După ce fuseseră aprobate în aprilie, condițiile și termenele pentru primirea subvențiilor pentru bovine, ovine și caprine se modifică din nou

| Financiar, Subvenţii | de

Etichete: , , ,

Termenii și condițiile de eligibilitate pentru plata subvenției către crescătorii de bovine, ovine i caprine se modifică iar, după ce fuseseră stabilite acum două luni.

Pe 18 aprilie 2014 a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul Ministerului Agriculturii Nr.573 din 17.04.2014, ordin pentru aprobarea modului de implementare, a condiţiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate, a termenilor de referinţă şi a modelului de cerere pentru acordarea ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic la speciile bovine şi ovine/caprine şi a ajutoarelor specifice pentru producătorii de lapte şi de carne de vită şi producătorii de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate, în anul 2014.

Beneficiarii subvenției pentru animale (bovine, ovine și caprine) au putut depune cererea pentru subvenție până la 30 mai, inclusiv. Cel puțin, aceasta reiese din legislație în vigoare la această oră.

Pe 27 mai, Ministerul Agriculturii a dat publicității un alt proiect de ordin pentru prorogarea (amânarea – n.r.) termenului prevăzut la art.11 alin.(1) din anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.573/2014 pentru aprobarea modului de implementare, a condiţiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate a termenilor de referinţă și a modelului de cerere pentru acordarea ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul zootehnic la speciile bovine și ovine/caprine și a ajutoarelor specifice pentru producătorii de lapte şi de carne de vită și producătorii de lapte şi de carne de ovine/caprine,din zonele defavorizate, în anul 2014, precum și pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.573/201

Practic, sunt modificate din nou unele termene și condiții privind eligibilitatea crescătorilor de animale la plata subvenției.

Principala modificare: termenul de depunere a cererii se prelungește până la 20 iunie

Potrivit proiectului de ordin, se prorogă până la 20 iunie inclusiv termenul prevăzut la art. 11 din anexa la Ordinul 573/2014. Redăm în continuare articolul din ordinul respectiv:

(1) Pentru a beneficia de ajutoarele prevăzute la art. 1 şi 2, solicitanţii trebuie să depună cererea unică de plată pentru fiecare beneficiar pentru toate exploataţiile deţinute cu cod atribuit de la ANSVSA, al cărei model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta anexă, în perioada 18 aprilie – 30 mai a anului pentru care se face solicitarea, la centrul judeţean/local al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pe a cărui rază teritorială se află exploataţia înregistrată sau exploataţia cu cel mai mare număr de animale, însoţită de documente generale şi documente specifice fiecărei categorii de animale în funcţie de schema aplicată.

Astfel, crescătorii de animale se vor putea prezenta la sediile APIA până la 20 iunie anul ăn curs pentru depunerea cererii pentru subvenție.

Alte modificări ale condițiilor specifice de eligibilitate pentru plata subvenției pe cap de animal

