un sistem de îmbuteliere recipientele trebuie să prezinte înscripţionat pe o etichetă următoarele informaţii:
a)descrierea produselor – „lapte crud de la ….”(specia);
b)data ambalării (ziua, luna, anul);
c)data expirării (ziua, luna, anul);
d)denumirea exploataţilor de animale producătoare de lapte şi numărul de înregistrare, locaţia completă;
e)instrucţiuni pentru păstrarea laptelui la domiciliu (exemplu: în frigider la o temperatură cuprinsă între 0°C şi +4°C).

Art. 6 – (1) Automatele pentru vânzarea directă a laptelui crud se amplasează în spaţii închise sau în spaţii deschise, care să elimine orice risc de contaminare, alimentate cu energie electrică, racordate dacă este cazul la o sursă de apă potabilă caldă şi/sau rece.
(2) Automatele pentru vânzarea directă a laptelui crud se amplasează într-o manieră astfel încât consumatorul final să nu aibă acces la rezervorul de păstrare a laptelui.

Capitolul III.
Condiţii aplicabile laptelui crud destinat vânzării directe
prin intermediul automatelor.

Art. 7 – Laptele crud destinat vânzării directe către consumatorul final prin intermediul automatelor trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a)să fie obţinut de la animale care nu prezintă nici un simptom de boală contagioasă
care poate fi transmisă omului prin lapte;
b)să fie obţinut de la animale care sunt în bună stare de sănătate şi care nu prezintă nici un semn de boală care ar putea duce la contaminarea laptelui şi în special, care nu suferă de o infecţie a aparatului genital însoţită de scurgeri, de enterită cu diaree şi febră sau de o inflamaţie vizibilă a ugerului;
c)să fie obţinut de la animale cărora nu li s-au administrat substanţe sau produse neautorizare sau de la animale care nu au făcut obiectul unui tratament ilegal;
d)să fie obţinut de la animale pentru care, în cazul administări unor produse sau substanţe autorizate, a fost respectată perioada de aşteptare prescrisă pentru aceste produse sau substanţe;
e)să fie obţinut de la vaci sau bivoliţe care aparţin unui efectiv care este oficial indemn de tuberculoză;
f)să fie obţinut de la vaci sau bivoliţe care aparţin unui efectiv care este indemn sau oficial indemn de bruceloză;
g)să fie obţinut de la oi sau capre care aparţin unui exploataţii oficial indemne sau indemne de bruceloză;
h)laptele crud destinat vânzări directe către consumatorul final trebuie să se încadreze în parametrii de calitate în ceea ce priveşte criteriile care se aplică laptelui crud stabiliţi în anexa III, secţiunea IX, capitolul I, punctul III din Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, cu amendamentele ulterioare (număr total de germeni, număr total de celule somatice si reziduuri de antibiotice);
i)să fie obţinut cu respectarea tuturor cerinţelor de igienă a mulsului şi să fie răcit, păstrat la fermă şi transportat corespunzător;
j)laptele crud trebuie transportat de la locul producerii către locurile de vânzare directă către consumatorul final, prin intermediul automatelor în recipiente confecţionate din materiale uşor de spălat şi de dezinfectat, rezistente la coroziune, care să nu modifice compoziţia laptelui, să nu producă modificări ale laptelui (culoare, gust, miros etc.) şi să nu transfere laptelui substanţe care pun în pericol sănătatea consumatorului.

Capitolul IV
Condiţii aplicabile exploataţiei de producerea laptelui crud
destinat vânzări directe prin intermediul automatelor.

Art. 8 – Exploataţiile de producere a laptelui crud destinat vanzării directe prin intermediul automatelor, trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
a) Să fie autorizate/înregistrate sanitar-veterinar de către direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană inclusiv pentru activitatea de vânzare directă a laptelui crud;
b)Instalaţiile de muls, ustensilele şi spaţiile în care se depozitează laptele după muls,
manipulat şi răcit să fie situate şi să fie construite astfel încât să limiteze riscurile de contaminare a laptelui;
c)spaţiile destinate depozitării laptelui după muls să fie bine separate de spaţiile unde sunt adăpostite animalele;
d)suprafaţa echipamentelor care intră în contact cu laptele (ustensilele, recipientele utilizate la muls şi transport) să fie uşor de curăţat de întreţinut şi dezinfectat în care scop se impune utilizarea unor materiale netede, lavabile şi netoxice.

