Programul de distribuire a fructelor in scoli – ghidul distributiei de mere

| Actualitate | de

Etichete: , ,

Programul de distribuire gratuită a fructelor (merelor) în şcoli – este un program comunitar menit să încurajeze consumul de fructe în şcoli şi să promoveze formarea de obiceiuri alimentare sănătoase şi prevenirea diferitelor afecţiuni de sănătate (diabet, boli cardiovasculare şi obezitate infantilă), mediatizând avantajele cu caracter nutriţional şi fiziologic privind aportul de vitamine şi minerale prin consumul de fructe şi legume în stare proaspătă.

Beneficiarii programului sunt elevii din clasele I-VIII care frecventează învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Ajutorul financiar poate fi solicitat de consiliile judeţene, primăriile sectoarelor municipiului Bucureşti, respectiv ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, după caz, care administrează activitatea de distribuţie a produselor în instituţiile şcolare, efectuează plata către furnizorii acestor produse şi îndeplinesc condiţiile de aprobare.

GHID DE DISTRIBUIRE A MERELOR IN SCOLI

1. Scopul ghidului solicitantului
Furnizarea către solicitanţii ajutorului a informaţiilor corecte şi complete, specifice măsurii, astfel încît aceştia să poată respecta întru totul prevederile legale comunitare şi naţionale.
1.1. Actualizarea acestui ghid
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) va actualiza acest ghid ori de câte ori regulile şi regulamentele Uniunii Europene care se aplică acestei măsuri se vor modifica.

1.2. Obţinerea formularelor de cerere şi a informaţiilor necesare
Informaţiile privind accesarea ajutorului financiar în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli – distribuţia de mere, precum şi formularele necesare pentru participarea în cadrul acestui program, vor fi procurate de la centrele judeţene ale APIA, sau vor fi disponibile pe pagina de web a APIA – www.apia.org.ro.

Nerespectarea regulilor descrise în acest ghid poate să atragă după sine:
reducerea sau pierderea ajutorului financiar;
suspendarea sau retragerea aprobării.

Datorită faptului că acest ghid este supus modificărilor, solicitanţii ajutorului financiar trebuie să îl citească în totalitate pentru a fi la curent cu noile informaţii.
2. Obiectivul măsurii

Programul de distribuire gratuită a fructelor (merelor) în şcoli – este un program comunitar menit să încurajeze consumul de fructe în şcoli şi să promoveze formarea de obiceiuri alimentare sănătoase şi prevenirea diferitelor afecţiuni de sănătate (diabet, boli cardiovasculare şi obezitate infantilă), mediatizând avantajele cu caracter nutriţional şi fiziologic privind aportul de vitamine şi minerale prin consumul de fructe şi legume în stare proaspătă.
Ajutorul financiar este plătit de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în limita valorii zilnice de 0,3 lei/elev.

3. Cadrul legislativ
3.1. Legislaţia Comunitară
Regulamentul Consiliului (CE) din 22 octombrie 2007 nr.1234/2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la unele produse agricole („Regulamentul unic OCP”), cu modificările şi completările ulterioare;
Regulamentul (CE) nr. 288/2009 al Comisiei din 7 aprilie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte acordarea de ajutoare comunitare pentru aprovizionarea instituțiilor de învățământ cu fructe şi legume, fructe şi legume prelucrate şi produse pe bază de banane destinate copiilor, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli;
Regulamentul (CE) Nr. 485/2008 al Consiliului din 26 mai 2008 privind controalele efectuate de către statele membre cu privire la operațiunile care fac parte din sistemul de finanțare prin Fondul european de garantare agricolă cu modificările şi completările ulterioare;
Decizia Comisiei din 29.04.2010, privind repartizarea definitivă a ajutoarelor Uniunii europene între statele membre în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli, pentru perioada cuprinsă între 1august 2010 şi 31 iulie 2011;
Regulamentul (UE) Nr. 34/2011 al Comisiei din 18 ianuarie 2011 de modificare a Regulamentul Comisiei (CE) nr. 288/2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte acordarea de ajutoare comunitare pentru aprovizionarea instituţiilor de învăţământ cu fructe şi legume, fructe şi legume prelucrate şi produse pe bază de banane destinate copiilor, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli;
Regulamentul (CE) nr. 882/2004, privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor.

