Fonduri europene agricultură

Ghid practic: întocmirea dosarelor de achiziții pentru beneficiarii privați

| Financiar, Fonduri europene | de

Etichete: , ,

ghid-practic-fonduri-europene-agricultura

Acest tutorial oferit de APDRP vă oferă posibilitatea să întocmiți dosarele de achiziții pentru proiectele de accesare a fondurilor europene în agricultură. Model de întocmire a dosarelor de achiziții, ghid practic fonduri europene.

Tutorialul urmăreşte să vă prezinte într-o manieră simplificată paşii pe care dumneavoastră, în calitate de beneficar al unui contract de finanţare în cadrul FEADER, trebuie să îi urmaţi pentru derularea procedurilor de achiziţii ce vor sta la baza semnării contractelor de furnizare servicii şi /sau bunuri, precum şi pentru execuţia lucrărilor.

Prin structura şi informaţiile prezentate, acest material vă descrie fluxul procedural logic pe care trebuie să îl urmaţi, pentru a vă asigura că veţi derula procedurile de achiziţii aferente implementării proiectului dumneavoastră, în conformitate cu cerinţele şi exigenţele asumate prin contractul de finanţare.

Fluxul logic prezentat în cele ce urmează respectă indicaţiile din anexa IV la Contractul de finanţare, explicând şi particularizând anumite aspecte care vă pot asigura derularea cu succes a procedurilor de achiziţii şi implicit avizarea dosarelor de achiziţii la nivelul Autorităţii Contractante.

Pe măsură ce veţi parcurge acest tutorial, veţi găsi informaţii utile pentru înţelegerea principiilor derulării achiziţiilor şi vi se vor expune elementele de bază pentru pregătirea cererilor de ofertă, pentru primirea şi selecţia ofertelor, pentru semnarea şi derularea contractelor de achiziţii precum şi pentru depunerea dosarelor de achiziţii spre avizare la birourile teritoriale ale Autorităţii Contractante.

NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND DERULAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIŢII ŞI DEPUNEREA DOSARELOR DE ACHIZIŢII SPRE AVIZARE.

În cadrul acestui capitol vă vom prezenta pe scurt elementele de bază privind procedurile de achiziţii, pe care trebuie să le aveţi în vedere în situaţia în care aţi semnat contractul de finanţare, devenind astfel un beneficiar privat al unui proiect ce urmează a se implementa prin accesarea programului PNDR.

În cadrul acestui prim capitol vom încerca să răspundem la următoarele întrebări:

Când vă puteţi considera beneficiar privat şi puteţi urma procedurile de achiziţii pentru beneficiarii privaţi ai PNDR?
Care sunt termenele derulării procedurilor de achiziţii, prevăzute în Contractul de Finanţare?
Care sunt principalele proceduri de achiziţii pe care le puteţi derula şi condiţiile de aplicabilitate a lor?

În cele ce urmează vom parcurge informaţiile din Anexa IV a Contractului de Finanţare pentru a vă oferi aceste răspunsuri.

După semnarea contractului de finanţare – ce am de făcut?

Conform obligaţiilor asumate prin contractul de finanţare, dumneavoastră, în calitate de beneficiar privat al PNDR aveţi de derulat procedurile de achiziţii necesare contractării furnizorilor de servicii, bunuri şi sau lucrări necesare implementării proiectului.

1.2 Sunt sau nu beneficiar privat?

Aşa cum menţionează încă din denumirea acestui tutorial, materialul prezentat în continuare se adresează beneficiarilor privaţi ai PNDR. Deşi în cadrul anexei IV a Contractul de finanţare, nu există o definiţie punctuală a beneficiarului privat, există câteva elemente care definesc beneficiarul privat.

În primul rând, noţiunea de beneficiar se referă la orice persoană juridică / persoană fizică autorizată care a realizat sau urmează a implementeze un proiect de investiţii şi care a încheiat un contract de finanţare cu APDRP pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR.

Plecând de la această definiţe, beneficiarul privat al PNDR este o persoană juridică de drept privat constituită, în mod liber, într-una din formele prevăzute de lege şi care:

nu are calitatea de autoritate contractantă conform art 8 din OUG 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare

sau
nu se încadrează în prevederile articolului 9 din OUG 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare

1.3 Există termene limită pentru derularea procedurilor de achiziţii?

În situaţia în care proiectul presupune realizarea unor investiţii ce constau în servicii şi bunuri care nu necesită montaj, aveţi practic un proiect ce presupune derularea unor achiziţii simple.

În acest caz, conform art.3(4) din Anexa 1, Prevederi Generale, aferentă Contractului de finanţare aveţi la dispoziţie un termen de maxim 3 luni de zile pentru a depune respectivele dosare de achiziţii simple spre avizare, la OJPDRP – CA.