Capitolul V
Condiţii aplicabile ambalajelor în care se vinde laptele prin intermediul automatelor pentru vânzarea directă a laptelui crud.

Art. 9 – (1) În cazul în care ambalajele care vin în contact direct cu laptele sunt oferite din automatele de lapte, acestea trebuie să fie de unică folosinţă, curate şi să asigure protecţia împotriva contaminării pe durata transportului şi pe timpul păstrării (exemplu: recipiente din material plastic, pungi, sticle din material plastic etc.)
(2) Materialele care vin în contact cu laptele crud trebuie să îndeplinescă prevederile regulamentelor Uniunii Europene privind materialul şi obiectele din materialul plastic destinat să vină în contact cu produsele alimentare şi trebuie să se supună inclusiv prevederilor Directivei nr. 2002/72/CE a Comisiei privind materialele şi obiectele din material plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare, cu amendamentele ulterioare.
(3) Este permisă vânzarea directă de lapte crud prin introducerea acestuia în ambalajele consumatorului final, responsabilitatea privind asigurarea curăţirii şi igienizării acestora revenind în totalitate consumatorului.

Art. 10 – Automatele destinate vânzării directe de lapte, trebuie să aibă inscripţionate în lateral şi faţă următoarele menţiuni: „ LAPTE CRUD – se va fierbe”.

Art. 11 – În cazul în care în urma controalelor oficiale efectuate de medicii veterinari, sau în baza rezultatelor de laborator laptele nu se încadrează în parametrii de calitate şi salubritate stabiliţi de legislaţia în vigoare, respectiv la numărul total de germeni, numărul de celule somatice, reziduuri de medicamente, parametrii microbiologici şi fizico-chimici, se va dispune suspendarea sau interzicerea vanzării directe a laptelui crud până la eliminarea neconformităţi şi remedierea deficienţelor constatate, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Art. 12 – (1) Automatele pentru vânzarea directă a laptelui crud se pot amplasa la nivelul exploataţiei şi în afara exploataţiei.
(2) În situaţiile în care automatele pentru vânzarea laptelui crud sunt amplasate în afara exploataţiei, operatorii din exploataţiile producătoare de lapte, propietari ai automatelor au obligaţia elaborării procedurilor pentru transportul laptelui de exploataţie până la locul de amplasare a automatului.

Art. 13 – (1) Automatele pentru vânzarea directă a laptelui crud se alimentează cu lapte zilnic.
(2) Laptele crud nevândut se returnează către locul de origine.
(3) Alimentarea unui automat se efectuează numai cu lapte crud provenit de la un singur operator, producător de lapte crud.
(4) Alimentarea automatelor cu lapte crud se efectuează direct numai de către producătorul de lapte căruia îi aparţine exploataţia de animale producătoare de lapte şi automatele pentru distribuirea laptelui.

Art. 14 – (1) Vânzarea directă a laptelui crud prin intermediul automatelor se realizează de către operatori care deţin exploataţii de animale producătoare de lapte crud în limitele cotelor individuale de lapte pentru vanzări directe, în conformitate cu prevederile Hotărarii de Guvern nr. 852/2006 privind aprobarea Metodologiei de acordare a cotei individuale de lapte, precum si a modului de alocare si reconstituire a rezervei nationale de lapte.
(2) Automatele pentru vânzarea directă a laptelui crud se întregistrează sanitar veterinar conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008 aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală;
(3) Automatele pentru vânzarea directă a laptelui crud se supun controlului sanitar veterinar conform legislaţiei sanitar-veterinare în vigoare.

Art. 15 – Nerespectarea prevederilor prezentei norme sanitar-veterinare se sancţionează potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare.

