Ai auzit despre ea, dar nu cunoşti textul? AGROMONITOR îţi prezintă, integral, proiectul de LEGE A CAMERELOR AGRICOLE

| Actualitate, Politici agricole | de

Actualizat: 10 august 2019

Etichete: , ,

Preambul. Înfiintarea, organizarea si functionarea Camerelor Agricole are la baza urmatoarele principii:

legea camerelor agricole
Descarca aici LEGEA CAMERELOR AGRICOLE (PDF)

Principiul descentralizarii. Dispozitivul institutional de reprezentare a lucratorilor din domeniile agriculturii si conexe consta într-un ansamblu de structuri descentralizate, alcatuind o retea nationala.

Principiul autonomiei garanteaza dreptul Camerelor Agricole de a-si stabili obiectivele de dezvoltare, programele de actiune si modul de gestionare a resurselor proprii, conform legii.

Principiul profesionalizarii activitatii însemnând ca doar persoanele fizice si juridice care deruleaza în spatiul rural activitati cu specific agricol sau asimilat, sunt reprezentate în/si de catre Camera Agricola.

Principiul incompatibilitatii între statutul de demnitar sau de functionar public în structurile administrative centrale si/sau locale si misiunea de reprezentare a persoanelor fizice din spatiul rural care deruleaza activitati cu specific agricol sau asimilat.

Principiul reprezentativitatii si egalitatii de sanse conform caruia fiecare persoana fizica din spatiul rural, care deruleaza activitati cu specific agricol sau asimilat, este reprezentata în cadrul Camerei Agricole fara restrictii legate de sex, vârsta, apartenenta religioasa, etc.

Principiul asigurarii resurselor necesare presupune ca institutiile si organismele implicate în organizarea si functionarea Camerelor Agricole sa asigure resursele umane, financiare si materiale necesare.

Principiul constrângerii bugetare care interzice utilizarea în alt scop de catre autoritatile administratiei publice centrale si locale a transferurilor sau a sumelor alocate în scopul finantarii functionarii Camerelor Agricole;

Principiul parteneriatului se regaseste la toate nivelele de organizare a Camerelor Agricole si promoveaza cooperarea interna, externa si internationala cu institutii si organizatii similare precum si cu institutii publice sau private;

Principiul transparentei garanteaza accesul liber al tuturor celor interesati la informatiile privind organizarea si functionarea Camerelor Agricole.

Principiul responsabilitatii autoritatilor publice centrale si locale precum si a Camerelor Agricole în raport cu competentele si responsabilitatile ce le revin în virtutea prezentei legi.

Parlamentul României adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I

DISPOZITII GENERALE

Art.1.

1) Prezenta lege stabileste modul de înfiintare, organizare si functionare pentru Camerele Agricole judetene si pentru Camera Agricola Nationala din România, denumite în continuare Camere Agricole.
2) Prin prezenta lege se înfiinteaza Camerele Agricole conform Anexei nr.1.

Art.2. Camerele Agricole sunt organizatii neguvernamentale, de utilitate publica, non profit, cu personalitate juridica, create în scopul de a reprezenta si promova interesele socio-economice ale populatiei care deruleaza activitati în domeniile: agricultura si productie alimentara, dezvoltare rurala, pescuit si acvacultura, silvicultura, îmbunatatiri funciare, cercetare stiintifica de specialitate, fitosanitar optimizarea exploatatiilor si conservarea solurilor, denumite în continuare “domeniile agriculturii si conexe”.

Art. 3. Înfiintarea Camerelor Agricole are ca scop dezvoltarea spatiului rural prin promovarea unei agriculturi durabile si competitive, prin valorificarea potentialului agricol local si prin consolidarea parteneriatului între cei interesati prin promovarea dialogului si a obiectivelor comune.

Art.4.

1) Camerele Agricole au rol consultativ si reprezinta principalul partener de dialog al autoritatii publice centrale cu competente în domeniile agriculturii si conexe, precum si al celorlalte autoritati si institutii ale administratiei publice centrale si locale, pe domeniile de competenta.
2) Functionarea Camerelor Agricole raspunde obiectivului de descentralizare a administratiei publice prin înfiintarea unei retele nationale de structuri autonome ce promoveaza interesul public general prin actiune la nivel local si prin integrarea specificului zonal în procesul de elaborare a politicilor sectoriale.

Art. 5.

1) Camerele Agricole pot înfiinta societati cu caracter comercial, potrivit legii si conform Statutului.
2) Societatile înfiintate nu pot desfasura activati concurente electorilor sai.

Art. 6. Guvernul, autoritatile publice centrale si locale, fermieri precum si orice alte forme de organizare sau asociere ale acestora conlucreaza, prin reprezentanti, în vederea asigurarii cadrului adecvat de înfiintare, organizare si functionare a Camerei Agricole, la nivel national si local, în conditiile legii.

Art. 7. Camerele Agricole se constituie în urma alegerilor organizate la nivelul fiecarei unitati administrativ teritoriale locale.

Capitolul II.