3.2 Legislaţia Naţională

OUG nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli;
OMADR nr. 85/2010 privind aprobarea Specificațiilor tehnice pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a fructelor în școli;
Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 905/2010 privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei si frecventei distributiei, a limitei valorii zilnice/elev si a masurilor adiacente distributiei de fructe, a bugetului aferent acestora, precum si a modalitatii de implementare efectiva si de gestionare la nivelul administratiei publice, in cadrul Programului de incurajare a consumului de fructe in scoli in anul scolar 2010—2011;
Legea nr. 195/2010 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli;
Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguraranţa Alimentelor, al ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, al ministrului Sănătăţii Publice şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 118/462/1030/313/2007 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, al ministrului sănătăţii Publice şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 12/173/286/1/24/2006 privind stabilirea limitelor maxime admise de reziduuri de pesticide în şi pe fructe, legume, cereale şi alte produse de origine vegetală.

4. Beneficiarii ajutorului financiar

Beneficiarii programului sunt elevii din clasele I-VIII care frecventează învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
Ajutorul financiar se acordă doar pentru zilele de şcoală şi doar pentru elevii prezenţi la cursuri. Pe perioada vacanţelor şi pe perioada desfăşurării taberelor şcolare organizate de instituţia şcolară sau de autoritatea educaţională care administrează instituţia şcolară respectivă nu se acordă ajutor financiar.

Ajutorul financiar se acordă doar pentru cele 93 de zile de distribuţie conform HG nr. 905/2010.
Numărul total al zilelor de şcoală şi numărul de elevi beneficiari, va fi notificat solicitanţilor de ajutor comunitar printr-o adresă emisă de către inspectoratul şcolar judeţean sau inspectoratele sectoarelor Municipiului Bucureşti, după caz.

5. Solicitanţii ajutorului financiar
Ajutorul financiar poate fi solicitat de consiliile judeţene, primăriile sectoarelor municipiului Bucureşti, respectiv ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, după caz, care administrează activitatea de distribuţie a produselor în instituţiile şcolare, efectuează plata către furnizorii acestor produse şi îndeplinesc condiţiile de aprobare.
Acestea pot solicita ajutor comunitar pentru următoarele categorii de beneficiari:
– învăţământul primar de stat şi privat ;
– învăţământul gimnazial de stat şi privat.

6. Criterii de eligibilitate
6.1. Caracteristicile generale ale merelor distribuite elevilor
Pentru aplicarea art. 1, alin. (1), din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010, privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli, se vor furniza mere cu greutate între 90 şi 150 g, încadrate la Categoria I şi/sau Categoria a II-a, conform STANDARDULUI DE COMERCIALIZARE PENTRU MERE prevăzut în Anexa I, Partea B, ”STANDARDE SPECIFICE DE COMERCIALIZARE” Partea 1 la Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007. Se va asigura distribuţia merelor zilnic, bisăptămânal sau săptămânal la destinatar (instituţiile de învăţământ).
6.2 Calitatea, prezentarea şi marcajul merelor distribuite
Merele trebuie să respecte standardele de calitate şi marcare prevăzute în Anexa I Partea B „STANDARDE SPECIFICE DE COMERCIALIZARE” Partea 1: “STANDARD DE COMERCIALIZARE PENTRU MERE” Partea 1 la Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007.
Prezentarea merelor se va face în ambalaje care să permită numărarea cu uşurinţă a bucăţilor.
Pe ambalaje trebuie inscripţionate în mod obligatoriu:
denumirea produsului;
cantitatea netă;
condiţii de depozitare;
denumirea şi adresa producătorului sau ale distribuitorului;
menţiunea privind lotul;
menţiunea „PRODUS DISTRIBUIT GRATUIT CONFORM ORDONANŢEI DE URGENŢĂ A GUVERNULUI nr. 24/2010. ESTE INTERZISĂ COMERCIALIZAREA!”

Merele trebuie să fie întregi, sănătoase, spălate, curate, fără materii străine vizibile, fără urme de atacuri de boli şi dăunători, fără umiditate externă în exces, fără miros sau gust străin, să reziste la transport şi manipulare.
Loturile de mere destinate programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli vor fi însoţite de buletine de analiză privind conţinutul de pesticide, nitriţi, nitraţi sau alţi contaminanţi, conform OMADR nr. 85/2010 privind aprobarea Specificațiilor tehnice pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a fructelor în școli.
6.3 Afişul privind programul de încurajare a consumului de fructe în şcoli – distribuţia de mere
În instituţiile şcolare unde se distribuie mere conform Regulamentului Comisiei (CE) nr. 288/2009, modificat de Regulamentul (UE) Nr. 34/2011 al Comisiei din 18 ianuarie 2011, trebuie să existe un afiş, în conformitate cu cerinţele minime prevăzute în anexa III a acestui regulament, care va fi lizibil, amplasat în mod permanent la intrarea principală a instituţiei participante, într-un loc vizibil.