Dacă în proiectul ce l-aţi propus spre finanţare aţi prevăzut execuţia de lucrări sau construcţii montaj (dosarul cererii de finanţare include un studiu de fezabilitate), chiar dacă proiectul implică pe lângă acestea şi achiziţia unor utilaje / echipamente ce nu necesită montaj, aveţi practic un proiect ce presupune derularea unor achiziţii complexe, respectiv achiziţii ce prevăd construcţii montaj.

În acest caz, conform art.3(4) din Anexa 1, Prevederi Generale aferentă Contractului de Finanţare, aveţi la dispoziţie un termen de maxim 4 luni de zile de la semnarea contractului de finanţare să depuneţi la OJPDRP – CA cel puţin un dosar de achiziţii (ex.: dosar achiziţii prestări servicii) şi Proiectul tehnic.

1.4 Ce fac dacă nu reuşesc să mă încadrez în termenul limită?

În situaţia în care nu reuşiţi să depuneţi dosarele de achiziţii (şi proiectul tehnic – când este cazul), din motive independente de voinţa şi / sau acţiunile / inacţiunile dumneavoastră, puteţi solicita încheiarea unui Act Adiţional la Contractul de Finanţare pentru prelungirea termenului de depunere a dosarelor de achiziţii.

În cazul în care depuneţi dosarele de achiziţii spre verificare în ultimele zile ale perioadelor de mai sus aceste se pot aviza în termenul procedural de 5 zile lucrătoare.

În cazul în care nu se avizează şi se solicită clarificări nu este necesară întocmirea unui act adiţional la contractul de finanţare pentru prelungirea termenului. Acesta va fi însă necesar în cazul în care dosarul de achiziţii este neavizat cu recomandarea de anulare a licitaţiei.

1.5 Care sunt procedurile de achiziţii pe care le pot folosi în calitate de beneficiar privat al PNDR?

Conform Instrucţiunilor de achiziţii pentru beneficiari privaţi – anexa IV la Contractul de Finanţare, în vederea achiziţionării de servicii, bunuri sau lucrări, în calitate de beneficiar privat al PNDR cu fonduri din FEADR sau PERE aveţi două mari posibilităţi:

Solicitaţi act adiţional la contractul de finanţare pentru modificarea anexei IV
Respectaţi anexa IV a contractului de finanţare

1. Dacă optaţi pentru desfăşurarea procedurilor de achiziţii prin aplicarea legislaţiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice.

În acest caz, după semnarea contractelor de finanţare şi înaintea organizării primei licitaţii de achiziţii, va trebui să solicitaţi APDRP aprobarea unui act adiţional la contractul de Finanţare, pentru înlocuirea Anexei IV a contractului cu „Instrucţiunile privind achiziţiile publice pentru beneficiarii PNDR”.

În urma încheiarii unui astfel de act adiţional, vă asumaţi obligaţia de a respecta cerinţele APDRP impuse prin „Instrucţiunile privind achiziţiile publice pentru beneficiarii PNDR” (volumul 1 al Manualului de proceduri pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică pentru proiectele finanţate prin PNDR M01-06) şi veţi aplica procedurile de licitaţie prin cerere de ofertă, licitaţie deschisă etc. în funcţie de pragurile valorice impuse prin legislaţia naţională, respectând condiţiile de publicare a invitaţiilor sau anunţurilor de participare în SEAP, termenele limită de depunere a ofertelor, modalitatea de evaluare a ofertelor, de semnare a contractelor, de soluţionare a contestaţiilor şi toate celelalte prevederi din OUG nr. 34/2006 şi HG 925/2006 (Norme de aplicare) cu modificările şi completarile ulterioare.

O altă consecinţă este că veţi putea depune documentaţia de achiziţii pentru verificare şi avizare numai la Serviciile Achiziţii din cadrul CRPDRP.

2. Dacă optaţi pentru desfăşurarea procedurilor de achiziţii prin aplicarea „Instrucţiunilor de achiziţii pentru beneficiarii privaţi ai PNDR”, urmând astfel obligaţiile asumate prin Contractul de Finanţare.

Este necesar ca în cadrul proiectelor PNDR, componentele care se finanţează prin PERE să fie evidenţiate separat, având alocare financiară distinctă.

Achiziţiile de servicii /bunuri / lucrări finanţate prin PERE vor fi licitate pe loturi distincte pentru care se vor încheia contracte de achiziţie separate de restul loturilor finanţate prin FEADR, cu precizarea că procedura aplicată se va alege în funcţie de valoarea cumulată a tuturor loturilor finanţate prin FEADR şi PERE.

Personalul desemnat cu atribuţii în achiziţii din cadrul OJPDRP – CA vă va întocmi fişe de avizare distincte pentru componentele care se finanţează prin PERE.

1.6 Optez să respect în continuare „Instrucţiunile de achiziţii pentru beneficiarii privaţi ai PNDR”. Ce am de făcut?

Un prim pas este identificarea fiecărei categorii de servicii, bunuri şi / sau lucrări pe care trebuie să le achiziţionaţi conform memoriului justificativ/proiectului tehnic aferent proiectului dumneavoastră şi gruparea lor pe categorii de servicii, bunuri şi / sau lucrări de acelaşi tip.