ORGANIZAREA ALEGERILOR PENTRU CAMERELE AGRICOLE

Art.8. La propunerea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se
înfiinteaza, prin Hotarâre a Guvernului, Comitetul Judetean de
Initiativa si Comitetul National de Initiativa care asigura organizarea si
derularea alegerilor constitutive pentru Camerele Agricole Judetene si
pentru Camera Agricola Nationala din România.
La nivel judetean:
Art.9. (1) Comitetul Judetean de Initiativa se înfiinteaza în fiecare
judet si este constituit din 9 membri, astfel:
a) un reprezentant al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale,
care este presedintele Comitetului Judetean de Initiativa;
b) un reprezentant desemnat de catre Ministerul Internelor si
Reformei Administrative;
c) un reprezentant desemnat de catre Ministerul Economiei si
Finantelor;
d) 4 reprezentanti ai formelor asociative judetene din agricultura
afiliate la o structura organizata la nivel national;
e) 2 reprezentanti desemnati de catre Asociatia Comunelor din
România.
(2) Comitetul Judetean de Initiativa organizeaza primele alegeri
pentru Camerele Agricole Judetene la data stabilita prin Ordin al
Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
Proiect în lucru
4
(3) Modul de functionare al Comitetul Judetean de Initiativa este
stabilit prin Normele de aplicare a prezentei legi, aprobate prin
Hotarâre a Guvernului, la propunerea MADR.
(4) Comitetul Judetean de Initiativa se dizolva de drept dupa
validarea de catre Comitetul National de Initiativa a primelor alegeri
pentru Camerele Agricole Judetene.
Art.10. Structurile locale implicate în organizarea alegerilor pentru
Camerele Agricole sunt urmatoarele:
a) Circumscriptia electorala.
(i) Pentru alegerea Camerei Agricole Judetene, la nivelul fiecarei
unitati administrativ-teritoriale din judet se constituie o
circumscriptie electorala;
(ii) Orasele si municipiile care au sate apartinatoare, constituie
circumscriptie electorala pentru populatia din mediul rural care
deruleaza activitati din domeniul agriculturii si conexe;
(iii) Numerotarea circumscriptiilor electorale din fiecare judet se face
în ordine alfabetica, prin Ordin al prefectului, la propunerea
Comitetului Judetean de Initiativa în termen de 3 zile de la data
de stabilire a alegerilor;
b) Comisia Electorala Locala.
(i) Comisia Electorala Locala se organizeaza la nivelul fiecarei
circumscriptii electorale si se afla în coordonarea Comitetului judetean
de Initiativa.
(ii) Comisia Electorala Locala este responsabila cu organizarea
alegerilor în cadrul circumscriptiilor electorale conform procedurii
stabilite în Normele de aplicare a prezentei legi.
(iii) Comisia Electorala Locala se constituie în conformitate cu
prevederile din Normele de aplicare la prezenta Lege si este alcatuita
din 5 membri: presedinte, vicepresedinte si 3 membri.
(iv) Comisia Electorala Locala se constituie numai din cadrul
electorilor cu drept de vot;
(v) Consiliile locale desemneaza un observator în cadrul Comisiei
Electorale Locale.
c) Sectia de votare.
(i) Se organizeaza sectii de votare în fiecare unitate administrativteritoriala,
în functie de numarul de electori.
(ii) Fiecare sectie de votare are arondati un numar de minim 500 de
electori, dar nu mai multi de 2000.
Proiect în lucru
5
d) Biroul Electoral Local.
(i) Biroul Electoral Local se organizeaza la nivelul fiecarei Sectii de
votare si se afla în coordonarea Comisiei Electorale Locale.
(ii) Biroul Electoral Local este responsabil pentru organizarea
alegerilor în cadrul fiecarei Sectii de votare.
(iii) Birourile Electorale Locale se constituie în conformitate cu
prevederile din Normele de aplicare la prezenta Lege si sunt alcatuite
din 5 membri: presedinte, vicepresedinte si 3 membri.
(iv) Biroul Electoral al sectiei de votare se constituie numai din
membri din cadrul electorilor cu drept de vot;
Art.11. Listele electorale
a) Comitetul Judetean de Initiativa alcatuieste lista electorala
judeteana prin selectarea si prelucrarea datelor privind electorii cu
drept de vot puse la dispozitie de:
– Agentia de Plati si Interventii în Agricultura, prin evidenta
acestora înregistrata în Registrul Fermelor;
– Sindicatele si patronatele din agricultura si domeniile conexe
afiliate la o structura nationala;
– Ocoalele Silvice private.
b) Comitetul Judetean de Initiativa actualizeaza listele electorale
judetene ori de câte ori este cazul;
c) Comitetul Judetean de Initiativa tipareste si pune la dispozitia
Comisiilor Electorale Locale listele electorale judetene în 3 exemplare,
dar nu mai târziu de 15 zile înainte de data alegerilor;
d) Comisiile Electorale Locale pun la dispozitia Birourilor
Electorale Locale listele electorale care cuprind electorii din fiecare
sectie de votare, cu cel putin 7 zile înainte de data stabilita pentru
alegeri;
e) Sesizarile privind omisiunile, înscrierile gresite sau alte erori
din liste se fac în scris la Comitetul Judetean de Initiativa;
f) Comitetul Judetean de Initiativa se pronunta în scris, în cel
mult 3 zile de la data înregistrarii sesizarii si face public rezultatul.
g) Hotarârile date de Comitetul Judetean de Initiativa se pot
contesta la judecatoria de pe raza teritoriala a localitatii, în termen de
24 de ore de la comunicarea acestora.
h) Contestatiile se solutioneaza în termen de cel mult 3 zile de la
înregistrare, prin hotarâre judecatoreasca definitiva si irevocabila care
se comunica persoanelor interesate si Comitetului Judetean de
Initiativa în termen de 24 de ore de la pronuntare.
i) Un exemplar al listei electorale este pus la dispozitia
alegatorilor spre consultare, un exemplar este utilizat în ziua
Proiect în lucru
6