Cerințe minime pentru afișul privind Programul de încurajare a consumului de fructe în şcoli
Mărimea afișului: A3 sau mai mare
Litere: 1 cm sau mai mari
Titlu: Programul european de încurajare a consumului de fructe în şcoli
Conținut: Cel puțin următoarea formulare, ținând seama de categoria instituției de învăţământ:
„[Tipul instituției de învăţământ (de exemplu, instituție preșcolară/școală)] noastră participă la programul european de încurajare a consumului de fructe în școli cu sprijinul financiar al Uniunii Europene.”

Pe afiș trebuie să figureze sigla Uniunii Europene.

Se recomandă evidențierea avantajelor nutriționale ale produselor, precum și includerea unor sfaturi privind nutriția, adresate copiilor.

Amplasare: La intrarea principală a instituției școlare, într-un loc în care este clar vizibil și lizibil.

Afişul va fi distribuit instituţiilor de învăţământ prin grija Inspectoratelor şcolare.
Afişul privind Programul de încurajare a consumului de fructe în şcoli- distribuţia de mere este disponibil şi pe pagina de web a APIA – www.apia.org.ro.

Instituţiile de învăţământ pot continua să utilizeze afişele şi celelalte instrumente de informare tipărite înainte de 31 ianuarie 2011 pe baza legislaţiei aplicabile la momentul producerii lor, până la 31 august 2012.
6.4 Costuri finanţate
Ajutorul financiar se acordă pentru achiziţia merelor, transportul şi distribuţia acestora la unităţile de învăţământ, pe baza contractelor încheiate de Consiliile judeţene şi sau locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi respectiv, ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, după caz, cu furnizorii.

6.5 Cuantumul ajutorului financiar

Începând cu anul şcolar 2010-2011, fructele distribuite elevilor, perioada şi frecvenţa distribuţiei, precum şi limita valorii zilnice/elev se stabilesc şi se actualizaeză anual prin Hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia preţurilor şi tarifelor.
Limita valorică cuprinde preţul integral de achiziţie a fructelor, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cheltuielile de transport, distribuţie şi depozitare a acestora, după caz.
Pentru anul şcolar 2010-2011 se vor acorda gratuit mere, în limita valorii zilnice de 0,3 lei/elev, pentru o perioadă de maximum 93 de zile şcolarizare, începând cu data de 1 noiembrie 2010, conform HG nr. 905/2010, Art. 1

6.5 Facturarea
Facturile emise de furnizorul de mere trebuie să fie pe numele solicitantului aprobat şi să fie plătite de acesta.
Solicitantul ajutorului trebuie să ceară furnizorilor de fructe facturi detaliate care să indice denumirea produsului, categoria, numărul lotului din care s-au furnizat, unitatea de măsură (bucăţi), cantitatea (kilograme), preţul unitar şi valoarea facturată.

Avizele de însoţire (de expediţie) a merelor emise de furnizor, trebuie să indice denumirea completă a merelor distribuite, precum şi cantitatea exprimată în kg.
În facturile referitoare la o anumită perioadă şcolară nu trebuie să fie incluse merele care s-au furnizat în altă perioadă.
În dovada plăţii către furnizor trebuie să fie specificat numărul facturii/facturilor pentru care s-a efectuat plata şi valoarea plătită furnizorului.

7. Aprobarea solicitanţilor
Aprobarea solicitanţilor se face în urma depunerii cererii de aprobare a solicitanţilor, în care sunt luate angajamentele scrise privind respectarea regulilor acestei măsuri, specificate în legislaţia comunitară şi naţională, faţă de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – APIA.
Solicitanţii aprobaţi pe baza angajamentelor luate prin cererea de aprobare sunt obligaţi să informeze APIA – Centrul judeţean, asupra tuturor modificărilor care au legătură cu datele conţinute în cererea de aprobare: actualizarea listei cu instituţiile şcolare beneficiare, schimbarea contului, adresa.