Sunt considerate servicii, bunuri şi lucrări de acelaşi tip următoarele:

Servicii de acelaşi tip (deviz financiar cap.3):

  • Studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrametrice, topografice şi de stabilitate a terenului pe care se amplasează investiţia);
  • Proiectare şi inginerie (SF / PTH + DDE + Documentaţii pentru avize acorduri şi autorizaţii + expertiză tehnică + audit energetic / Verificare tehnică);
  • Consultanţă (consultanţă la elaborarea memoriului justificativ, studiilor de piaţă, de evaluare, la întocmirea cererii de finanţare / Consultanţă în domeniul managementului investiţiei sau administrarea contractului de execuţie);
  • Asistenţa tehnică (AT din partea proiectantului când aceasta nu intră în tarifarea proiectului / Diriginte de şantier).

Lucrări de acelaşi tip:

Cap. 1.2 + 1.3 + 4.1 + 4.2 + 4.3 + 5.1.1 + 6.2 Execuţie de lucrări.
Cap. 2 Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului.

Bunuri de acelaşi tip:

Cap. 4.4 Utilaje şi echipamente fără montaj, mijloace de transport, alte achiziţii specifice.
Cap. 4.5 Dotări.
Cap. 4.6 Active necorporale (ex programe software)

Tipul procedurii se stabileşte în funcţie de valoarea totală a serviciilor sau bunurilor sau lucrărilor din fiecare linie bugetară menţionată.

În urma acestei analize se vor evidenţia în mod distinct 2 situaţii:

  • valoarea contractului pentru achiziţia unor servicii, bunuri sau lucrări, este estimată (conform devizelor pe obiecte / devizului general al proiectului) la o sumă mai mare de 15.000 euro, fără TVA, caz în care va trebui să parcurgeţi procedura de selecţie de oferte pentru a atribui contractul / contractele respective
  • valoarea contractului pentru achiziţia unor servicii, bunuri sau lucrări, este estimată (conform devizelor pe obiecte / devizului general al proiectului) la o sumă mai mică sau egală cu 15.000 euro, fără TVA, caz în care puteţi folosi procedura cu o singură ofertă sau, dacă doriţi, puteţi folosi tot procedura de selecţie de oferte.

În cazul procedurii de atribuire în baza unei singure oferte, veţi depune spre verificare şi avizare numai contractul de achiziţie şi Anexa 4 din Instrucţiunile de achiziţii pentru beneficiarii privaţi ai PNDR – Declaraţia pentru respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese.

Este interzisă divizarea achiziţiilor de acelaşi tip respectiv servicii, bunuri sau lucrări a căror valoare depăşeste 15.000 de EURO (valoare fără TVA), în contracte mai mici, cu scopul evitării procedurii de selecţie de oferte.

Care este opinia ta?

Pe acelasi subiect:

publicitate - Agromonitor ofera publicitate prin banner sau linkuri platite in aceasta pagina. Tarife promotionale! Mai multe detalii aici!

FORUM

28.05.2018 - 12:51
Nagy Gabriel spune: Bună. Ma numesc Gabriel și am încercat cu spirt și nu are efect, dacă aveți și alta metoda va rog să-mi spuneți. Mulțumesc mult. raspunde

02.05.2018 - 12:31
Giorgiana spune: Buna ziua, Am primit si eu cadou un Bonsai Ficus Microcarpa Ginseng. Dupa cateva zile au inceput sa ii cada destul de multe frunze. Mentionez ca este pozitionat intr-o zona luminoasa dar nu in raze directe. De udat incerc sa il ud la cateva zile astfel incat sa fie pamantul mereu umed. Desi am citit ca este normal ca in primele 2-3 saptamani este normal sa ii cada frunzele, fiind sensibil la mutare, ma tem sa nu ajunga sa ramana si chel. Imi puteti da ceva sfaturi in aceasta privinta va rog? Giorgiana raspunde

15.04.2018 - 2:07
iulian spune: Vasele albastre sunt foarte eficiente, plantand un pom, am uitat o stropitoare albastra, care spre surprinderea mea am gasito plina cu acest daunator. Am umplut mica livada care o am cu vase albastre iar recolta de daunatori (spre surprinderea mea) a fost foarte mare. Succes tuturor. raspunde

18.03.2018 - 9:59
Eduard gabriel spune: Salut sunt crescator de urechiati si detin o micro ferma in comuna LIPANESTI PH as dori sa iau legatura cu dumneavoastra ma gasiti la nr 0727035143 pot creste orice rasa de iepure si in nr foarte mare daca este nevoie raspunde

18.03.2018 - 4:11
Anonim spune: Cum pot lua legatura cu patronul abatorului sunt crescator de iepuri raspunde

05.03.2018 - 2:20
Ionut spune: comercializam custi profesionale de crestere intensiva a iepurilor marca Italiana raspunde