Art. II. Anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.573/2014 pentru
aprobarea modului de implementare, a condiţiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate a termenilor de
referinţă și a modelului de cerere pentru acordarea ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul zootehnic la
speciile bovine și ovine/caprine și a ajutoarelor specifice pentru producătorii de lapte şi de carne de vită și
producătorii de lapte şi de carne de ovine/caprine, din zonele defavorizate, în anul 2014, se modifică,
după cum urmează:
1. La articolul 9, litera a) a alineatului (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„a) o singură dată pentru categoria de vârstă a animalului, respectiv:
– pentru tineretul mascul care are vârsta de maximum 25 de luni la data ieșirii din exploatație cuprinsă în
perioada 16 iulie 2013 – 20 iunie 2014,
– pentru tineretul femel până la prima fătare, dar nu mai târziu de vârsta de 32 de luni la data ieșirii din
exploatație cuprinsă în perioada 16 iulie 2013-20 iunie 2014;
– pentru tineretul mascul existent în exploatație care are vârsta de maximum 25 de luni până la data de 20
iunie 2014;
– pentru tineretul femel existent în exploatație până la prima fătare, dar nu mai târziu de vârsta de
maximum 32 de luni până la data de 20 iunie 2014.”
2. La articolul 11, litera c) a alineatului (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„c) adeverinţă emisă, prin proceduri SNIIA, de către medicul veterinar cu competenţe în acest
sens, care atestă că toate bovinele, ovinele și caprinele din exploatație sunt cuprinse în Programul
acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la
animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor,
suinelor, ovinelor şi caprinelor, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi;”
3. Literele a) și b) ale articolului 12 se modifică și vor avea următorul cuprins:
„a) copia de pe paşaportul fiecărui animal pentru care se solicită primă/copie de pe documentele
care atestă ieşirile din efectiv, după caz, pentru schema prevăzută la art. 1 lit. b), în cazul exploatațiilor
înființate în perioada 1 februarie 2013 – 17 aprilie 2014 și/sau pentru care nu s-a solicitat/beneficiat de
primă în anul 2013;
b) copia de pe dovada de înregistrare a beneficiarilor în sistemul de administrare a cotelor de
lapte, precum şi a cantităţilor de lapte livrate şi/sau vândute direct, pentru schema prevăzută la art.1 lit.a),
în cazul producătorilor agricoli, noi înregistrați în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de
cotă 2013 -2014 sau care nu au depus cerere în anul 2013;”
4. Litera a) a articolului 16 se modifică și va avea următorul cuprins:
„a) adeverința eliberată de Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. Dr.
G. K. Constantinescu”, prin structurile sale teritoriale, care certifică rasele de carne şi metişii acestora,
prin verificarea datelor din certificatele de origine, buletinele de însămânţări artificiale/adeverinţele de
montă naturală. Verificările se realizează conform manualului de proceduri elaborat de Agenţia Naţională
pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu” şi aprobat de Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.”
5. Litera f) a articolului 16 se modifică și va avea următorul cuprins:
„f) pentru tineretul din rase de carne şi/sau metişi cu rase de carne, copia unuia din următoarele
documente: certificat de origine al tineretului care să ateste rasa de carne a acestuia sau buletin de
însămânţări artificiale/adeverinţă de montă naturală pe care să se menţioneze codul tatălui, care trebuie să
fie din rasă de carne.
6. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 25. Reducerile și excluderile aplicabile pentru schemele de plată prevăzute la art.2 lit.a), b)
și c) sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.37/2013, iar pentru
schema de plată prevăzute la art.2 lit.d) sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și
dezvoltării rurale nr.568/2014.”
7. Alineatul (2) al articolului 27 se modifică și va avea următorul cuprins:
„ (2) Pentru schemele de plată prevazute la art.2, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
aprobă, până la data de 1 februarie 2015, situaţiile centralizatoare cu numărul total de capete elgibile şi
calculează cuantumul în conformitate cu art.3 din Hotărârea Guvernului nr.298/2014 privind schema de
ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită și producătorilor de lapte şi de carne de
ovine/caprine, din zonele defavorizate.”
8. La anexa nr.1, număr curent 50, capitolul I „Angajamente și declarații pentru ANT
bovine”, punctul 1, litera b), a doua liniuță se modifică și va avea următorul cuprins:
„– efectivul din exploataţia înființată în perioada 1 februarie 2013-17 aprilie 2014, solicitat pentru primă,
este de minimum 3 capete de bovine cu vârsta de minim 16 luni la data de 17 aprilie 2014 şi tineretul bovin mascul
şi/sau femel are vârsta de minim 7 luni la data de 17 aprilie 2014, nepurtătoare de primă;
9. La anexa nr.1, număr curent 50, capitolul II „Angajamente și declarații pentru ajutor
specific zona defavorizată – bovine”, punctul 1, litera c), a zecea liniuță se modifică și va avea
următorul cuprins:
„solicitarea ajutorului o singură dată :
– pentru tineretul mascul care are vârsta de maximum 25 de luni la data ieșirii din exploatație
cuprinsă în perioada 16 iulie 2013 – 20 iunie 2014/ existent în exploatație şi care are vârsta de
maximum 25 de luni până la data de 20 iunie 2014;
– pentru tineretul femel până la prima fătare, dar nu mai târziu de vârsta de 32 de luni la data ieșirii
din exploatație cuprinsă în perioada 16 iulie 2013-20 iunie 2014 / existent în exploatație până la
prima fătare, dar nu mai târziu de vârsta de maximum 32 de luni până la data de 20 iunie 2014;”
10. La anexa nr.1, număr curent 50, capitolul III „Angajamente și declarații pentru ajutor
specific zona defavorizată – ovine/caprine”, prima liniuță a punctului 1 se modifică și va avea următorul
cuprins:
„- să solicit ajutor specific pentru un efectiv cuprins între 50 şi 300 de capete de femele ovine/caprine
inclusiv pe beneficiar, care au vârsta de minimum un an la data de 30 martie a anului de solicitare;”
11. La anexa nr.1, ultimul capitol „Controlul vizual al cererii de plată şi a documentelor ataşate”, în
coloana „Documente atașate”, rândurile 8, 10, 27 și 29 se modifică și vor avea următorul cuprins:
rândul 8: „Adeverinţă emisă, prin proceduri SNIIA, de către medicul veterinar cu competenţe în acest
sens, care atestă că toate bovinele, ovinele și caprinele din exploatație sunt cuprinse în Programul acţiunilor de
supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om,
protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi
caprinelor, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi.”
rândul 10: „Copie pașaport/copie document care atestă ieșirea din exploatație, după caz, pentru
exploatațiile nou înființate și/sau pentru care nu s-a solicitat/beneficiat de primă în anul 2013”
rândul 27: „TC.2.1. Tineret din rase de carne – copia certificatului de origine al tineretului”
rândul 29: „TC.2.2. Tineret metis – copia buletinului de însămânţări artificiale/adeverinţei de
montă naturală pe care să se menţioneze codul tatălui, care trebuie să fie din rasă de carne.”