7.1.Condiţii pentru aprobarea solicitanţilor
1.Furnizarea elementelor pentru identificarea solicitantului: numele, adresa sediului social, natura juridică, nr. de telefon, adresa de e-mail, numele şi prenumele reprezentantului legal al solicitantului, Codul Numeric Personal al reprezentantului solicitantului.

2. Luarea următoarelor angajamente:
vor distribui numai fructele stabilite de autorităţile competente conform art. 1, alin(1) şi (2) din OUG nr. 24/2010;
vor solicita ajutorul doar pentru merele consumate de către elevii din clasele I-VIII, din instituţiile de învăţământ de stat sau private aprobate sau acreditate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
vor rambursa orice ajutor plătit nejustificat, ca urmare a constatării că produsele nu au fost distribuite elevilor beneficiari conform art. 1, alin(1) şi (2) din OUG nr. 24/2010 sau că ajutorul financiar a fost plătit pentru o limită valorică zilnică mai mare decăt 0,3 lei/elev şi pentru alte produse decât cele aprobate de autorităţile competente;

în caz de fraudă sau neglijenţă gravă, vor plăti către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură o sumă egală cu diferenţa dintre suma plătită iniţial şi suma la care au dreptul;
vor întocmi evidenţe pe perioade de cerere a tuturor documentelor care au legătură cu furnizarea produselor în instituţiile de învăţământ beneficiare timp de 3 ani de la data la care acestea fac referire;
vor informa instituţiile de învăţământ beneficiare cu privire la evidenţa cantităţilor de produse furnizate şi a documentelor de recepţie a produselor pe care trebuie să le păstreze şi să le prezinte în cazul efectuării inspecţiei la nivelul acestora şi la existenţa afişului privind programul european de încurajare a consumului de fructe în şcoli;
vor permite inspecţia şi voi pune la dispoziţia inspectorilor APIA sau altor organisme de control competente ale României şi ale Comunităţii Europene documentele justificative pentru ajutorul solicitat: facturi achitate şi dovada plăţii către furnizor, avize de expediţie, buletinele de analiză ale lotului/loturilor din care s-au furnizat cantităţile de mere conform OMADR nr. 85/2010, atribuirea contractului de furnizare a merelor, copiile formularelor de cerere pentru aprobare şi pentru plata ajutorului, orice document care atestă provenienţa şi distribuţia produselor în instituţiile de învăţământ;
vor notifica în scris Centrele Judeţene APIA asupra tuturor modificărilor datelor din cererea de aprobare în termen de 15 zile de la modificare;
vor păstra înregistrări ale distribuirii afişelor către inspectoratele şcolare judeţene, respectiv către Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.
Vor respecta regulilor specificate în Ghigul solicitantului de ajutor financiar.

Orice aprobare poate fi retrasă pe o anumită perioadă sau definitiv dacă se constată abateri grave de la condiţiile impuse prin reglementările referitoare la schemă.
Aceste angajamente sunt luate de către solicitanţii ajutorului financiar în momentul completării şi semnării formularului de cerere pentru aprobarea solicitantului, conform Anexei nr. 3 din acest ghid.

7.2 Depunerea cererii de aprobare/actualizare a solicitantului
Formularul de cerere pentru aprobarea/actualizarea solicitantului, Anexa nr. 3 la acest ghid, se depune la centrele judeţene ale APIA.
Solicitanţii ajutorului financiar trebuie să depună cererea de aprobare/actualizare înainte de începutul anului de învăţământ.
Cererea de aprobare se depune personal sau se trimite prin poştă. Data de depunere luată în calcul de APIA corespunde cu data depunerii recomandate la oficiul poştal.

Cererea de arobare trebuie să fie însoţită de:
dovada de identitate financiară semnată şi ştampilată, atît de banca/trezoreria care gestionează contul solicitantului, cât şi de deţinătorul contului, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
copia actului de identitate al reprezentantului legal al solicitantului, care să conţină menţiunea “conform cu originalul”.
Datele de identitate financiară se referă la: deţinătorul contului (numele deţinătorului contului, adresa, oraşul, cod poştal, persoana de contact, telefon, e-mail) precum şi date referitoare la contul solicitantului (banca/trezoreria, numele băncii/trezoreriei, adresa filialei sau sucursalei bancare/trezoreriei, oraşul, codul poştal, numărul de cont IBAN).

