Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea și înregistrarea bovinelor, suinelor, ovinelor și caprinelor a fost avizată favorabil, ieri, de către Comisia pentru Agricultură din cadrul Senatului

| Actualitate, Politici agricole | de

Actualizat: 10 august 2019

Etichete: , , , ,

Senatorii membri ai Comisiei pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală din cadrul Senatului României au avizat favorabil legea care aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea și înregistrarea bovinelor, suinelor, ovinelor și caprinelor.

Ordonanta de urgenta 23 din 24 martie 2010 (OUG 23/2010)

Avand in vedere faptul ca, in conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare si de inregistrare a animalelor din speciile ovina si caprina si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 si a directivelor 92/102/CEE si 64/432/CEE, incepand cu 31 decembrie 2009, toate ovinele si caprinele trebuie sa fie identificate electronic,
tinand cont de faptul ca, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 127/2003 privind identificarea si inregistrarea suinelor, ovinelor si caprinelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 118/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, identificarea ovinelor si caprinelor este stabilita doar prin aplicarea crotaliilor auriculare si/sau a marcilor, fara a fi prevazute si mijloacele electronice de identificare,
avand in vedere ca cea mai mare parte a animalelor supuse identificarii electronice conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al Consiliului se nasc in prima parte a anului, iar miscarea si comercializarea lor, care se desfasoara cu prioritate in aceasta perioada, sunt conditionate de aplicarea mijloacelor de identificare,
luand in considerare necesitatea elaborarii legislatiei nationale cu privire la identificarea animalelor astfel incat sa fie asigurata implementarea Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al Consiliului, cu respectarea obligatiilor si a termenelor prevazute in cadrul acestuia,
intrucat nerespectarea de catre Romania a obligatiilor care decurg din calitatea acesteia de stat membru al Uniunii Europene atrage sanctionarea tarii noastre de catre Comisia Europeana, precum si imposibilitatea desfasurarii activitatii comerciale cu animale vii din Romania catre celelalte state membre ale Uniunii Europene,
avand in vedere necesitatea reducerii unor cheltuieli importante de la bugetul de stat alocate identificarii si inregistrarii bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor, in contextul politicii actuale a Guvernului de rationalizare a cheltuielilor publice, precum si necesitatea responsabilizarii proprietarilor de animale in ceea ce priveste identificarea si inregistrarea animalelor,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 1. – Suinele, ovinele si caprinele existente pe teritoriul Romaniei sunt supuse in mod obligatoriu procesului integrat de identificare si inregistrare a animalelor, prin realizarea urmatoarelor elemente:
a) aplicarea crotaliilor auriculare si/sau a marcilor, precum si a mijloacelor electronice in exploatatia in care se nasc, pentru identificarea suinelor, ovinelor si caprinelor, in functie de specie si de sistemul de identificare national;
b) inregistrarea suinelor, ovinelor si caprinelor, precum si inregistrarea miscarilor si evenimentelor intervenite cu privire la aceste animale si corectarea erorilor pentru suinele, ovinele si caprinele identificate si inregistrate;
c) dezvoltarea si actualizarea bazei nationale de date informatice;
d) intocmirea registrelor pentru suinele, ovinele si caprinele identificate si inregistrarea exploatatiilor in conformitate cu conditiile stabilite prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.
Art. 2. – In sensul prezentei ordonante de urgenta, expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) exploatatie nonprofesionala – exploatatie de animale inregistrata in Sistemul national de identificare si inregistrare a animalelor si detinuta de persoane fizice neinregistrate la Camera de Comert si Industrie a Romaniei;
b) exploatatie comerciala – exploatatie de animale inregistrata in Sistemul national de identificare si inregistrare a animalelor si autorizata sanitar veterinar, detinuta de persoane fizice autorizate, intreprindere individuala, intreprindere familiala sau de persoane juridice organizate in conditiile legii, care indeplinesc prevederile normelor de biosecuritate.
Art. 3. –
(1) Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor stabileste, prin ordin al presedintelui acesteia, cerintele tehnice care trebuie indeplinite de mijloacele oficiale de identificare a suinelor, ovinelor si caprinelor si aproba, in temeiul cerintelor respective, aceste mijloace de identificare.
(2) Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor face publica si actualizeaza permanent lista societatilor comerciale care furnizeaza mijloace oficiale de identificare a suinelor, ovinelor si caprinelor.
Art. 4. –