alegerilor, iar al treilea exemplar este pastrat de catre presedintele
Biroului Electoral Local;
k) Orice neconcordanta între lista electorala afisata pentru
consultare si copia întocmita potrivit Art.11 lit. i) se solutioneaza de
catre presedintele Biroului Electoral Local de îndata, pe baza datelor
cuprinse în lista electorala;
l) Orice modificare intervenita dupa trimiterea copiilor la Biroul
Electoral al Sectiei de Vot se comunica Comitetului Judetean de
Initiativa în termen de cel mult 24 de ore;
m) Copiile de pe listele electorale întocmite cuprind numele si
prenumele electorului, Codul Numeric Personal, domiciliul, seria si
numarul actului de identitate, numarul Sectiei de Votare precum si o
rubrica destinata semnaturii acestuia;
n) Consiliul Local al fiecarei circumscriptii electorale asigura
conditiile necesare consultarii de catre electori a copiilor de pe listele
electorale la sediul propriu;
o) Un elector poate fi înscris numai pe o singura lista electorala;
p)Candidatii înscrisi în Buletinele de vot nu pot fi membrii ai
structurilor locale implicate în organizarea alegerilor pentru Camerele
Agricole;
Art.12. Atributiile Comitetului Judetean de Initiativa sunt
urmatoarele:
a)urmareste respectarea dispozitiilor legale cu privire la
desfasurarea alegerilor pentru Camera Agricola în circumscriptiile
electorale din unitatile administrativ teritoriale;
b)verifica listele electorale;
c)distribuie Comisiilor Electorale locale buletinele de vot,
stampilele de control si stampilele cu mentiunea votat;
d)rezolva sesizarile referitoare la propria lor activitate si
contestatiile cu privire la operatiunile Birourilor electorale ale sectiilor
de votare;
e)stabileste rezultatul alegerilor;
f)face publice datele cu privire la alegeri si rezultatul acestora;
g)primeste de la Comisiile Electorale locale buletinele de vot
întrebuintate si necontestate precum si pe cele anulate sau
neutilizate, listele electorale utilizate, stampilele si celelalte materiale
necesare votarii pe fiecare grupa de reprezentanti din Camera
Agricola Judeteana ;
h)desemneaza membrii, presedintele si vicepresedintele
Comisiei Electorale Locale.
Proiect în lucru
7
Art.13. Atributiile Comisiei Electorale Locale sunt urmatoarele:
a) primesc copii de pe listele electorale si asigura conditiile
necesare în vederea afisarii acestora în locurile special amenajate;
b) primesc de la Comitetul Judetean de Initiativa buletinele de
vot, stampilele de control si stampilele cu mentiunea votat si le
distribuie catre Birourile Electorale locale;
c) supravegheaza desfasurarea alegerilor si iau toate masurile
necesare pentru derularea acestora în bune conditii;
d) numara voturile si centralizeaza la nivel de circumscriptie
rezultatul votului pentru fiecare grupa de reprezentanti din Camera
Agricola Judeteana;
e) rezolva sesizarile cu privire la propria lor activitate;
f) predau, cu Proces Verbal, catre Comitetul Judetean de
Initiativa, buletinele de vot întrebuintate si necontestate precum si pe
cele anulate sau neutilizate, listele electorale utilizate, stampilele si
celelalte materiale necesare votarii precum si situatia votarii pe
fiecare grupa de reprezentanti din Camera Agricola Judeteana;
Art.14. Atributiile Birourilor Electorale ale sectiilor de vot sunt
urmatoarele:
a) primesc copii de pe listele electorale si asigura conditiile
necesare în vederea verificarii acestora de catre electori;
b) primesc de la Comisia Electorala Locala buletinele de vot,
stampilele de control si stampilele cu mentiunea votat;
c) supravegheaza operatiunea de votare si iau toate masurile de
ordine în localul sectiei de votare si în jurul acestuia;
d) numara voturile si consemneaza rezultatul votului pentru
fiecare grupa de reprezentanti din Camera Agricola Judeteana;
e) rezolva întâmpinarile cu privire la propria lor activitate;
f) predau, cu Proces Verbal, catre Comisia Electorala Locala,
buletinele de vot întrebuintate si necontestate precum si pe cele
anulate si cele neutilizate, listele electorale utilizate, stampilele si
celelalte materiale necesare votarii precum si situatia votarii pe
fiecare grupa de reprezentanti din Camera Agricola Judeteana;
Art.15. Contestatiile se pot depune în 48 de ore de la data
comunicarii rezultatului alegerilor;
a) contestatiile se solutioneaza de catre Comitetul Judetean de
Initiativa în termen de 2 zile de la data depunerii contestatiei;
b) în termen de 24 de ore de la data comunicarii rezolutiei,
aceasta poate fi contestata la judecatoria pe raza teritoriala;
Proiect în lucru
8
contestatia se solutioneaza în termen de 24 ore iar hotarârea ramâne
definitiva si irevocabila.
CAPITOLUL III.
SISTEMUL ELECTIV
Art.16. (1)Dreptul de a alege si de a fi ales este garantat.
(2) Dreptul de a alege este conferit în mod egal, fara privilegii
sau discriminari oricarui cetatean român sau cetatean strain care
provine din tarile membre ale Uniunii Europene, este rezident în
România, desfasoara activitati cu profil agricol sau asimilat si
îndeplineste cel putin una dintre urmatoarele conditii:
a) este agricultor, silvicultor sau crescator de animale, care se
regaseste în baza de date a Agentiei de Plati si Interventie în
Agricultura, a Ocoalelor Silvice private sau membru al
sindicatelor si patronatelor din agricultura si domeniile conexe
afiliate la o structura nationala;
b) este reprezentant al unei societati comerciale agricole;
(3) Fiecare alegator are dreptul la un singur vot;
(4) Dreptul de vot se exercita numai în baza actului de identitate
valabil;
(5) Dreptul de vot se exercita numai în localitatea în care
alegatorul îsi desfasoara activitatea agricola sau conexa acesteia;
