Subvenții bovine 2014: Cine poate primi subvențiile acordate crescătorilor de bovine

| Financiar, Subvenţii | de

Etichete: , , ,

subventii-bovine-2014

Ghidul solicitantului subvenției pentru bovine

Informații privind subvenția acordată producătorilor de lapte şi de carne de bovine din zonele defavorizate, valabile pentru anul de cerere 2013

Cine primește pentru bovine zone defavorizată

Beneficiarii pot obţine sprijin financiar privind schema de ajutor specific dacă:

– completează şi depun cererea însoţită de documentele solicitate, până la termenul limită de depunere a cererilor, la centrul judeţen APIA pe a cărui rază teritorială se află exploataţia;

– deţin un efectiv cuprins între 2 şi 15 capete vaci de lapte, inclusiv, pe exploataţie, la termenul limită de depunere a cererilor. Vaca de lapte se defineşte ca fiind femela din categoria bovine care a fătat cel puţin o dată până la termenul limită de depunere a cererilor, viţelul fiind identificat şi înregistrat în RNE la termenul limită de depunere a cererilor;

– animalele sunt identificate şi înregistrate în Registrul Naţional al Exploataţiilor al ANSVSA; – sunt înregistraţi în sistemul de administrare a cotelor de lapte pentru livrări şi/sau vânzări directe;

– exploataţiile sunt localizate în zonele defavorizate din România, identificate în Anexa 4A la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013;

– furnizează toate informaţiile solicitate de APIA, în termenele stabilite;

– înscriu sub sancţiunea legii penale, date reale, complete şi perfect valabile în formularul de cerere de plată a ajutorului specific şi în documentele anexate.

– sunt de acord ca datele din formularul de cerere de plată să fie introduse în baza de date APIA, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluari economice, în condiţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare;

– permit efectuarea controalelor de către APIA sau de către alte organisme abilitate în acest sens;

– comunică în scris, în termen de 7 zile lucrătoare de la data apariţiei, orice modificare a informaţiilor declarate în cererea de plată apărută între data depunerii şi data finalizării controlului la faţa locului;

În baza Hotărârii nr.755/2010 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate, beneficiarii ajutorului specific sunt:

– Producătorii agricoli, persoane fizice, persoane juridice şi/sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare, crescători de vaci de lapte. Aceştia beneficiază de o subvenție pe exploataţie pentru a compensa dezavantaje specifice zonei, sub forma unei plăţi suplimentare, calculată şi acordată anual, în funcţie de efectivul de vaci de lapte deţinut.

Persoanele fizice care au depus cerere de plată în prima sau a doua etapă de depunere şi nu s-au autorizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările ulterioare, nu vor depune o nouă cerere, cererea inițială depusă ca persoană fizică va fi reverificată și acceptată la plată cu respectarea condiţiilor de eligibilite.

Subvenție bovine zone defavorizate – condiții de eligibilitate

Beneficiarii subvenției pentru bovine (zone defavorizate) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) sunt înregistraţi în sistemul de administrare a cotelor de lapte al Serviciului de Administrare a Cotelor de Lapte din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu cotă de lapte pentru livrări şi/sau vânzări directe;

b) efectivul de vaci de lapte din exploataţie, pentru care beneficiarul solicită ajutor specific, este înscris în Registrul Naţional al Exploataţiilor – RNE la termenul limită de depunere a cererilor;

c) efectivul de vaci de lapte pentru care se solicită ajutor specific anual trebuie menţinut în exploataţie pe perioada derulării schemei de sprijin (până la data limită de efectuare a plăţii).

Cererea pentru primirea subvenției

Modelul cererii este elaborat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi cuprinde date de identificare pentru beneficiar şi exploataţie, lista animalelor, coordonate bancare, angajamente şi declaraţii.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură pune la dispoziţia beneficiarilor prin centrele locale/judeţene formularele de cereri şi instrucţiunile de completare.

Cererile se completează, se depun, se înregistrează, se verifică, se aprobă şi se centralizează la centrele judeţene conform procedurilor interne.

Beneficiarii ajutorului specific (persoane fizice, PJ, PFA/ÎI/ÎF) care nu sunt înregistraţi în Registrul fermierilor al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, se vor înscrie în acest registru înainte de depunerea cererii de ajutor specific (trebuie să deţină cod unic de inregistrare – ID fermier).