(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, ovinele si caprinele nascute incepand cu anul 2010 se identifica cu o crotalie auriculara simpla si o crotalie auriculara electronica care contin acelasi cod unic de identificare a animalului.
(2) Toate ovinele si caprinele se identifica in mod obligatoriu odata cu miscarea lor din exploatatia in care s-au nascut sau, cel mai tarziu, la implinirea varstei de 9 luni.
(3) Ovinele si caprinele nascute anterior datei prevazute la alin. (1) se identifica cu doua crotalii auriculare simple avand imprimat acelasi cod unic de identificare a animalului.
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (3), ovinele si caprinele se pot identifica doar cu o crotalie auriculara simpla la miscarea cu destinatia sacrificarii pe teritoriul Romaniei, inainte de implinirea varstei de 12 luni.
(5) Ovinele si caprinele nascute in cursul anului 2010, care au fost identificate initial cu o crotalie auriculara simpla, vor fi identificate si cu o crotalie auriculara electronica ce contine acelasi cod unic de identificare a animalului, daca:
a) fac obiectul miscarii pe teritoriul Romaniei intre exploatatii de crestere si reproductie;
b) fac obiectul comertului intracomunitar ori al exportului; sau
c) sunt incadrate la exceptia prevazuta la alin. (4), dar au implinit varsta de 12 luni.
(6) Suinele se identifica cu o crotalie auriculara simpla sau cu o marca.
Art. 5. –
(1) Identificarea si inregistrarea suinelor, ovinelor si caprinelor din exploatatiile nonprofesionale se realizeaza de catre medicii veterinari de libera practica imputerniciti in baza contractelor de servicii de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor, atribuite de catre directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, potrivit prevederilor legale in vigoare privind achizitiile publice.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), identificarea si inregistrarea suinelor, ovinelor si caprinelor se realizeaza de catre medicii veterinari de libera practica imputerniciti prin incheierea unui act aditional la contractele de concesiune a activitatilor sanitar-veterinare publice valabile la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
(3) Tarifele aferente serviciilor de identificare si inregistrare a suinelor, ovinelor si caprinelor din exploatatiile nonprofesionale, prestate de medicii veterinari de libera practica imputerniciti de catre directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, reprezinta costul manoperei de identificare si inregistrare a animalelor, precum si costul inregistrarii miscarilor si evenimentelor intervenite cu privire la acestea si al corectarii erorilor aparute in baza nationala de date informatice pentru suinele, ovinele si caprinele identificate si inregistrate.
(4) Proprietarii exploatatiilor nonprofesionale de ovine si caprine pot solicita in scris directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti sa efectueze, prin intermediul asociatiilor inregistrate legal ai caror membri sunt, activitatea de identificare si inregistrare a ovinelor si caprinelor din exploatatiile proprii.
(5) Solicitarea prevazuta la alin. (4) atrage suportarea de catre proprietari a costurilor aferente intregii activitati de identificare si inregistrare a ovinelor si caprinelor, de inregistrare a miscarii si evenimentelor intervenite cu privire la aceste animale si de corectare a erorilor.
Art. 6. – Identificarea si inregistrarea suinelor, ovinelor si caprinelor din exploatatiile comerciale se efectueaza si se suporta de catre proprietarul acestora.
Art. 7. –
(1) Fondurile necesare procesului integrat de identificare si inregistrare a suinelor, ovinelor si caprinelor se asigura din bugetul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si au urmatoarele destinatii:
a) achizitionarea in anul 2010 de catre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor si atribuirea cu titlu gratuit proprietarilor de suine, ovine si caprine a crotaliilor auriculare simple necesare identificarii acestor animale;
b) achizitionarea in anul 2010 de catre directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti de crotalii auriculare simple si de crotalii auriculare electronice ce contin acelasi cod unic de identificare pentru ovine si caprine, aferent numarului de ovine si caprine care au fost livrate in anul 2009 spre centrele de colectare, care au facut obiectul comertului intracomunitar sau al exportului din exploatatiile de origine ori care au fost introduse in controlul oficial al reproductiei, cu un plus de maximum 10% fata de acest numar;
c) achizitionarea de catre directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, la solicitarea proprietarilor de ovine si caprine, a crotaliilor auriculare electronice cu acelasi cod unic de identificare cu al crotaliilor auriculare simple deja aplicate ovinelor si caprinelor nascute incepand cu anul 2010 si care vor fi utilizate pentru identificarea lor in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5);