Care este opinia ta?

Pe acelasi subiect:

FORUM

02.10.2023 - 1:42
Dragomir Florentina spune: Buna ziua mă numesc dragomir Florentina am 16 ani sunt eu mama sora mea nepoata și fratele meu căutăm de munca ne-ați putea ajuta raspunde

16.08.2023 - 5:39
TUTA AURELIAN spune: AM PUS IN PAMINT 20 DE CUIBURI DOVLEAC DE FACE SEMINTA FARA COAJA AM SEMANAT IN DATA DE CINCI IULIE AU INCEPUT SA CREASCA DOVLETI UNI AU PESTE TREI KG UN SINGUR TRATAMENT AM DAT UN FUNGICID PE BAZA DE CUPRU SIUN INSECTICID AM MAI DAT DOUA TRATAMENTE FOLIARE CROPMAX SI UN TRATAMENT FOLIAR PE BAZA DE CALCIU SI UDATI LA DOUA ZILE SUNT FOARTE MULTUMITI CUM AU INTRAT IN VEGETATIE raspunde

28.05.2023 - 8:47
Petrisor spune: O soluție ar fi un guvern Nationalist 100 %...iar apoi respingerea tirurilor la graniță plus controale de toxicitate și vechea creare de piețe numai pentru producători naționali și interzicerea supermarketurilor să vândă turcisme. sau alte produse asiatice sfără un control RIGUROS pentru că ne afectează .viața noastră și sănătatea noastră fizică și mentală ne afectează și depinde de Ce introducem în stomac .Deci trebuie luate măsuri drastice ,nu de ieri nu de anul trecut ci de 33 de ani .Guvernanții sunt de vina pentru incapabilitatea delăsarea neputință și indolența față de o problemă atât de serioasă față de națiune față de copii noștri și viitorul nostru și al țării ...afară cu ei și mafia buzunarelor pline afară cu profitorii .Și amenzi plus arestări și celor ai noștri ce se ocupă cu chimicale ...Etrel...etc.etc.altfel dăm Amin prea devreme.????? raspunde

12.03.2023 - 2:23
Obreja spune: Preț foarte convenabil raspunde

15.02.2023 - 4:06
CALINCIUC TRAIAN spune: de unde pot achizitiona acest codex 2022. va multumesc. raspunde

20.10.2022 - 1:16
Matei Vasile spune: Buna ziua , am o suprafata de 9 ha teren care sar preta pentru infiintarea unei plantatii de Salcie energetica , binenteles ca ma gindesc si la procesare in peleti de foc As vrea sa stiu daca afacerea poate deveni rentabila pe suprafata de 9 ha , si in completare sa colectez rumegus de la gatere din zona pentru procesare suplimentara Multumesc frumos pentru raspuns Matei Vasile 0744882260 raspunde