Beneficiarii care au depus cererea ca persoană fizică şi nu sunt înregistraţi în Registrul fermierilor se vor înscrie şi vor completa cererea iniţială cu ID-ul din Registrul fermierilor. Beneficiarii a căror formă de organizare se modifică în sensul autorizării conform OUG 44/2008 cu modificările şi completările ulterioare, vor actualiza datele conform noii forme de organizare (ca PFA/ÎI/ÎF) în Registrul Naţional al Exploataţiilor al ANSVSA, în Sistemul de Administrare a Cotelor de lapte din cadrul APIA.

Completarea formularului de cerere de plată a ajutorului specific se face conform „Instrucţiunilor de completare şi depunere cerere” ataşate la cererea de ajutor specific ( Anexa nr. 2). Completarea datelor se face lizibil, folosind cerneluri permanente (stilou, pix), fără ştersături.

Dacă în momentul depunerii cererii de plată unele date sunt completate greşit, acestea vor fi corectate de către beneficiar prin tăiere cu o linie orizontală şi va fi înscrisă alături informaţia corectă (corectura se va data şi semna de către beneficiar).

În cazul în care persoana fizică autorizată, titularul întreprinderii individuale, reprezentantul întreprinderii familiale sau administratorul/ reprezentantul legal al persoanei juridice nu aplică personal pentru ajutorul specific, ci prin intermediul unui împuternicit, acesta din urmă va completa cererea de plată cu denumirea şi CUI/CIF ale persoanei juridice / PFA/ ÎI/ ÎF, cu datele de identificare ale administratorului/titularului/reprezentantului legal, iar la rubricile din cererea de plată rezervate pentru ÎMPUTERNICIT va completa datele de identificare ale împuternicitului.

La depunere împuternicitul va prezenta împuternicirea semnată de administrator /titular /reprezentantul legal, înregistrată şi ştampilată de PJ / PFA/ ÎI/ ÎF. Împuternicitul înlocuieşte administratorul/ titularul/ reprezentantul legal / persoana fizică doar în scopul şi pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea. În cazul în care cererea este depusă prin împuternicitul unei persoane fizice împuternicirea pentru completarea şi semnarea cererii în locul beneficiarului se face prin procură notarială.

Termenul limită de depunere a cererilor este 31 august a anului pentru care se face solicitarea ajutorului specific.

– Formularul cererii de plată a ajutorului specific, integral şi corect completat, însoţit de documentaţia aferentă, se va depune, la Centrul judeţean APIA pe a cărui rază teritorială se află sediul exploataţiei.

– Toate cererile de plată ale ajutorului specific, care vor fi depuse de beneficiari după data limită de depunere a cererilor sunt considerate inadmisibile (vor fi respinse de la plată), conform art. 23, alin. 1, paragraful 3 din Regulamentul CE nr. 1122/2009, cu excepţia cazurilor de forţa majoră, dar vor fi primite şi înregistrate. –

În acest sens, toţi beneficiarii care depun la APIA cererea după termenul limită prevăzut vor primi Notificarea de respingere prin care vor fi informaţi de faptul că cererile lor vor fi considerate inadmisibile. Notificarea de respingere se va lista în două exemplare, astfel încât unul să ajungă la beneficiar si celălalt să rămână la centrul judeţean APIA care l-a emis, la dosarul cererii de sprijin. Pe exemplarul care rămâne la APIA, beneficiarul va nota ,,Am primit un exemplar”, va data şi semna în cazul înmânării personale. În cazul în care Notificarea de respingere nu se poate comunica pe loc, aceasta va fi transmisă prin poştă.

– La depunere beneficiarul va declara dacă a mai solicitat cerere de ajutor specific pentru altă exploataţie.

– În cazul existenţei unei alte cereri depuse de aceealaşi beneficiar, nu se va admite depunerea celei de a doua cereri pentru aceeaşi exploataţie, respectiv a doua cerere depusă pentru aceeaşi exploataţie se va respinge de la plată înainte de efectuarea verificărilor îndepliniri condiţiilor de eligibilitate

Documente pentru cererea de acordare a subvenției bovine zone defavorizate

Pentru a beneficia de ajutorul specific, solicitanţii trebuie să depună cererea aferentă fiecărei exploataţii la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, pe a cărui rază teritorială se află exploataţia, însoţită de următoarele documente:

a) copie a certificatului de înregistrare de la Oficiul Registrului Comerţului/ a certificatului de înregistrare fiscală / carte de identitate, după caz;

b) copie de pe paşaportul fiecărei vaci de lapte, emis de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;

c) copie document coordonate bancare.