d) organizarea procesului de identificare si inregistrare a suinelor, ovinelor si caprinelor;
e) plata catre medicii veterinari de libera practica imputerniciti a serviciilor de identificare si inregistrare a suinelor, ovinelor si caprinelor;
f) dezvoltarea si actualizarea bazei nationale de date informatice, tiparirea documentelor oficiale si inregistrarea exploatatiilor.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1):
a) daca proprietarii exploatatiilor nonprofesionale de ovine si caprine solicita si primesc aprobarea directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti pentru a efectua activitatea de identificare si inregistrare a animalelor aflate in proprietate, fondurile necesare se asigura de catre proprietari, pentru achizitionarea crotaliilor auriculare si/sau a marcilor, precum si a mijloacelor electronice necesare identificarii animalelor, pentru organizarea si efectuarea procesului de identificare si inregistrare a animalelor, de inregistrare a miscarii si a evenimentelor intervenite cu privire la animale si de corectare a erorilor, precum si pentru intocmirea registrelor de exploatatie, tiparirea documentelor oficiale necesare identificarii si inregistrarii animalelor, inregistrarii miscarii si a evenimentelor intervenite cu privire la animale;
b) contravaloarea duplicatelor crotaliilor auriculare pentru suine, ovine si caprine, necesare pentru inlocuirea crotaliilor auriculare pierdute de la urechea animalelor, precum si plata manoperei pentru aplicarea acestora se suporta de catre proprietarii animalelor.
Art. 8. –
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 3 alin. (1), la solicitarea scrisa a proprietarilor exploatatiilor comerciale/asociatiilor prevazute la art. 5 alin. (4), acestia pot achizitiona pana la data de 15 mai 2010 mijloace de identificare care inca nu sunt aprobate de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, pe raspunderea solicitantului ca aceste mijloace respecta criteriile tehnice stabilite de legislatia comunitara si nationala.
(2) Achizitionarea mijloacelor de identificare potrivit alin. (1) se face dupa avizarea favorabila de catre directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti a unui numar limitat de mijloacele de identificare care sa poata fi utilizate pana la data de 31 mai 2010 si care sa aiba imprimate coduri unice de identificare alocate de directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
Art. 9. – Achizitionarea elementelor prevazute la art. 7 alin. (1) se face de catre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor sau directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru identificarea suinelor, ovinelor si caprinelor, potrivit prevederilor legale in vigoare privind achizitiile publice.
Art. 10. – Operatorul Sistemului national de identificare si inregistrare a animalelor este obligat sa asigure accesul la aplicatiile de identificare si inregistrare a suinelor, ovinelor si caprinelor, de inregistrare a miscarilor si a evenimentelor intervenite cu privire la acestea, precum si de corectare a erorilor tuturor proprietarilor exploatatiilor prevazute la art. 6 si la art. 7 alin. (2), precum si medicilor veterinari de libera practica imputerniciti.
Art. 11. –
(1) Proprietarii exploatatiilor nonprofesionale de suine, ovine si caprine sunt obligati sa transmita, in scris, pana la data de 30 iunie 2010, medicului veterinar de libera practica imputernicit pentru localitatea in care se gasesc exploatatiile datele despre efectivele de suine, ovine si caprine existente in exploatatii la data declararii acestora.
(2) Medicul veterinar de libera practica imputernicit este obligat sa informeze, in scris, pana la data de 31 mai 2010, proprietarii exploatatiilor nonprofesionale de suine, ovine si caprine cu privire la obligatia prevazuta la alin. (1).
(3) Pentru animalele inregistrate in baza nationala de date informatice ca existente in exploatatie, dar care in realitate nu se mai afla in exploatatie, proprietarul animalelor va declara, in scris, medicului veterinar de libera practica imputernicit, pentru fiecare animal, cauza disparitiei din exploatatie: vanzare/cumparare fara documente sanitar-veterinare, moarte, sacrificare pentru consum propriu sau alte situatii deosebite.
(4) Dupa colectarea informatiilor prevazute la alin. (1) si (3), medicul veterinar de libera practica imputernicit este obligat sa actualizeze datele din baza nationala de date informatice pana la data de 30 septembrie 2010.
(5) Proprietarii de exploatatii comerciale de suine, ovine si caprine, precum si proprietarii exploatatiilor nonprofesionale de ovine si caprine care au primit aprobarea directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti de a efectua activitatea de identificare si inregistrare a animalelor aflate in proprietate sunt responsabili de actualizarea si corectitudinea datelor din baza nationala de date informatice pentru respectivele exploatatii.