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură poate să solicite o reînnoire a angajamentelor luate de solicitanţi, în cazul modificării legislatiei sau a regulilor schemei sau ori de câte ori aceasta va considera că se impune o reînnoire a acestor angajamente.
În cazul înfiinţării de noi instituţii de învăţământ beneficiare sau a modificării datelor instituţiilor existente, faţă de cele declarate în cererea de aprobare iniţială (instituţiile de învăţământ beneficiare) de către solicitanţii aprobaţi, este necesară actualizarea informaţiilor instituţiilor de învăţământ beneficiare şi a categoriilor de beneficiari. Actualizarea se realizează înainte de începerea fiecărui an de învăţământ, prin completarea cererii de aprobare în care se va bifa „ cerere de actualizare “ în câmpul cu statusul cererii de aprobare, iar în partea a treia a cererii vor fi completate doar instituţiile de învăţământ nou înfiinţate. Numerotarea noilor instituţii de învăţământ se va face separat pentru fiecare instituţie de învăţământ pornind de la ultima instituţie de învăţământ din cererea de aprobare iniţială. În cazul în care la momentul depunerii cererii de aprobare pentru actualizarea instituţiilor de învăţământ nu există modificări în privinţa reprezentantului legal sau a datelor de identificare financiară a solicitantului aprobat, depunerea copiei actului de identitate şi a dovezii de identitate financiară nu este necesară.
În cazul în care intervin modificări faţă de informaţiile declarate iniţial în partea I din cererea de aprobare, cu privire la datele de identificare ale solicitantului şi a modificării datelor instituţiilor de învăţământ aprobate (desfiinţări, comasări, redenumiri), acestea trebuie să fie semnalate în scris printr-o adresă, în termen de 30 zile lucrătoare şi trimise prin poştă sau fax la APIA – centrul judeţean sau al municipiului Bucureşti.

7.3. Formularul de cerere pentru aprobarea/actualizarea solicitantului
Formularul tip de cerere pentru aprobare precum şi modelul de dovadă a identităţii financiare care trebuie să însoţească cererea, sunt puse la dispoziţia solicitanţilor de către centrele judeţene APIA sau se vor găsi pe pagina de web a APIA –www.apia.org.ro.
7.4. Aprobarea solicitanţilor
În urma verificării cererii de aprobare, Centrele judeţene APIA, vor comunica printr-o notificare aprobarea sau repingerea cererii, precum şi numărul unic de înregistrare la APIA, care va fi menţionat în fiecare cerere de plată a ajutorului.
În cazul în care informaţiile prezentate de solicitanţi sunt insuficiente se vor cere informaţii suplimentare prin intermediul unei notificări de completare a cererii de aprobare . La notificarea primită trebuie să se răspundă în maxim 5 zile lucrătoare, în caz contrar cererea fiind declarată neeligibilă.
Notificările către solicitanţii ajutorului comunitar se fac pe bază de aviz poştal / fax cu confirmare de primire.
7.5 Suspendarea sau retragerea aprobării
În cazul în care, în cursul controlului efectuat de către inspectorii Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură sau de orice agent al organismelor competente, se va constata că nu sunt respectate angajamentele din cererea de aprobare a solicitantului de ajutor financiar sau alte obligaţii care decurg din regulamentul comunitar, aprobarea poate fi suspendată pe o perioadă cuprinsă între una şi douăsprezece luni, sau poate fi retrasă în funcţie de gravitatea neregulii.
În cazul în care cererile conţin date false, se procedează la retragerea aprobării, recuperarea sumelor plătite nejustificat şi/sau acţionarea în instanţă, după caz.
Dacă în cursul controlului se constată că neconformitatea nu a fost realizată intenţionat sau în urma unei neglijenţe grave, sau dacă neconformitatea are o importanţă nesemnificativă sau datorată unui caz de forţă majoră, suspendarea sau retragerea aprobării nu se aplică.
Prin forţă majoră se înţelege un eveniment inevitabil, insurmontabil şi imposibil de înlăturat, independent de solicitantul ajutorului, care împiedică depunerea cererilor de plată în perioada prevăzută de legislaţia în vigoare. Pot constitui cauze de forţă majoră: calamităţile naturale, incendiile, războiul, revoluţia, embargoul.
În cazul în care se invocă cazul de forţă majoră, solicitantul trebuie să notifice centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti în termen de 5 zile lucrătoare de la data apariţiei acestuia şi să transmită acestora, în termen de 15 zile lucrătoare, actele doveditoare. Solicitantul este obligat să comunice data încetării cazului de forţă majoră.
În caz de retragere, aprobarea poate fi revalidată, la cererea solicitantului după o perioadă de minimum 12 luni .
8. Solicitarea ajutorului financiar
8.1. Cererea de plată şi documentele anexate cererii
Solicitarea ajutorului financiar se realizează prin intermediul formularului de cerere de plată – conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, în original – care poate fi obţinut la începutul fiecărei perioade de depunere a cererii de plată de la Centrele judeţene APIA sau de pe pagina de web a APIA.