  1. mircea - 4-5-2010, 8:42

    In primul rând ar trebui sa STOPATI IMPORTURILE MASIVE de produse lactate din alte state, si sa IMPUNETI SUPERMARKET-URILOR si HYPERMARKET-urilor sa colaboreze cu producatorii locali si sa vânda MARFA ROMANEASCA!!! De ce sa mâncam iaurt, lapte si brânza din Italia,Franta,Olanda, si alte state UE, când ele pot fi produse la noi, la costuri mai mici! De ce sa cumparam legume aduse din Turcia, Israel, si alte state, când multe dintre ele pot fi produse la noi în România?! Din pacate si reprezentantii politiei, si Ministerului Agriculturii si alte instante si institutii au acceptat sa fie mituiti de reprezentantii marilor lanturi de supermarket-uri, si au închis ochii si gura când a fost vorba de aparat Agricultura României, industria României! STOP IMPORTURILOR! Vrem PRODUSE ROMANESTI!! De ce nu se impune market-urilor sa aibe o cota fixa: cât sa vânda din import si cât de la noi, si sa fie OBLIGATI sa AIBE PRODUSE ROMANESTI! Ca altfel unde vreti sa-si vânda agricultorul român de rând marfa, ca pâna si-n piete exista mafie(asta acolo unde înca mai exista piete amenajate, ca multe arata jalnic si stau sa se darâme). Au ajuns saracii agricultori sa stea cu sacul de cartofi si cu sticla de lapte în fata portii si sa se roage de oamenii care trec, sa le cumpere(si asta la niste preturi derizorii). D-le ministru, am si eu o întrebare, dvs ce le-ati dat copiilor dvs sa manânce când erau mici: Coca-Cola sau lapte de vaca?(si cum se face ca o sticla de apa, de apa plata, de robinet, e mai scumpa ca un litru de lapte?! sau cum se face ca un suc obtinut din apa amestecata cu colorant e mai scumpa decat un litru de lapte?!)

Care este opinia ta?

Pe acelasi subiect:

FORUM

05.03.2020 - 12:35
Anonim spune: Sunt foarte interesat de ceea ce oferiți și aș aprecia un apel pentru mai multe informații. Numarul meu este 0905286325 raspunde

14.02.2020 - 12:14
Anonim spune: Sunt foarte interesat de ceea ce oferiți și aș aprecia un apel pentru mai multe informații. Numărul meu este 0905287606. raspunde

25.01.2020 - 5:00
Anonim spune: Am pus feromoni si i -am atras din toata pasunea.De cinci ani nj ne ramane un fruct ña livada .Cu insecticid mor dupa ce mananca florile chimizate.Jale fac !!! raspunde

06.11.2019 - 2:32
Georgi spune: Am si eu o mica ferma de iepuri mat interesa cit oferiți pe kg si ce rase cumpărați sa ma contactati 0754431439 raspunde

07.05.2019 - 10:05
Bejan gheorghe spune: As dori sa imi spuneti informatii despre abatorul dumneavoastra raspunde

28.04.2019 - 5:20
Nelu spune: Intr. O livada de 7 ha de par am pus 3000 cutii ieftine din plastic, de culoare albastra, 1l capacitate, pe care le. Am umplut cu apa in care am pus lenor pentru rufe, cu mirosuri de diferite flori, Cutiile din plastic folosite la ciuperci, se gasesc in comert, la pretul de 200 lei, 900 cutii. In primul an am pescuit aprox. 40.000 gandaci parosi. In al doilea an s. Au redus la 2 sau 3000 pentru ca nu a mai avut cine depune oua in sol si nu s. Au mai inmultit. Sper ca anul urmator sa fie inttr. Un numar care nu conteaza. Solutia este deci reducerea an de an a populatiei de gandaci pana la disparitia lor, alta solutie nu exista. Daca sint prea multi, intr. Un an culesul manual poate da roade. Succes, merita incercat, eu i. Am invins, la 30 ha livada, sunt atat de putini ca nu conteaza. M. A costat 600 lei caserolele 60 lei lenor si salariul a 3 oameni timp de 2 zile raspunde