(6) Dupa expirarea termenului prevazut la alin. (1), proprietarii exploatatiilor nonprofesionale de suine, ovine si caprine sunt obligati sa notifice permanent, in termenul prevazut de normele sanitar-veterinare, medicului veterinar de libera practica imputernicit pentru localitatea in care se gasesc exploatatiile informatiile referitoare la miscarile si evenimentele intervenite cu privire la animalele din exploatatia proprie.
(7) Medicii veterinari de libera practica imputerniciti sunt responsabili de corectitudinea si actualizarea permanenta a datelor din baza nationala de date informatice cu privire la animalele identificate si inregistrate de catre acestia.
Art. 12. – Acordarea de premii, de ajutoare de stat ori de despagubiri, in conditiile legii, pentru suinele, ovinele, caprinele neidentificate si neinregistrate potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta este interzisa.
Art. 13. – Circulatia pe teritoriul Romaniei a suinelor, ovinelor si caprinelor neidentificate in sensul prezentei ordonante de urgenta si/sau fara a fi insotite de documentele prevazute de normele sanitar-veterinare este interzisa.
Art. 14. –
(1) Urmatoarele fapte constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) refuzul de inregistrare de catre medicul veterinar de libera practica imputernicit sau intarzieri nejustificate de peste 15 zile de la termenul prevazut de normele sanitar-veterinare pentru inregistrarea in baza nationala de date informatice a suinelor, ovinelor si caprinelor, pentru inregistrarea miscarilor si a evenimentelor intervenite cu privire la aceste animale si pentru corectarea erorilor, cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei;
b) utilizarea pentru identificarea oficiala a suinelor, ovinelor si caprinelor a mijloacelor de identificare neaprobate de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, cu amenda de la 3.000 lei la 5.000 lei;
c) comercializarea mijloacelor oficiale de identificare a suinelor, ovinelor si caprinelor neaprobate de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, cu amenda de la 30.000 lei la 45.000 lei si cu interzicerea comercializarii in Romania a mijloacelor oficiale de identificare a acestor animale;
d) comercializarea de catre furnizori a mijloacelor oficiale de identificare a suinelor, ovinelor si caprinelor imprimate cu coduri de identificare care nu au fost alocate de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor respectivilor furnizori, cu amenda de la 30.000 lei la 45.000 lei si cu interzicerea comercializarii sau furnizarii in Romania a mijloacelor oficiale de identificare a animalelor;
e) neinregistrarea in Sistemul national de identificare si inregistrare a animalelor de catre furnizori a codurilor unice de identificare imprimate pe mijloacele oficiale de identificare a suinelor, ovinelor si caprinelor furnizate, cu amenda de la 5.000 lei la 7.000 lei;
f) nerespectarea de catre proprietari a prevederilor art. 11 alin. (1) si (3), cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei.
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre inspectorii autoritatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor competente.
Art. 15. – Prevederile art. 14 referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 16. – Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor va emite, in termen de cel mult 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, norme sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare si inregistrare a suinelor, ovinelor si caprinelor.
Art. 17. – In anul 2010, se autorizeaza Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor sa introduca modificarile corespunzatoare in bugetul pe programe, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.
Art. 18. –
(1) Incepand cu anul 2011, achizitionarea crotaliilor auriculare, precum si a mijloacelor electronice, pentru identificarea suinelor, ovinelor si caprinelor din toate tipurile de exploatatii, in functie de specie si de sistemul de identificare national, va fi in sarcina proprietarilor.
(2) Crotaliile auriculare, precum si mijloacele electronice prevazute la alin. (1) se achizitioneaza de la societatile comerciale care furnizeaza mijloace de identificare a suinelor, ovinelor si caprinelor, in conditiile prevazute la art. 3.
(3) Crotaliile auriculare, precum si mijloacele electronice aflate in stocul directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti la data de 31 decembrie 2010 vor fi utilizate pana la epuizarea acestora, prin atribuirea cu titlu gratuit proprietarilor de suine, ovine si caprine.
Art. 19. – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea si inregistrarea bovinelor in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 708 din 27 septembrie 2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 25/2003, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 6, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(4) Contravaloarea marcilor auriculare si a pasaportului individual se suporta din bugetul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pana la data de 31 decembrie 2010.”