Art.17. Sistemul de vot
Alegerea membrilor Camerei Agricole judetene se face prin vot, pe
lista judeteana propusa de:
a) asociatii din domeniul agricol înregistrate la nivel judetean,
afiliate la o structura cu reprezentativitate nationala si grupuri
de producatori recunoscute de catre Ministerul Agriculturii si
Dezvoltarii Rurale;
b) patronate din domeniul agricol si conex afiliate la o structura
cu reprezentativitate nationala;
c) sindicate din domeniul agricol si conex afiliate la o structura
cu reprezentativitate nationala;
d) cooperative agricole afiliate la o structura cu
reprezentativitate nationala;
Proiect în lucru
9
e) fermieri independenti daca fac dovada ca sunt sustinuti de o
lista de cel putin 50 agricultori cu drept de vot;
f) reprezentanti ai proprietarilor de paduri si ai
composesoratelor;
g) tineri fermieri.
Art.18. (1) Camera Agricola Judeteana este formata din 35 de
reprezentanti ai agricultorilor distribuiti astfel:
a)19 locuri pentru reprezentanti alesi propusi pe liste de catre
formele asociative din domeniul agricol înregistrate la nivel judetean,
afiliate la o structura cu reprezentativitate nationala;
b)2 locuri pentru reprezentanti propusi pe liste de catre
patronatele din domeniul agricol si conex afiliate la o structura cu
reprezentativitate nationala;
c)2 locuri pentru reprezentanti propusi pe liste de catre
sindicatele din domeniul agricol si conex afiliate la o structura cu
reprezentativitate nationala;
d)2 locuri pentru fermierii independenti;
e)2 locuri pentru reprezentanti propusi pe liste de catre
cooperativele agricole afiliate la o structura cu reprezentativitate
nationala;
f)3 locuri pentru reprezentantii tinerilor fermieri, propusi de
forme asociative, patronate, sindicate din domeniul agricol, afiliate la
o structura cu reprezentativitate nationala si internationala;
g)2 locuri pentru reprezentanti ai Consiliilor locale comunale, cu
conditia de a se regasi pe listele electorale, la propunerea formei
asociative judetene a comunelor;
h)1 loc pentru reprezentantii proprietarilor de paduri si/sau a
composesoratelor;
i)1 loc pentru reprezentantul statiunilor de cercetari si
învatamânt superior din domeniul agricol;
j) 1 loc pentru reprezentantul, medic veterinar, desemnat de
catre Colegiul Judetean al Medicilor Veterinari.
(2) O persoana poate candida pentru o singura Camera Agricola
Judeteana si pe o singura lista. În caz contrar, candidatura sa este
nula de drept.
Art.19. Componenta Camerelor Agricole Judetene
(1) Adunarea generala a Camerelor Agricole Judetene este forul
decizional format din 35 de reprezentanti alesi;
(2)Biroul permanent al Camerelor Agricole Judetene este ales de
catre Adunarea generala si functioneaza în baza mandatului dat de
aceasta;
Proiect în lucru
10
a) Biroul permanent este format din 7 membri dupa cum urmeaza:
1 Presedinte, 1 Vicepresedinte si 5 membri;
b) Biroul permanent ales trebuie sa fie constituit din persoane cu
studii medii sau superioare în domeniile agricol, silvic sau
domenii de activitate conexe sau care au vechime de cel putin 3
ani în activitatile agricole;
c) Presedintele este obligatoriu agricultor în activitate si este ales
de catre Adunarea Generala a Camerei Agricole Judetene din
rândul reprezentantilor alesi, prin vot direct si secret;
d) Ceilalti membri ai Biroului permanent sunt alesi prin vot direct si
secret tot de catre Adunarea Generala.
e) Atributiile Biroului permanent se stabilesc prin Statut.
(3) Comisia de cenzori este compusa din 3 persoane specializate
în domeniul economic desemnate de catre Adunarea Generala, la
propunerea membrilor Adunarii Generale si este subordonata direct
Adunarii Generale.
(4) Aparatul tehnic operational
a) Aparatul tehnic operational este constituit din personal
contractual angajat de Camera Agricola Judeteana si asigura
asistenta de specialitate, precum si consiliere juridica si
economica, în domeniile agriculturii si domeniile conexe tuturor
solicitantilor, conform Regulamentului de Organizare si
Functionare aprobat de Adunarea Generala a Camerei Agricole
Nationale din România;
b) Aparatul tehnic operational se constituie prin preluarea, în
conditiile prezentei legi, a resurselor umane, financiare si de
patrimoniu apartinând Oficiilor Judetene de Consultanta Agricola
si a altor structuri aflate în subordinea, în coordonarea sau sub
autoritatea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale cum sunt
ele definite în Anexa nr. 3 la prezenta Lege;
c) modul de preluare a resurselor umane, financiare si de
patrimoniu precum si Organigrama cadru se stabilesc prin
Normele de aplicare a prezentei Legi.
Art. 20. Comitetul National de Initiativa este constituit din 9 membri,
astfel:
a) un reprezentant al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii
Rurale, desemnat prin Ordin al Ministrului, Agriculturii si
Dezvoltarii Rurale, care este presedintele Comitetului National
de Initiativa;
b) un reprezentant desemnat de catre Ministerul Internelor si
Reformei Administrative;
Proiect în lucru
11
c) un reprezentant desemnat de catre Ministerul Economiei si
Finantelor;
d) 4 reprezentanti desemnati de formele asociative, sindicate si
patronate din domeniu, organizate la nivel national;
e) 2 reprezentanti desemnati de catre Asociatia Comunelor din
România.
Art. 21. Comitetul National de Initiativa
5) Comitetul National de Initiativa organizeaza primele alegeri
pentru constituirea Camerei Agricole Nationale din România, la data
prevazuta în Ordinul Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
6) Comitetul National de Initiativa constata nulitatea candidaturii
persoanei care încalca prevederile Art.18 alin. (2);