Documentele care trebuie să însoţească cererea de plată sunt :
– buletinele de analiză ale loturilor de mere furnizate în perioada la care se referă cererea de plată, care trebuie să conţină înscrisul „conform cu originalul” în cazul în care acestea sunt prezente în copie. Analizele obligatorii sunt cele privind conţinutul de pesticide, nitriţi, nitraţi sau alţi contaminanţi, conform OMADR nr. 85/2010. Analizele privind conţinutul de pesticide se vor realiza în laboratoare acreditate de către RENAR şi care satisfac cerinţele Comitetului European de Standardizare EN ISO/CEI 17025, conform Regulamentului (CE) nr. 882/2004.
Rezultatele analizelor trebuie să se încadreze în limitele maxime admisibile de reziduuri de pesticide în şi pe fructele proaspete.
Limitele maxime admisibile de reziduuri de pesticide sunt stabilite în Anexa Ordinului comun al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguraranţa Alimentelor, al ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, al ministrului Sănătăţii Publice şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 118/462/1030/313/2007 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, al ministrului sănătăţii Publice şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 12/173/286/1/24/2006 privind stabilirea limitelor maxime admise de reziduuri de pesticide în şi pe fructe, legume, cereale şi alte produse de origine vegetală.
– desfăşurătorul cu instituţiile de învăţământ ai căror elevi au beneficiat de mere în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli – distribuţia de mere, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4 şi care va fi procurat în acelaşi mod ca şi cererea de plată a ajutorului financiar. Acesta va fi depus atât în original pe hârtie, cât şi pe suport electronic.
– declaraţia furnizorului/furnizorilor privind provenienţa loturilor de mere furnizate, în original, conform buletinului/buletinelor de analiză anexate la cererea de plată. În declaraţia privind provenienţa merelor trebuie să fie specificate numele şi adresa producătorului, soiul, categoria, anul recoltării şi greutatea medie a merelor furnizate;
– copia contractului de furnizare a merelor în instituţiile şcolare, care trebuie să conţină înscrisul “ conform cu originalul”;
– copiile facturilor pentru merele furnizate în perioada pentru care se solicită ajutorul financiar
– dovada plăţii către furnizor a merelor facturate (ordin de plată şi extras de cont bancar ştampilat de bancă/trezorerie care trebuie să conţină înscrisul “conform cu originalul”);
– adresa de la inspectoratul şcolar judeţean şi inspectoratul şcolar al Municipiului Bucureşti, după caz, în original, în care trebuie să fie specificat numărul total al zilelor de şcoală pentru perioada cererii de plată şi numărul de elevi beneficiari pentru fiecare instituţie de învăţământ.
Această situaţie va fi cerută de către solicitanţii ajutorului financiar după încheierea semestrului I de şcoală, respectiv semestrul II.
Numărul total de elevi beneficiari comunicat de inspectoratele şcolare judeţene şi inspectoratul şcolar al Municipiului Bucureşti nu trebuie să fie mai mare decât cel prevăzut în HG nr. 905/2010, deoarece în baza acestuia au fost calculate şi repartizate bugetele pentru anul 2010 şi 2011.
– comunicarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată către bugetele locale, pentru anul 2010 şi 2011, repartizate pe unităţi administrativ-teritoriale prin hotărâre a Consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în copie, având înscrisă menţiunea „conform cu originalul”.

Toate documentele care se prezintă în copie trebuie să conţină înscrisul „conform cu originalul” de către reprezentantul solicitantului.
8.2. Depunerea cererii de plată
Cererile se trimit prin poştă sau se depun personal la APIA- Centrul judeţean pe teritoriul căruia a fost aprobat solicitantul.
Pentru cererile trimise prin poştă, data depunerii este considerată data la care acestea au fost predate recomandat la oficiul poştal.
Cererea de plată trebuie să fie depusă în original după sfârşitul fiecărui semestru al anului şcolar, doar pentru merele furnizate în cursul acestuia.