2. La articolul 6, dupa alineatul (5) se introduc sapte noi alineate, alineatele (6)-(12), cu urmatorul cuprins:
„(6) Contravaloarea duplicatelor marcilor auriculare pentru bovine, necesare pentru inlocuirea marcilor auriculare pierdute de la urechea animalelor, plata manoperei pentru aplicarea acestora, precum si contravaloarea duplicatelor pasapoartelor pentru bovine, necesare pentru inlocuirea pasapoartelor pierdute, se suporta de catre proprietarii animalelor.
(7) Incepand cu anul 2011, contravaloarea marcilor auriculare si a pasaportului individual se suporta de catre proprietarul bovinelor.
(8) Marcile auriculare prevazute la alin. (7) se vor achizitiona, incepand cu anul 2011, de la furnizorii de mijloace de identificare a bovinelor aprobate de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor.
(9) Marcile auriculare aflate in stocul directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti la data de 31 decembrie 2010 vor fi utilizate pana la epuizarea acestora, prin atribuirea cu titlu gratuit proprietarilor de bovine.
(10) Incepand cu anul 2011, identificarea si inregistrarea bovinelor din exploatatiile comerciale se efectueaza si se suporta de catre proprietarul acestora.
(11) Proprietarii exploatatiilor nonprofesionale de bovine pot solicita, incepand cu anul 2011, in scris, directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti sa efectueze, prin intermediul asociatiilor inregistrate legal ai caror membri sunt, activitatea de identificare si inregistrare a bovinelor din exploatatiile proprii.
(12) Solicitarea prevazuta la alin. (11) atrage suportarea de catre proprietari a costurilor aferente intregii activitati de identificare si inregistrare a bovinelor, de inregistrare a miscarii si a evenimentelor intervenite cu privire la aceste animale si de corectare a erorilor.”
3. Dupa articolul 6 se introduc trei noi articole, articolele 61-63, cu urmatorul cuprins:
„Art. 61. – (1) Identificarea si inregistrarea bovinelor se realizeaza de catre medicii veterinari de libera practica imputerniciti in baza contractelor de servicii de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor, atribuite de catre directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, potrivit prevederilor legale in vigoare privind achizitiile publice.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), identificarea si inregistrarea bovinelor se realizeaza de catre medicii veterinari de libera practica imputerniciti prin incheierea unui act aditional la contractele de concesiune a activitatilor sanitar-veterinare publice valabile la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
(3) Tariful aferent serviciilor de identificare si inregistrare a bovinelor, prestate de catre medicii veterinari de libera practica imputerniciti de catre directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, reprezinta costul manoperei de identificare si inregistrare a animalelor, precum si al inregistrarii miscarilor si evenimentelor intervenite cu privire la acestea si al corectarii erorilor aparute in baza nationala de date informatice pentru bovinele identificate si inregistrate.
Art. 62. – (1) Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor stabileste, prin ordin al presedintelui acesteia, cerintele tehnice care trebuie indeplinite de mijloacele oficiale de identificare pentru bovine si aproba, in temeiul criteriilor respective, aceste mijloace de identificare.
(2) Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor face publica si actualizeaza permanent lista societatilor comerciale care furnizeaza mijloace oficiale de identificare a bovinelor.
Art. 63. – (1) Proprietarii exploatatiilor de bovine sunt obligati sa transmita, in scris, pana la data de 30 iunie 2010, medicului veterinar de libera practica imputernicit pentru localitatea in care se gasesc exploatatiile datele despre efectivele de bovine existente in exploatatii la data declararii acestora.
(2) Medicul veterinar de libera practica imputernicit este obligat sa informeze, in scris, pana la data de 31 mai 2010, proprietarii exploatatiilor de bovine cu privire la obligatia prevazuta la alin. (1).
(3) Pentru animalele inregistrate in baza nationala de date informatice ca existente in exploatatie, dar care in realitate nu se mai afla in exploatatie, proprietarul animalelor va declara, in scris, medicului veterinar de libera practica imputernicit, pentru fiecare animal, cauza disparitiei din exploatatie: vanzare/cumparare fara documente sanitar-veterinare, moarte, sacrificare pentru consum propriu sau alte situatii deosebite.
(4) Dupa colectarea informatiilor prevazute la alin. (1) si (3), medicul veterinar de libera practica imputernicit este obligat sa actualizeze datele din baza nationala de date informatice pana la data de 30 septembrie 2010.
(5) Proprietarii exploatatiilor comerciale de bovine, precum si proprietarii exploatatiilor nonprofesionale de bovine care au primit aprobarea directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti de a efectua activitatea de identificare si inregistrare a animalelor aflate in proprietate sunt responsabili de actualizarea si corectitudinea datelor din baza nationala de date informatice pentru respectivele exploatatii.