7) Comitetul National de Initiativa se dizolva de drept la data
validarii primelor alegeri pentru constituirea Camerei Agricole
Nationale din România;
8) Modul de functionare al Comitetului National de Initiativa este
stabilit prin Normele de aplicare a prezentei legi.
Art.22. Camera Agricola Nationala din România
1) Camera Agricola Nationala din România se constituie din
presedintele fiecarei Camere Agricole Judetene si câte 2 reprezentanti
din fiecare Camera Agricola Judeteana desemnati de catre Adunarea
Generala a Camerei Agricole Judetene din care fac parte;
2) Adunarea generala a Camerei Agricole Nationale din România
este forul decizional format din reprezentantii judeteni alesi;
3) Colegiul de conducere al Camerei Agricole Nationale din
România este ales de catre Adunarea generala si functioneaza în baza
mandatului dat de aceasta.
4) Colegiul de conducere este format din 11 membri, dupa cum
urmeaza: 1 Presedinte, 5 vicepresedinti si 5 membri;
a) Presedintele este ales de catre Adunarea generala din rândul
presedintilor Camerelor Agricole Judetene.
b) Modul de alegere a Colegiului de conducere a Camerei
Agricole Nationale din România se stabileste prin Statut.
c) Presedintele este reprezentantul legal al Camerei Agricole
Nationale din România în relatiile cu tertii.
5) Comisia de cenzori este compusa din 3 persoane specializate
în domeniul economic desemnate de catre Adunarea Generala, la
propunerea membrilor Adunarii Generale si raspunde în fata Adunarii
Generale;
6) Aparatul tehnic operational este constituit din personal
contractual angajat de Camera Agricola Nationala din România si
Proiect în lucru
12
asigura asistenta de specialitate, precum si consiliere juridica si
economica, în domeniile agriculturii si domeniile conexe Camerelor
Agricole judetene;
(a) Aparatul tehnic operational:
i. orienteaza activitatea aparatelor tehnice operationale
judetene;
ii. elaboreaza cadrul strategic orientativ al activitatii
Camerelor Agricole Judetene;
iii. pregateste si urmareste aplicarea în activitatea Camerelor
Agricole Judetene a serviciilor minime obligatorii de
asistenta de specialitate acordata agricultorilor conform
Planului de Actiuni convenit cu Ministerul Agriculturii si
Dezvoltarii Rurale;
iv. sprijina Camerele Agricole Judetene cu asistenta de
specialitate si în perfectionarea profesionala a
personalului.
(b) Aparatul tehnic operational se constituie prin preluarea, în
conditiile prezentei legi, a resurselor umane, financiare si de
patrimoniu apartinând Agentiei Nationale de Consultanta Agricola si a
altor structuri aflate în subordine, în coordonare sau sub autoritatea
Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale cum sunt ele stabilite în
Anexa 2 la prezenta Lege;
Art.23. Modul de preluare a resurselor umane, financiare si de
patrimoniu precum si Organigrama se stabilesc prin Normele de
aplicare a prezentei Legi.
Art.24. Competente
Camera Agricola Judeteana si Camera Agricola Nationala din România
sunt structuri care exercita competente:
– administrative, juridice si bugetare conform prevederilor legale;
– de elaborare a propunerilor de reglementari la nivel local si national
în domeniul de activitate;
– de consultare, ca partener de dialog institutional al Ministerului
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale precum si a structurilor locale sau
centrale aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea
Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
– de avizare cu caracter consultativ – la solicitarea autoritatilor locale
si/sau a Adunarii Generale a Camerelor Agricole Judetene, pentru
probleme legate de amenajare teritoriala si de managementul
spatiului rural;
Proiect în lucru
13
– în formarea profesionala – în colaborare cu institutiile specializate,
publice sau private, din tara sau strainatate, ce asigura formarea
profesionala de specialitate a tinerilor si adultilor;
– de mediere – ca modalitate facultativa de solutionare a conflictelor
pe cale amiabila;
– de reprezentare si promovare a intereselor specifice, profesionale si
locale precum si a interesului general al agricultorilor;
– în promovarea bunelor practici agricole si a normelor de bunastare a
animalelor;
– de aplicare a politicilor agricole conform atributiilor delegate de
catre institutiile statului;
– de consiliere si asistenta tehnica a agricultorilor si a celor cu
activitati asimilate în activitatile de productie, comercializare a
produselor si în organizarea profesionala.
Art. 25. Atributii
(1) Camera Agricola Judeteana are urmatoarele atributii generale:
a) formuleaza, la solicitarea Adunarii Generale a Camerei Agricole
Judetene, a autoritatilor publice sau din proprie initiativa, propuneri
de acte normative sau care stau la baza unor acte normative, privind:
– politicile publice de orientare, coordonare si dezvoltare a sectorului
agricol;
– reglementarile de ordin fiscal relative la activitatile agricole;
– reglementarile funciare;
– formarea profesionala a fermierilor;
– metodologia de stabilire a preturilor, a modalitatilor de
comercializare a produselor agricole si/sau procesate;
– tratamente fitosanitare si ameliorarea soiurilor si a raselor de
animale;
– agroturism;
– bunele practici agricole.
(b) reprezinta interesele Adunarii Generale a Camerei Agricole
Judetene în raport cu toate institutiile statului si oricare alte
organisme publice sau private;
(c) asigura asistenta juridica celor pe care îi reprezinta;
(d) asigura asistenta contabila exploatatiilor agricole la solicitarea
acestora;
Proiect în lucru
14
(e) avizeaza, sub sanctiunea nulitatii absolute, scoaterea terenurilor