Nu se vor depune mai multe cereri de plată pentru aceeaşi perioadă.

8.2.1. Perioadele cererii de plată şi termenul limită de depunere a cererilor de plată
Cererile de plată se depun după sfârşitul fiecărui semestru al anului şcolar, doar pentru merele furnizate în cursul acestuia.

Solicitantul are obligaţia de a depune cererea de plată până în ultima zi a celei de-a treia luni care urmează după încheierea perioadei la care se referă cererea de plată, cu excepţia cazului când acesta invocă cazul de forţă majoră.

Solicitantul trebuie să se asigure că a trimis cererea în timp util şi că poate dovedi că cererea a fost trimisă în timp util.

În cazul în care ultima zi de depunere a cererii este zi nelucrătoare (sămbata, duminica sau zi de sarbătoare), se consideră următoarea zi lucrătoare ca ultimă zi de depunere a cererilor.

Pentru anul şcolar 2010-2011, semestrul I, ultima zi de depunere a cererilor de plată este 29 aprilie 2011.
Se recomandă depunerea personală a cererilor, întrucât data înregistrării cererii la APIA este data prezenţei fizice a documentului.

Descarca documentul

  1. Nelutu - 19-3-2011, 8:08

    De ce nu se intelege ca elevii NU vor fructe ! Cum primesc merele,cum le arunca!Daca vreti dovezi,vi le aduc.

  2. Lucian /19 martie - 19-3-2011, 18:03

    Nu mi-am putut imagina ca in anul 2011 dupa atata propaganda ca acum 50 de ani este posibil sa se distribuie la copii asa zisele mere care ,nu numai ca nu sunt comestibile dar, sunt un focar de infectie pentru copii . Merele sunt stricate si prezinta forme ale atacului de taoate bolile si daunatorii prezenti intro livada neingrijita(ciuperci, rapan, paduchele de SAN JOSE, MONILIOZA e.t.c. cu toate ca totusi sunt alocati 0.3lei/mar ………..nu multi dar suficienti ca sa fie altceva ???!!!….ce face PRT CONS. dar CONDUCERA SCOLILOR?!

  3. Ham - 20-3-2011, 10:48

    Cui ar mai vinde smecherii mere de proasta calitate daca nu statului?

Care este opinia ta?

Pe acelasi subiect:

FORUM

05.03.2020 - 12:35
Anonim spune: Sunt foarte interesat de ceea ce oferiți și aș aprecia un apel pentru mai multe informații. Numarul meu este 0905286325 raspunde

14.02.2020 - 12:14
Anonim spune: Sunt foarte interesat de ceea ce oferiți și aș aprecia un apel pentru mai multe informații. Numărul meu este 0905287606. raspunde

25.01.2020 - 5:00
Anonim spune: Am pus feromoni si i -am atras din toata pasunea.De cinci ani nj ne ramane un fruct ña livada .Cu insecticid mor dupa ce mananca florile chimizate.Jale fac !!! raspunde

06.11.2019 - 2:32
Georgi spune: Am si eu o mica ferma de iepuri mat interesa cit oferiți pe kg si ce rase cumpărați sa ma contactati 0754431439 raspunde

07.05.2019 - 10:05
Bejan gheorghe spune: As dori sa imi spuneti informatii despre abatorul dumneavoastra raspunde

28.04.2019 - 5:20
Nelu spune: Intr. O livada de 7 ha de par am pus 3000 cutii ieftine din plastic, de culoare albastra, 1l capacitate, pe care le. Am umplut cu apa in care am pus lenor pentru rufe, cu mirosuri de diferite flori, Cutiile din plastic folosite la ciuperci, se gasesc in comert, la pretul de 200 lei, 900 cutii. In primul an am pescuit aprox. 40.000 gandaci parosi. In al doilea an s. Au redus la 2 sau 3000 pentru ca nu a mai avut cine depune oua in sol si nu s. Au mai inmultit. Sper ca anul urmator sa fie inttr. Un numar care nu conteaza. Solutia este deci reducerea an de an a populatiei de gandaci pana la disparitia lor, alta solutie nu exista. Daca sint prea multi, intr. Un an culesul manual poate da roade. Succes, merita incercat, eu i. Am invins, la 30 ha livada, sunt atat de putini ca nu conteaza. M. A costat 600 lei caserolele 60 lei lenor si salariul a 3 oameni timp de 2 zile raspunde