(6) Dupa expirarea termenului prevazut la alin. (1), proprietarii exploatatiilor de bovine sunt obligati sa notifice permanent, in termenul prevazut de normele sanitar-veterinare, medicului veterinar de libera practica imputernicit pentru localitatea in care se gasesc exploatatiile informatiile referitoare la miscarile si evenimentele intervenite cu privire la animalele din exploatatia proprie.
(7) Medicii veterinari de libera practica imputerniciti sunt responsabili de corectitudinea si actualizarea permanenta a datelor din baza nationala de date informatice cu privire la animalele identificate si inregistrate de catre acestia.”
4. La articolul 14, dupa litera h) se introduc sase noi litere, literele i)-n), cu urmatorul cuprins:
„i) refuzul de inregistrare de catre medicul veterinar de libera practica imputernicit sau intarzieri nejustificate de peste 15 zile de la termenul prevazut de normele sanitar-veterinare pentru inregistrarea in baza nationala de date informatice a bovinelor, pentru inregistrarea miscarilor si a evenimentelor intervenite cu privire la aceste animale si pentru corectarea erorilor, cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei;
j) utilizarea pentru identificarea oficiala a bovinelor a mijloacelor de identificare neaprobate de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, cu amenda de la 3.000 lei la 5.000 lei;
k) comercializarea mijloacelor oficiale de identificare a bovinelor neaprobate de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, cu amenda de la 30.000 lei la 45.000 lei si cu interzicerea comercializarii in Romania a mijloacelor oficiale de identificare a acestor animale;
l) comercializarea de catre furnizori a mijloacelor oficiale de identificare a bovinelor imprimate cu coduri de identificare care nu au fost alocate de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor respectivilor furnizori, cu amenda de la 30.000 lei la 45.000 lei si cu interzicerea comercializarii sau furnizarii in Romania a mijloacelor oficiale de identificare a animalelor;
m) neinregistrarea in Sistemul national de identificare si inregistrare a animalelor de catre furnizori a codurilor unice de identificare imprimate pe mijloacele oficiale de identificare a bovinelor furnizate, cu amenda de la 5.000 lei la 7.000 lei;
n) nerespectarea de catre proprietari a prevederilor art. 63 alin. (1) si (3), cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei.”
5. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 15. – Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre inspectorii autoritatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor competente.”
Art. 20. – Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 215/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 15, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Pentru efectuarea in exploatatiile nonprofesionale a unor activitati sanitar-veterinare cuprinse in programul actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor, precum si a altor actiuni prevazute in alte programe nationale, pe care Autoritatea trebuie sa le puna in aplicare, directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti pot incheia contracte cu medicii veterinari, organizati in conditiile legii, sau pot angaja personal sanitar-veterinar propriu, in conditiile legii, in situatiile in care nu se pot incheia contracte cu medicii veterinari, organizati in conditiile legii.”
2. La articolul 15, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
„(21) Pentru efectuarea in exploatatiile comerciale a unor actiuni de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, proprietarii acestor exploatatii incheie contracte cu medicii veterinari, organizati in conditiile legii.”
v
(2) Procedurile de atribuire in curs de desfasurare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta continua sa isi produca efectele potrivit prevederilor legale care au stat la baza initierii acestora.
Art. 22. – Prevederile art. 14 si art. 19 pct. 4 intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta.
Art. 23. – Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 127/2003 privind identificarea si inregistrarea suinelor, ovinelor si caprinelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 931 din 23 decembrie 2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 118/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneaza:
—————
Presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare
si pentru Siguranta Alimentelor,
Marian Zlotea
Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
Mihail Dumitru
Ministrul finantelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu
Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,
Bogdan Manoiu
Presedintele Autoritatii Nationale pentru Reglementarea
si Monitorizarea Achizitiilor Publice,
Cristina Traila