din circuitul agricol, pentru activitati altele decât cele destinate
activitatilor agricole;
(f) consiliaza si asigura asistenta tehnica pentru cei pe care îi
reprezinta la completarea cererilor de plata si la întocmirea
documentatiei privind accesarea fondurilor europene, acordarea
de sprijin financiar si alte ajutoare nationale sau europene;
(g) asigura prezentarea si difuzarea în rândul agricultorilor a
normelor europene si nationale privind activitatea de productie
agricola si alimentara, de protectie a mediului precum si
combaterea bolilor la plante si animale, de bunastare a
animalelor, precum si alte norme si reguli legate de activitatea în
exploatatiile agricole;
(h) Sprijina agricultorii si reprezentantii exploatatiilor agricole în
activitatea de administrare a exploatatiilor agricole si în
organizarea comercializarii productiei;
(i) promoveaza, împreuna cu autoritatile locale si judetene
organizarea pietelor locale pentru comercializarea directa a
produselor agricole de catre producatori;
(j) asigura transferul tehnologiilor moderne din cercetarea aplicativa în
productie;
(k) sprijina organizarea si consolidarea formelor asociative, a
filierelor pe produs si a organizarii locale de piata si propune
masuri pentru evitarea dezechilibrelor pe piata;
(l) se implica, în limitele cadrului legal, în solutionarea litigiilor din
cadrul comunitatilor pe care le reprezinta, în scopul evitarii
solutionarii pe cale judecatoreasca a acestora, acolo unde acest
lucru este posibil;
(m) tine evidenta fermelor comerciale, a exploatatiilor agricole,
precum si a formelor de sprijin financiar primit de fermieri;
(n) intervine si face propuneri pentru folosirea rationala si
conservarea potentialului productiv al terenurilor agricole si
silvice, a rezervelor hidrologice, conservarea bio-diversitatii si
protectia mediului;
(o) întocmeste planul anual de pregatire profesionala a fermierilor în
domeniile sale de interes, pe baza solicitarilor si a prognozelor
privind dezvoltarea rurala.
(p) organizeaza cursurile de pregatire profesionala a agricultorilor
prin intermediul serviciului tehnic operational sau în colaborare cu
furnizorii de formare profesionala;
Proiect în lucru
15
(q) întocmeste raportul anual privind pregatirea profesionala si
folosirea alocatiilor bugetare destinate pregatirii si instruirii
agricultorilor;
(r) colaboreaza cu institutiile de învatamânt agricol si silvic pentru
elaborarea planurilor anuale si multianuale de scolarizare în
vederea armonizarii profilului si structurii învatamântului de
specialitate cu cererea de forta de munca de pe piata;
(s) contribuie la elaborarea, promovarea si implementarea politicilor
agricole ca partener al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii
Rurale;
(t) certifica calitatea de producator agricol.
(2) Camera Agricola Nationala din România are urmatoarele
atributii generale:
(a)reprezinta interesele Camerei Agricole Nationale din România
si a Camerelor Agricole Judetene în raport cu toate institutiile statului
si oricare alte organisme publice sau private interne, europene sau
internationale;
(b) asigura asistenta juridica celor pe care îi reprezinta;
(c)sprijina organizarea si consolidarea la nivel national a
formelor asociative din agricultura, cooperative, grupuri de
producatori, etc.;
(d)se implica, în limitele cadrului legal, în solutionarea litigiilor
în/între Camerele Agricole Judetene, în scopul evitarii solutionarii pe
cale judecatoreasca a acestora, acolo unde acest lucru este posibil;
(e)organizeaza seminarii, simpozioane, târguri, expozitii si
manifestari stiintifice de profil în tara si strainatate;
(f)promoveaza produsele si serviciile românesti din domeniu în
tara si strainatate;
(g)elaboreaza planuri si Strategii sectoriale nationale sau
regionale;
(h)încheie întelegeri, protocoale si parteneriate interne si
internationale;
(i)colaboreaza cu institutiile de Cercetare din domeniu pentru
cresterea competitivitatii agriculturii si cercetarii aplicate românesti;
(j)contribuie la elaborarea, promovarea si implementarea
politicilor agricole sau conexe ca partener al Ministerului Agriculturii si
Dezvoltarii Rurale si al celorlalte institutii guvernamentale;
Proiect în lucru
16
(k)negociaza cu autoritatile statului Planul de servicii minime de
asistenta acordate agricultorilor si coordoneaza aplicarea acestuia de
catre Camerele Agricole Judetene;
(l)organizeaza activitati de perfectionare profesionala a
personalului Camerei Agricole Judetene;
(m)sustine si asigura activitatea de inovare în domeniul asistentei
tehnice acordate agricultorilor si identifica noi surse de finantare a
Camerei Agricole Judetene.
Art.26. Atributiile structurilor prezentate la Art.19 si Art.22 se
stabilesc prin Normele de aplicare a prezentei Legi.
CAPITOLUL IV.
FINANTARE
Art.27. Finantarea Camerei Agricole se asigura astfel:
– alocari din bugetul de stat – prin legea bugetului, pentru cofinantarea
investitiilor si a salariilor personalului angajat, pe
baza Planului de servicii minime de asistenta acordata
agricultorilor;
– alocari din bugetele judetene pentru finantarea cheltuielilor
curente de functionare, de administrare a patrimoniului si de
asigurare a investitiilor, pe baza Planurilor judetene de servicii
agricole si de dezvoltare rurala;
– venituri atrase din prestari servicii si activitati contractate, din
programe, proiecte, parteneriate si colaborari, inclusiv cu
autoritati publice centrale sau locale;
– 2% din impozitul pe profit;
– 2% din impozitul pe terenul agricol si forestier.
Art.28. Modalitatea de finantare a Camerei Agricole se detaliaza în
Normele de aplicare a prezentei Legi.