Pentru conformitatea paşapoartelor depuse în copie vor fi prezentate şi documentele originale. Celelalte documentele depuse în copie vor purta sintagma” Conform cu originalul”, vor fi datate şi semnate de solicitant. Documentele care însoţesc cererea de plată a ajutorului specific, funcţie de forma de organizare:

A. Pentru persoane fizice:
– actul de identitate (CI/BI) şi/sau paşaport pentru cetăţeanul străin;
– copie de pe paşaportul fiecărei vaci de lapte, emis de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;
– copie document coordonate bancare.

B. Pentru persoane juridice:
– actele care dovedesc forma de organizare, înregistrare fiscală ;
– copie de pe paşaportul fiecărei vaci de lapte, emis de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;
– copie document coordonate bancare.

Contul comunicat trebuie să fie activ la data efectuării plăţii

Documentele de identificare ale beneficiarului, în funcţie de forma de organizare sunt :

Societăţile comerciale:
– Certificatul de Înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului. Societăţile agricole:
– Certificat de înregistrare fiscală;
– Dovada înscriere în Registrul societaţilor agricole.

Asociaţiile şi fundaţiile:
– Certificat de înregistrare fiscală;
– Dovada înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

Institute, Centre şi Staţiuni de cercetare:
– Certificat de înregistrare fiscală.

Unităţi de cult:
– Certificat de înregistrare fiscală.

Penitenciare:
– Certificat de înregistrare fiscală.

Alte tipuri de organizare ale persoanelor juridice:
– Certificat de Înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului sau Certificat de înregistrare fiscală.

C. Persoanele Fizice Autorizate (PFA), întreprinderile individuale (ÎI) şi întreprinderile familiale (ÎF), constituite în baza OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, vor prezenta dupa caz:

– Certificatul de înregistrare de la Oficiul Registrului Comerţului emis conform OUG 44/2008;

Nu mai sunt valabile certificatele de înregistrare în registrul comerţului emise în temeiul unor acte normative anterioare OUG 44/2008.

Transferul integral al exploatației

În cazul în care o exploataţie este transferată integral de la o persoană la alta după depunerea unei cereri de ajutor şi înainte să fi fost îndeplinite toate condiţiile de acordare a ajutorului specific, cedentului nu i se acordă nici un ajutor pentru exploataţia transferată.

Cesionarul poate beneficia de ajutor specific cu respectarea condiţiilor prevăzute de aliniatul (3) din art. 82 al Regulamentului (CE) nr. 1122 /2009, şi anume:

– cesionarul informează APIA în legătură cu transferul și solicită plata ajutorului;
– cesionarul furnizează toate documentele justificative pentru acordarea ajutorului;
– sunt îndeplinite toate condițiile legate de acordarea ajutorului în ceea ce privește exploatația transferată.

Care este opinia ta?

Pe acelasi subiect:

publicitate - Agromonitor ofera publicitate prin banner sau linkuri platite in aceasta pagina. Tarife promotionale! Mai multe detalii aici!

FORUM

28.05.2018 - 12:51
Nagy Gabriel spune: Bună. Ma numesc Gabriel și am încercat cu spirt și nu are efect, dacă aveți și alta metoda va rog să-mi spuneți. Mulțumesc mult. raspunde

02.05.2018 - 12:31
Giorgiana spune: Buna ziua, Am primit si eu cadou un Bonsai Ficus Microcarpa Ginseng. Dupa cateva zile au inceput sa ii cada destul de multe frunze. Mentionez ca este pozitionat intr-o zona luminoasa dar nu in raze directe. De udat incerc sa il ud la cateva zile astfel incat sa fie pamantul mereu umed. Desi am citit ca este normal ca in primele 2-3 saptamani este normal sa ii cada frunzele, fiind sensibil la mutare, ma tem sa nu ajunga sa ramana si chel. Imi puteti da ceva sfaturi in aceasta privinta va rog? Giorgiana raspunde

15.04.2018 - 2:07
iulian spune: Vasele albastre sunt foarte eficiente, plantand un pom, am uitat o stropitoare albastra, care spre surprinderea mea am gasito plina cu acest daunator. Am umplut mica livada care o am cu vase albastre iar recolta de daunatori (spre surprinderea mea) a fost foarte mare. Succes tuturor. raspunde

18.03.2018 - 9:59
Eduard gabriel spune: Salut sunt crescator de urechiati si detin o micro ferma in comuna LIPANESTI PH as dori sa iau legatura cu dumneavoastra ma gasiti la nr 0727035143 pot creste orice rasa de iepure si in nr foarte mare daca este nevoie raspunde

18.03.2018 - 4:11
Anonim spune: Cum pot lua legatura cu patronul abatorului sunt crescator de iepuri raspunde

05.03.2018 - 2:20
Ionut spune: comercializam custi profesionale de crestere intensiva a iepurilor marca Italiana raspunde