Bucuresti, 24 martie 2010.
Nr. 23.

Care este opinia ta?

Pe acelasi subiect:

FORUM

05.03.2020 - 12:35
Anonim spune: Sunt foarte interesat de ceea ce oferiți și aș aprecia un apel pentru mai multe informații. Numarul meu este 0905286325 raspunde

14.02.2020 - 12:14
Anonim spune: Sunt foarte interesat de ceea ce oferiți și aș aprecia un apel pentru mai multe informații. Numărul meu este 0905287606. raspunde

25.01.2020 - 5:00
Anonim spune: Am pus feromoni si i -am atras din toata pasunea.De cinci ani nj ne ramane un fruct ña livada .Cu insecticid mor dupa ce mananca florile chimizate.Jale fac !!! raspunde

06.11.2019 - 2:32
Georgi spune: Am si eu o mica ferma de iepuri mat interesa cit oferiți pe kg si ce rase cumpărați sa ma contactati 0754431439 raspunde

07.05.2019 - 10:05
Bejan gheorghe spune: As dori sa imi spuneti informatii despre abatorul dumneavoastra raspunde

28.04.2019 - 5:20
Nelu spune: Intr. O livada de 7 ha de par am pus 3000 cutii ieftine din plastic, de culoare albastra, 1l capacitate, pe care le. Am umplut cu apa in care am pus lenor pentru rufe, cu mirosuri de diferite flori, Cutiile din plastic folosite la ciuperci, se gasesc in comert, la pretul de 200 lei, 900 cutii. In primul an am pescuit aprox. 40.000 gandaci parosi. In al doilea an s. Au redus la 2 sau 3000 pentru ca nu a mai avut cine depune oua in sol si nu s. Au mai inmultit. Sper ca anul urmator sa fie inttr. Un numar care nu conteaza. Solutia este deci reducerea an de an a populatiei de gandaci pana la disparitia lor, alta solutie nu exista. Daca sint prea multi, intr. Un an culesul manual poate da roade. Succes, merita incercat, eu i. Am invins, la 30 ha livada, sunt atat de putini ca nu conteaza. M. A costat 600 lei caserolele 60 lei lenor si salariul a 3 oameni timp de 2 zile raspunde