CAPITOLUL V.

RELATIA CU AUTORITATILE ADMINIS-TRATIEI PUBLICE LOCALE
Proiect în lucru

Art.29. Este obligatorie consultarea Camerelor Agricole Judetene de
catre toate organismele si institutiile, inclusiv ale Administratie
Publice Locale, prealabil luarii deciziilor cu privire la programele de
dezvoltare locala, implementare a unor industrii ce ar putea afecta
exploatatiile agricole si spatiul rural, precum si pentru scoaterea
terenurilor din circuitul agricol.

CAPITOLUL VI.
CONTROL, RASPUNDERI, SANCTIUNI SI CONTESTATII
Art.30. (1) Controlul finantarilor de la bugetul de stat se va exercita
de catre autoritatile competente, conform legislatiei în vigoare.
(2) Controlul activitatii va fi exercitat prin organul de control al
Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
Art. 31.(1)Constituie contraventii la prezenta lege urmatoarele fapte:
a) nerespectarea termenlor stabilite privind organizarea alegerilor
pentru alegerea Camerelor Agricole;
b) înscrierea cu buna stiinta a unui elector în mai multe liste
electorale;
c) înscrierea în listele electorale a unor persoane fictive care nu au
drept de vot;
d) refuzul nejustificat de a înmâna buletinul de vot si stamplia de
votare electorului înscris în lista;
(2) Contraventiile se sanctioneaza cu amenda de la 500-2000 lei;
(3) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de 48 de ore de
la data încheierii procesului-verbal si, dupa caz de la data comunicarii
acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (2), agentul
constatator facând mentiune despre aceasta în procesul-verbal;
(4) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de
catre politisti si persoanele împuternicite de MADR;
(5) Contraventiile prevazute sunt aplicabile dispozitiilor Ordonantei
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor,
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu
modificarile si completarile ulterioare.
CAPITOLUL VII.
Proiect în lucru
18
DISPOZITII FINALE
Art.32. (1)Primele alegeri pentru Camerele Agricole Judetene se
organizeaza în termen de 6 luni de la data intrarii în vigoare a
prezentei legi.
(2) Data organizarii primelor alegeri se stabileste prin Ordin al
Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale cu cel putin 45 de zile
înainte de tinerea acestora.
Art.33. Alegerile pentru Camera Agricola Nationala din România se
organizeaza la cel mult 2 luni dupa validarea alegerilor de înfiintare a
Camerelor Agricole Judetene.
Art.34. Resursele financiare necesare organizarii primelor alegeri se
asigura din bugetul de stat, iar pentru alegerile urmatoare din bugetul
Camerelor Agricole Judetene si a Camerei Agricole Nationale din
România.
Art.33. Autoritatile locale si judetene pun la dispozitia Comitetului
Judetean de Initiativa locatiile si logistica necesare desfasurarii în
bune conditii a alegerilor.
Art.35. Campania electorala pentru alegerile Camerelor Agricole
Judetene poate începe cu 15 zile calendaristice înainte de data
alegerilor Camerelor Agricole Judetene si se încheie în preziua
alegerilor.
Art.36. Votarea are loc într-o singura zi, sâmbata, în intervalul orar
8.00 – 20.00.
Art.37. Procedura de desfasurare a campaniei pentru alegerile
Camerelor Agricole Judetene, stabilirea circumscriptiilor electorale,
functionarea birourilor electorale de circumscriptie, candidaturile,
tiparirea buletinelor de vot, desfasurarea alegerilor, validarea
alegerilor si modul de elaborare a Statutului cadru se stabilesc prin
Normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
Art.38. (1)Mandatul organelor alese ale Camerelor Agricole Judetene
este de 5 ani.
(2) Primul mandat este de 2 ani.
Proiect în lucru
19
Art.39. Normele metodologice de aplicare a prezentei legi vor fi
elaborate în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a
prezentei legi si se aproba prin Hotarâre a Guvernului, posibilitatea
initierii de propuneri si completari a acestora revenind tuturor
organismelor aflate sub incidenta acestei legi.
Art.40 (1) La data intrarii în vigoare a normelor metodologice de
aplicare, toate actele normative care reglementeaza sectorul agricol,
forestier, de acvacultura, de crestere a animalelor vor fi reexaminate
si, dupa caz, amendate conform prevederilor prezentei legi.
(2) Dispozitiile legale contrare prezentei legi se abroga.
NOTA: Proiectul Legii va fi completat de Normele de aplicare,
Statutul Camerei Agricole, Organigrama cadru a Aparatului tehnic
operational si ANEXE.
Proiect în lucru
20
ANEXA nr.1.
LISTA CAMERELOR AGRICOLE
• Camera
Agricola
Judeteana
Alba – Alba
Iulia
• Camera
Agricola
Judeteana Arad
– Arad
• Camera
Agricola
Judeteana
Arges – Pitesti
• Camera
Agricola
Judeteana
Bacau –
Bacau
• Camera
Agricola
Judeteana Bihor
– Oradea
• Camera
Agricola
Judeteana
Bistrita-Nasaud
– Bistrita
• Camera
Agricola
Judeteana
Botosani –
Botosani
• Camera
Agricola
Judeteana
Brasov – Brasov
• Camera
Agricola
Judeteana
Braila – Braila
• Camera
Agricola
Judeteana
Buzau –
Buzau
• Camera
Agricola
Judeteana
Caras-Severin –
Resita
• Camera
Agricola
Judeteana
Calarasi –
Calarasi
• Camera
Agricola
Judeteana
Cluj – Cluj
Napoca
• Camera
Agricola
Judeteana
Constanta –
Constanta
• Camera
Agricola
Judeteana
Covasna –
Sfântu
Gheorghe
• Camera
Agricola
Judeteana
Dâmbovita –
Târgoviste
• Camera
Agricola
Judeteana Dolj
– Craiova
• Camera
Agricola
Judeteana
Galati – Galati
• Camera
Agricola
Judeteana
Giurgiu –
• Camera
Agricola
Judeteana Gorj
• Camera
Agricola
Judeteana
Harghita –
Proiect în lucru
21
Giurgiu – Târgu Jiu Miercurea Ciuc
• Camera
Agricola
Judeteana
Hunedoara –
Deva
• Camera
Agricola
Judeteana
Ialomita –
Slobozia
• Camera
Agricola
Judeteana Iasi –
Iasi
• Camera
Agricola
Judeteana
Ilfov – Buftea
• Camera
Agricola
Judeteana
Maramures –
Baia Mare
• Camera
Agricola
Judeteana
Mehedinti –
Drobeta Turnu
Severin
• Camera
Agricola
Judeteana
Mures – Târgu
Mures
• Camera
Agricola
Judeteana
Neamt – Piatra
Neamt
• Camera
Agricola
Judeteana Olt –
Slatina
• Camera
Agricola
Judeteana
Prahova –
Ploiesti
• Camera
Agricola
Judeteana Satu
Mare – Satu
Mare
• Camera
Agricola
Judeteana Salaj
– Zalau
• Camera
Agricola
Judeteana
Sibiu – Sibiu
• Camera
Agricola
Judeteana
Suceava –
Suceava
• Camera
Agricola
Judeteana
Teleorman –
Alexandria
• Camera
Agricola
Judeteana
Timis –
Timisoara
• Camera
Agricola
Judeteana
Tulcea – Tulcea
• Camera
Agricola
Judeteana
Vaslui – Vaslui
• Camera
Agricola
Judeteana
Vâlcea –
Râmnicu
Vâlcea
• Camera
Agricola
Judeteana
Vrancea –
Focsani
• Camera
Agricola
Nationala din
România –
Bucuresti
Proiect în lucru
22
Proiect în lucru
23
ANEXA nr.2
DEFINITII
În sensul prezentei legi, termenii de mai jos se definesc astfel:
Agricultor – profesiune definita conform actelor normative
Bune practici agricole: ansamblu de cunostinte stiintifice si tehnice
puse la dispozitia producatorilor agricoli, a fermierilor si a tuturor
celor implicati în activitati cu profil agricol pentru a fi implementate în
practica. Însusite de catre fiecare producator agricol si implementate
corect, bunele practici agricole contribuie atât la obtinerea unor
productii calitativ superioare si rentabile, cât si la conservarea
mediului ambiental, cu limitarea consecintelor ecologice nefavorabile
la nivel national, regional, local, pe termen scurt sau lung.
Ferma: exploatatie agricola, zootehnica, sau mixta, autorizata pentru
a produce, în scop experimental sau pentru comercializare, bunuri de
consum recunoscute ca atare.
Fermier: persoana fizica sau juridica, ce detine sau administreaza
una sau mai multe ferme. Prin tânar fermier se întelege fermier în
vârsta de maxim 35 de ani.
Lucrator din domeniile agriculturii si conexe: persoana fizica din
spatiul rural care deruleaza activitati de productie, procesare si
servicii în domeniile cu specific agricol, piscicol si silvic, denumite în
continuare „domenii agriculturii si conexe”.
Profesiune agricola: exercitarea în mod constant si cu titlu de
activitate principala, de actiuni cu profil agricol, specifice sau
generale, recunoscute si remunerate ca atare.
Spatiu rural: spatiul rural cuprinde zonele apartinând comunelor si
satelor aferente, precum si zonele peri-urbane ale oraselor sau
municipiilor în care se desfasoara, cu respectarea prevederilor
legislatiei în vigoare, activitati încadrate în urmatoarele domenii
economice:
a)productie agricola vegetala si/sau zootehnica, silvica, de pescuit si
acvacultura;
Proiect în lucru
24
b)procesarea industriala a produselor agricole, silvice, piscicole si de
acvacultura, precum si activitati mestesugaresti, artizanale si de mica
industrie;
c)servicii derulate în spatiul rural.
Proiect în lucru
25
ANEXA nr.3.
LISTA UNITATILOR CARE SE RESTRUCTUREAZA
(1)Agentia Nationala de Consultanta Agricola (integral)
– Oficiul Judetean de Consultanta Agricola
(2) Directia Judeteana pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala
(partial)
(3) Unitatile Fitosanitare judetene (partial)
(4) ANARZ (partial)
– UARZ

Care este opinia ta?

Pe acelasi subiect:

FORUM

06.11.2019 - 2:32
Georgi spune: Am si eu o mica ferma de iepuri mat interesa cit oferiți pe kg si ce rase cumpărați sa ma contactati 0754431439 raspunde

07.05.2019 - 10:05
Bejan gheorghe spune: As dori sa imi spuneti informatii despre abatorul dumneavoastra raspunde

28.04.2019 - 5:20
Nelu spune: Intr. O livada de 7 ha de par am pus 3000 cutii ieftine din plastic, de culoare albastra, 1l capacitate, pe care le. Am umplut cu apa in care am pus lenor pentru rufe, cu mirosuri de diferite flori, Cutiile din plastic folosite la ciuperci, se gasesc in comert, la pretul de 200 lei, 900 cutii. In primul an am pescuit aprox. 40.000 gandaci parosi. In al doilea an s. Au redus la 2 sau 3000 pentru ca nu a mai avut cine depune oua in sol si nu s. Au mai inmultit. Sper ca anul urmator sa fie inttr. Un numar care nu conteaza. Solutia este deci reducerea an de an a populatiei de gandaci pana la disparitia lor, alta solutie nu exista. Daca sint prea multi, intr. Un an culesul manual poate da roade. Succes, merita incercat, eu i. Am invins, la 30 ha livada, sunt atat de putini ca nu conteaza. M. A costat 600 lei caserolele 60 lei lenor si salariul a 3 oameni timp de 2 zile raspunde

19.02.2019 - 8:01
Anonim spune: Carcasa de iepure,pentru cei interesati 0760510528 raspunde

03.01.2019 - 3:00
DIANA spune: BUNA Am si eu cativa urechiati dc as avrea unde sa ii vand as axtinde numarul lor ,imi poate oferi cineva detaliile necesare ? raspunde

21.11.2018 - 11:39
Popescu Emilian spune: Parerea mea este ca, fiind o cultura mai putin cunoscuta suprafetele vor fi restranse si pe piata nu se vor cauta. Apropo de suprafete, in zona Oltenieii si in mod special in zona Dabuleni ,unde conditile pedo-climatice sunt favorabile cultivarii, la ce suprafete s-a ajuns? Multumim! raspunde